Animal Jazz - Tri Poloski Chords

��������� Riff
����� Riff
 
         
         
         
         
X
X
2
3
1
5 fr
         
         
         
         
X
1
3
4
2
1
10 fr
         
         
         
         
X
X
1
1
1
5 fr
         
         
         
         
X
X
3
2
1
2 fr
         
         
         
         
X
4
3
1
2
X
10 fr
         
         
         
         
1
3
4
1
1
1

12 fr
         
         
         
         
X
X
1
3
4
2

B

variations
         
         
         
         
X
1
2
3
4
1
6 fr
         
         
         
         
1
3
4
2
1
1
         
         
         
         
X
1
4
4
4
X
         
         
         
         
X
1
X
3
4
1
3 fr
         
         
         
         
3
2
1
1
1
4
8 fr
         
         
         
         
X
X
1
3
4
3

10 fr
         
         
         
         
X
4
3
1
2
1
         
         
         
         
X
3
2
1
3 fr
         
         
         
         
X
1
2
3
4
1
8 fr
         
         
         
         
1
3
4
2
1
1
3 fr
         
         
         
         
X
1
X
3
4
1
5 fr
         
         
         
         
3
2
1
1
1
4
10 fr
         
         
         
         
X
X
1
3
4
3

12 fr
         
         
         
         
X
4
3
1
2
1
3 fr
         
         
         
         
X
         
         
         
         
X
2
3
1
5 fr
         
         
         
         
1
3
4
1
1
1
5 fr
         
         
         
         
X
X
1
1
1
8 fr
         
         
         
         
X
3
2
4
1
2 fr
         
         
         
         
X
1
4
4
4
7 fr
         
         
         
         
X
1
3
4
2

9 fr
         
         
         
         
X
4
3
1
2
X
12 fr
         
         
         
         
X
1
3
4
2
1
5 fr
         
         
         
         
X
         
         
         
         
1
3
4
2
1
1
5 fr
         
         
         
         
X
4
3
1
2
1
3 fr
         
         
         
         
X
X
1
2
4
3
         
         
         
         
X
X
3
2
1
1
8 fr
         
         
         
         
X
1
3
3
3
1
10 fr
         
         
         
         
4
3
1
1
1
X

10 fr
         
         
         
         
3
2
1
1
1
4
         
         
         
         
3
2
4
3 fr
         
         
         
         
1
3
4
2
1
1
         
         
         
         
2
1
3
4
3 fr
         
         
         
         
X
X
3
2
1
1
5 fr
         
         
         
         
X
X
1
3
4
3
7 fr
         
         
         
         
X
4
3
1
2
1

10 fr
         
         
         
         
X
1
2
3
4
X
10 fr
         
         
         
         
X
1
3
3
3
1
12 fr
         
         
         
         
3
2
1
1
1
4
No chord
Standard guitar tuning:
E
A
D
G
B
E
No capo
DmÊàê æå ïðîèçîøëî BÆèçíü îïÿòü ñëîâíî áCåëûé ëèñò. DmÌàæåò êðàñêàìè õîëñò BÊðàñíî-æ¸ëòûì åC¸ êàïðèç. DmÍî÷ü âñ¸ ïåðåâåðí¸ò BÈ îñòàâèò áîëü íCà ïîòîì. DmÒî÷íî åù¸ ïîâåç¸ò BÑ òåïëîì. Am C - ïåðåä ïðèïåâîì. Ïðèïåâ: DmÄæèíñû ïîðåçàíû Bëåòî Òðè ïîëîñêè íà êAmåäàõ Ïîä òåïëûì äîæäC¸ì DmÒû ñíîâà ëó÷øå âBñåõ À äà÷ó,ìàìó,áèëAmåòû Ìû ïåðåæèâC¸ì. Êóïëåò: DmÇàéäè â çíàêîìûé ïîäúåçä BÏîäíèìèñü íà F8 ýòàæ. DmÑìîòðè,êàê ñîëíûøêî åñò BÝòîò ìèð,îí óæFå íå íàø. DmÑêîðî íàñòóïèò ñåíòÿáðü BÑÌÑ-îì ïðèøëF¸ò ïàðîëü. DmÎí îäåíåò òåáÿ B íîâóþ ëþáFîâü... Am C - ïåðåä ïðèïåâîì. Ïðèïåâ: DmÄæèíñû ïîðåçàíû Bëåòî Òðè ïîëîñêè íà êAmåäàõ Ïîä òåïëûì äîæäC¸ì DmÒû ñíîâà ëó÷øå âBñåõ À äà÷ó,ìàìó,áèëAmåòû Ìû ïåðåæèâC¸ì. Áðèäæ: DmËèøü Bíåñêîëüêî ñëîâ AmÌîãóò óáCèòü. DmÍî,åñëè âBåðèøü â ëþáîâü AmÑòîèò åù¸ æCèòü. X2

Am C G

Ïðèïåâ: DmÄæèíñû ïîðåçàíû Bëåòî Òðè ïîëîñêè íà êAmåäàõ Ïîä òåïëûì äîæäC¸ì DmÒû ñíîâà ëó÷øå âBñåõ À äà÷ó,ìàìó,áèëAmåòû Ìû ïåðåæèâC¸ì. X2