You'll need a Plus subscription and a desktop browser to print this page
https://www.songsterr.com/a/wa/plus
d#A#F#C#G#D#1=1504423456789BANBARABANBABAN10BANBARABANBABAN11BANBARABANBANBANBARABANBAN12BANBARABANBABAN13darega(ohoh)14tsuketaka-15oretachiwa-1617himitsu(uuh!)18sentai-19GORENJAA-20uhGO-12RE12N15JAA-1321BAN14BANBARABANBAN22BANBARABANBANBAN23tokkunisute-24takono25inochi-26inochi-27midorinochikyuu28woWoOhOh29mamorutame-30mamoru31tame-3233chikaratowazato34danketsuno35korega36aizuda-37EIEIEIOH!383940414243Track can be converted to a standard tuning (R)
Get Plus