eBGDAElet ringlet ringlet ring1Intro=803010XXXXXC310324420000XXXXX3000133010XXXXX31032let ringlet ringlet ring40000XXXXX30022000125Am0Am0120XXXXXAm312202063010XXXXX31032let ringlet ringlet ring70000XXXXX3000183010XXXXX3103290000XXXXX3002200012let ringlet ring1000120XXXXX312202011VerseC01023C01023XXXXXC310C31023C31023C31023C31023let ringlet ring12Em000220Em000220XXXXXXEm300220Em300220Em300220Em300220Em300220130102301023XXXXX31031023310233102331023let ringlet ring14000220000220XXXXXX30022030022030022030022030022015Am01220Am01220XXXXXAm731220Am731220Am731220Am731220Am731220let ringlet ring160102301023XXXXX3103102331023310233102317000220000220XXXXXX300220300220300220300220300220let ringlet ring180102301023XXXXX3103102331023310233102319000220000220XXXXXX300220300220300220300220300220let ring200122001220XXXXX3122031220312203122031220
Shift pitch (R)