You'll need a Plus subscription and a desktop browser to print this page
https://www.songsterr.com/a/wa/plus
d#A#F#C#G#D#1=130646644220022336466420022356466620022376466820910O42OUO-11OUOO-12arekoso-13wa14OUOO-15OUOO-16daitetsujin-17646464646464641864WANSEBUN-1964644264X42202097XX2164644264XXXXXXXX2264644264XXXXX23mo64e6442ru64makkaXXna24ta64i64yo42u-6425GI64RA6442RI64kayaXXkuXXXXga26shi64ro64ga42ne-64XXXXX27mi8686yo6486oXXzoXXXXo28ra86866486no29te6464tsu4264no-kaXXXXXX30o646442643164kazeno32unarika33o42takebika-342453542BUREINga36takuramu37da20ihakai-P. M.P. M.38646464X39ta5664te44yo4u4sa4i440WAN22442SE2BUN-22222P. M.P. M.41su7676e6ru6mo6no66wa-6ku424566444ho4ka4ni4na4P. M.43shi644444444464Oh4Oh7Oh645O42OUO-46OUOO-47arekoso-48wa49OUOO-50OUOO-51daitetsujin-52646464646464645364WANSEBUN-5464644264XX42205597XXX5664644264XXXXXXXX5764644264XXXXX
Track can be converted to a standard tuning (R)