1=240fHfHfHfH442IntroxHBDfHBDxHASfHBDxHBDfHBDxHASfHBD33333xHBDfHBDxHASfHBDxHBDfHBDxHASfHBD33334xHBDfHBDxHASfHBDxHBDfHBDxHASfHBD33335xHBDfHBDxHASfHBDxHBDfHBDxHASfHBD33336xHBDfHBDxHASfHBDxHBDfHBDxHASfHBD33337xHBDfHBDxHASfHBDxHBDfHBDxHASfHBD33338xHBDfHBDxHASfHBDxHBDfHBDxHASfHBD33339xHBDfHBDxHASfHBDxHBDfHBDxHASfHBD333310CCBDBDxHASfHBDxHBDfHBDxHASfHBD333311xHBDfHBDxHASfHBDxHBDfHBDxHASfHBD333312CCBDBDxHASfHBDxHBDfHBDxHASfHBD333313xHBDfHBDxHASfHBDxHBDfHBDxHASfHBD333314CCBDBDxHASfHBDxHBDfHBDxHASfHBD333315xHBDfHBDxHASfHBDxHBDfHBDxHASfHBD333316CCBDBDxHASfHBDxHBDfHBDxHASfHBD333317xHBDfHBDxHASfHBDxHBDfHBDxHASfHBD333318CCBDBDxHASfHBDxHBDfHBDxHASfHBD333319xHBDfHBDxHASfHBDxHBDfHBDxHASfHBD333320xHBDfHBDxHASfHBDxHBDfHBDxHASfHBD333321xHBDfHBDxHASfHBDxHBDfHBDxHASfHBD333322xHBDfHBDxHASfHBDxHBDfHBDxHASfHBD333323xHBDfHBDxHASfHBDxHBDfHBDxHASfHBD333324xHBDfHBDxHASfHBDxHBDfHBDxHASfHBD333325xHBDfHBDxHASfHBDxHBDfHBDxHASfHBD333326Verse ICCBDBDxHASfHBDxHBDfHBDxHASfHBD333327xHBDfHBDxHASfHBDxHBDfHBDxHASfHBD333328xHBDfHBDxHASfHBDxHBDfHBDxHASfHBD333329xHBDfHBDxHASfHBDxHBDfHBDxHASfHBD333330xHBDfHBDxHASfHBDxHBDfHBDxHASfHBD333331xHBDfHBDxHASfHBDxHBDfHBDxHASfHBD333332xHBDfHBDxHASfHBDxHBDfHBDxHASfHBD333333xHBDfHBDxHASfHBDxHBDfHBDxHASfHBD333334xHBDfHBDxHASfHBDxHBDfHBDxHASfHBD333335xHBDfHBDxHASfHBDxHBDfHBDxHASfHBD333336xHBDfHBDxHASfHBDxHBDfHBDxHASfHBD333337xHBDfHBDxHASfHBDxHBDfHBDxHASfHBD333338xHBDfHBDxHASfHBDxHBDfHBDxHASfHBD333339xHBDfHBDxHASfHBDxHBDfHBDxHASfHBD333340xHBDfHBDxHASfHBDxHBDfHBDxHASfHBD333341xHBDfHBDxHASfHBDxHBDfHBDxHASfHBD333342CCBDBDxHASfHBDxHBDfHBDxHASfHBD333343xHBDfHBDxHASfHBDxHBDfHBDxHASfHBD333344xHBDfHBDxHASfHBDxHBDfHBDxHASfHBD333345xHBDfHBDxHASfHBDxHBDfHBDxHASfHBD333346xHBDfHBDxHASfHBDxHBDfHBDxHASfHBD333347xHBDfHBDxHASfHBDxHBDfHBDxHASfHBD333348xHBDfHBDxHASfHBDxHBDfHBDxHASfHBD333349xHBDfHBDxHASfHBDxHBDfHBDxHASfHBD333350xHBDfHBDxHASfHBDxHBDfHBDxHASfHBD333351xHBDfHBDxHASfHBDxHBDfHBDxHASfHBD333352xHBDfHBDxHASfHBDxHBDfHBDxHASfHBD333353xHBDfHBDxHASfHBDxHBDfHBDxHASfHBD333354CCBDBDxHASfHBDxHBDfHBDxHASfHBD333355xHBDfHBDxHASfHBDxHBDfHBDxHASfHBD333356xHBDfHBDxHASfHBDxHBDfHBDxHASfHBD333357xHBDfHBDxHASfHBDxHBDfHBDxHASfHBD333358CCBDBDxHASfHBDxHBDfHBDxHASfHBD333359xHBDfHBDxHASfHBDxHBDfHBDxHASfHBD333360xHBDfHBDxHASfHBDxHBDfHBDxHASfHBD333361xHBDfHBDxHASfHBDxHBDfHBDxHASfHBD333362xHBDfHBDxHASfHBDxHBDfHBDxHASfHBD333363xHBDfHBDxHASfHBDxHBDfHBDxHASfHBD333364xHBDfHBDxHASfHBDxHBDfHBDxHASfHBD333365xHBDfHBDxHASfHBDxHBDfHBDxHASfHBD333366CCBDBDxHASfHBDxHBDfHBDxHASfHBD333367xHBDfHBDxHASfHBDxHBDfHBDxHASfHBD333368CCBDBDxHASfHBDxHBDfHBDxHASfHBD333369xHBDfHBDxHASfHBDxHBDfHBDxHASfHBD333370CCBDBDxHASfHBDxHBDfHBDxHASfHBD333371xHBDfHBDxHASfHBDxHBDfHBDxHASfHBD333372CCBDBDxHASfHBDxHBDfHBDxHASfHBD333373oHBDBDASBDBDLTFTES333374ChorusCCBDBDxHASfHBDxHBDfHBDxHASfHBD333375xHBDfHBDxHASfHBDxHBDCCBDASBD333376xHBDfHBDxHASfHBDxHBDfHBDxHASfHBD333377xHBDfHBDxHASfHBDxHBDCCBDASBD333378xHBDfHBDxHASfHBDxHBDfHBDxHASfHBD333379xHBDfHBDxHASfHBDxHBDCCBDASBD333380xHBDfHBDxHASfHBDxHBDfHBDxHASfHBD333381xHBDfHBDxHASfHBDxHBDCCBDASBD333382xHBDfHBDxHASfHBDxHBDfHBDxHASfHBD333383xHBDfHBDxHASfHBDxHBDCCBDASBD333384xHBDfHBDxHASfHBDxHBDfHBDxHASfHBD333385xHBDfHBDxHASfHBDxHBDCCBDASBD333386xHBDfHBDxHASfHBDxHBDfHBDxHASfHBD333387xHBDfHBDxHASfHBDxHBDCCBDASBD333388xHBDfHBDxHASfHBDxHBDfHBDxHASfHBD333389xHBDfHBDxHASfHBDxHBDfHASBDfHASBD33390CCASBDCCASBDCCASBDCCASBD91CCASBDCCASBDCCASBDCCASBD92CCBDBDxHASfHBDxHBDfHBDxHASfHBD333393xHBDfHBDxHASfHBDxHBDfHBDxHASfHBD333394xHBDfHBDxHASfHBDxHBDfHBDxHASfHBD333395xHBDfHBDxHASfHBDxHBDfHBDxHASfHBD333396xHBDfHBDxHASfHBDxHBDfHBDxHASfHBD333397xHBDfHBDxHASfHBDxHBDfHBDxHASfHBD333398xHBDfHBDxHASfHBDxHBDfHBDxHASfHBD333399xHBDfHBDxHASfHBDCCAS33100101DrumsxHBDfHBDxHASfHBDxHBDfHBDxHASfHBD3333102xHBDfHBDxHASfHBDxHBDfHBDxHASfHBD3333103xHBDfHBDxHASfHBDxHBDfHBDxHASfHBD3333104xHBDfHBDxHASfHBDxHBDfHBDxHASfHBD3333105xHBDfHBDHCASfHBDxHBDfHBDHCASfHBD3333106xHBDfHBDHCASfHBDxHBDfHBDHCASfHBD3333107xHBDfHBDHCASfHBDxHBDfHBDHCASfHBD3333108xHBDfHBDHCASfHBDxHBDfHBDHCASfHBD3333109BassxHBDfHBDHCASfHBDxHBDfHBDHCASfHBD3333110xHBDfHBDHCASfHBDxHBDfHBDHCASfH3333111xHBDfHBDHCASfHBDxHBDfHBDHCASfH3333112xHBDfHBDHCASfHBDxHBDfHBDHCASfHBD3333113xHBDfHBDHCASfHBDxHBDfHBDHCASfHBD3333114xHBDfHBDHCASfHBDxHBDfHBDHCASfHBD3333115xHBDfHBDHCASfHBDxHBDfHBDHCASfHBD3333116xHBDfHBDHCASfHBDxHBDfHBDHCASfHBD3333117RhythmxHBDfHHCASfHxHBDfHHCASfH3333118xHBDfHHCASfHxHBDfHHCASfH3333119xHBDfHHCASfHxHBDfHHCASfH3333120xHBDfHHCASfHxHBDfHHCASfH3333121xHBDfHHCASfHxHBDfHHCASfH3333122xHBDfHHCASfHxHBDfHHCASfH3333123xHBDfHHCASfHxHBDfHHCASfH3333124xHBDfHHCASfHxHBDfHHCASfH3333125SoloxHBDfHHCASfHxHBDfHHCASfH3333126xHBDfHHCASfHxHBDfHHCASfH3333127xHBDfHHCASfHxHBDfHHCASfH3333128xHBDfHHCASfHxHBDfHHCASfH3333129xHBDfHHCASfHxHBDfHHCASfH3333130xHBDfHHCASfHxHBDfHHCASfH3333131xHBDfHHCASfHxHBDfHHCASfH3333132xHBDfHHCASfHxHBDfHHCASfH3333133xHBDfHHCASfHxHBDfHHCASfH3333134xHBDfHHCASfHxHBDfHHCASfH3333135xHBDfHHCASfHxHBDfHHCASfH3333136xHBDfHHCASfHxHBDfHHCASfH3333137xHBDfHHCASfHxHBDfHHCASfH3333138xHBDfHHCASfHxHBDfHHCASfH3333139xHBDfHHCASfHxHBDfHHCASfH3333140xHBDfHHCASfHxHBDfHHCASfH3333141xHBDfHHCASfHxHBDfHHCASfH3333142xHBDfHHCASfHxHBDfHHCASfH3333143xHBDfHHCASfHxHBDfHHCASfH3333144xHBDfHHCASfHxHBDfHHCASfH3333145xHBDfHHCASfHxHBDfHHCASfH3333146xHBDfHHCASfHxHBDfHHCASfH3333147xHBDfHHCASfHxHBDfHHCASfH3333148xHBDfHHCASfHxHBDfHHCASfH3333149xHBDfHHCASfHxHBDfHHCASfH3333150xHBDfHHCASfHxHBDfHHCASfH3333151xHBDfHHCASfHxHBDfHHCASfH3333152xHBDfHHCASfHxHBDfHHCASfH3333153xHBDfHHCASfHxHBDfHHCASfH3333154xHBDfHHCASfHxHBDfHHCASfH3333155xHBDfHHCASfHxHBDfHHCASfH3333156xHBDfHHCASfHxHBDfHHCASfH3333157xHBDfHHCASfHxHBDfHHCASfH3333158xHBDfHHCASfHxHBDfHHCASfH3333159xHBDfHHCASfHxHBDfHHCASfH3333160xHBDfHHCASfHxHBDfHHCASfH3333161xHBDfHHCASfHxHBDfHHCASfH3333162xHBDfHHCASfHxHBDfHHCASfH3333163xHBDfHHCASfHxHBDfHHCASfH3333164xHBDfHHCASfHxHBDfHHCASfH3333165xHBDfHHCASfHxHBDfHHCASfH3333166xHBDfHHCASfHxHBDfHHCASfH3333167xHBDfHHCASfHxHBDfHHCASfH3333168xHBDfHHCASfHxHBDfHHCASfH3333169xHBDfHHCASfHxHBDfHHCASfH3333170xHBDfHHCASfHxHBDfHHCASfH3333171xHBDfHHCASfHxHBDfHHCASfH3333172xHBDfHHCASfHxHBDfHHCASfH3333173xHBDfHHCASfHxHBDfHHCASfH3333174xHBDfHHCASfHxHBDfHHCASfH3333175xHBDfHHCASfHxHBDfHHCASfH3333176xHBDfHHCASfHxHBDfHHCASfH3333177xHBDfHHCASfHxHBDfHHCASfH3333178xHBDfHHCASfHxHBDfHHCASfH3333179xHBDfHHCASfHxHBDfHHCASfH3333180xHBDfHHCASfHxHBDfHHCASfH3333181xHBDfHHCASfHxHBDfHHCASfH3333182xHBDfHHCASfHxHBDfHHCASfH3333183xHBDfHHCASfHxHBDfHHCASfH3333184xHBDfHHCASfHxHBDfHHCASfH3333185xHBDfHHCASfHxHBDfHHCASfH3333186xHBDfHHCASfHxHBDfHHCASfH3333187xHBDfHHCASfHxHBDfHHCASfH3333188xHBDfHHCASfHxHBDfHHCASfH3333189xHBDfHHCASfHxHBDfHHCASfH3333190xHBDfHHCASfHxHBDfHHCASfH3333191xHBDfHHCASfHxHBDfHHCASfH3333192xHBDfHHCASfHxHBDfHHCASfH3333193xHBDfHHCASfHxHBDfHHCASfH3333194xHBDfHHCASfHxHBDfHHCASfH3333195xHBDfHHCASfHxHBDfHHCASfH3333196xHBDfHHCASfHxHBDfHHCASfH3333197xHBDfHHCASfHxHBDfHHCASfH3333198xHBDfHHCASfHxHBDfHHCASfH3333199xHBDfHHCASfHxHBDfHHCASfH3333200xHBDfHHCASfHxHBDfHHCASfH3333201xHBDfHHCASfHxHBDfHHCASfH3333202xHBDfHHCASfHxHBDfHHCASfH3333203xHBDfHHCASfHxHBDfHHCASfH3333204xHBDfHHCASfHxHBDfHHCASfH3333205xHBDfHHCASfHxHBDfHHCASfH3333206xHBDfHHCASfHxHBDfHHCASfH3333207xHBDfHHCASfHxHBDfHHCASfH3333208xHBDfHHCASfHxHBDfHHCASfH3333209xHBDfHHCASfHxHBDfHHCASfH3333210xHBDfHHCASfHxHBDfHHCASfH3333211xHBDfHHCASfHxHBDfHHCASfH3333212xHBDfHHCASfHxHBDfHHCASfH3333213xHBDfHHCASfHxHBDfHHCASfH3333214xHBDfHHCASfHxHBDfHHCASfH3333215xHBDfHHCASfHxHBDfHHCASfH3333216xHBDfHHCASfHxHBDfHHCASfH3333217xHBDfHHCASfHxHBDfHHCASfH3333218xHBDfHHCASfHxHBDfHHCASfH3333219xHBDfHHCASfHxHBDfHHCASfH3333220xHBDfHHCASfHxHBDfHHCASfH3333221xHBDfHHCASfHxHBDfHHCASfH3333222xHBDfHHCASfHxHBDfHHCASfH3333223xHBDfHHCASfHxHBDfHHCASfH3333224xHBDfHHCASfHxHBDfHHCASfH3333225xHBDfHHCASfHxHBDfHHCASfH3333226xHBDfHHCASfHxHBDfHHCASfH3333227xHBDfHHCASfHxHBDfHHCASfH3333228ChorusCCBDBDxHASfHBDxHBDfHBDxHASfHBD3333229xHBDfHBDxHASfHBDxHBDCCBDASBD3333230xHBDfHBDxHASfHBDxHBDfHBDxHASfHBD3333231xHBDfHBDxHASfHBDxHBDCCBDASBD3333232xHBDfHBDxHASfHBDxHBDfHBDxHASfHBD3333233xHBDfHBDxHASfHBDxHBDCCBDASBD3333234xHBDfHBDxHASfHBDxHBDfHBDxHASfHBD3333235xHBDfHBDxHASfHBDxHBDCCBDASBD3333236xHBDfHBDxHASfHBDxHBDfHBDxHASfHBD3333237xHBDfHBDxHASfHBDxHBDCCBDASBD3333238xHBDfHBDxHASfHBDxHBDfHBDxHASfHBD3333239xHBDfHBDxHASfHBDxHBDCCBDASBD3333240xHBDfHBDxHASfHBDxHBDfHBDxHASfHBD3333241xHBDfHBDxHASfHBDxHBDCCBDASBD3333242xHBDfHBDxHASfHBDxHBDfHBDxHASfHBD3333243xHBDfHBDxHASfHBDxHBDfHASBDfHASBD333244CCASBDCCASBDCCASBDCCASBD245CCASBDCCASBDCCASBDCCASBD246CCBDBDxHASfHBDxHBDfHBDxHASfHBD3333247xHBDfHBDxHASfHBDxHBDfHBDxHASfHBD3333248xHBDfHBDxHASfHBDxHBDfHBDxHASfHBD3333249xHBDfHBDxHASfHBDxHBDfHBDxHASfHBD3333250xHBDfHBDxHASfHBDxHBDfHBDxHASfHBD3333251xHBDfHBDxHASfHBDxHBDfHBDxHASfHBD3333252xHBDfHBDxHASfHBDxHBDfHBDxHASfHBD3333253xHBDfHBDxHASfHCCASBD33254