1=190442xHBDfHxHSfHBDxHBDfHBDxHSfH3xHBDfHxHSfHBDxHBDfHBDxHSfH4xHBDfHxHSfHBDxHBDfHBDxHSfH5xHBDfHxHSfHBDxHBDfHBDxHSfH6xHBDfHxHSfHBDxHBDfHBDxHSfH7xHBDfHxHSfHBDxHBDfHBDxHSfH8xHBDfHxHSfHBDxHBDfHBDxHSfH9xHBDfHxHSfHBDxHBDfHBDxHSfH10VersexHBDfHxHSfHBDxHBDfHBDxHSfH11xHBDfHxHSfHBDxHBDfHBDxHSfH12xHBDfHxHSfHBDxHBDfHBDxHSfH13xHBDfHxHSfHBDxHBDfHBDxHSfH14xHBDfHxHSfHBDxHBDfHBDxHSfH15xHBDfHxHSfHBDxHBDfHBDxHSfH16xHBDfHxHSfHBDxHBDfHBDxHSfH17xHBDfHxHSfHBDxHBDfHBDxHSfH18xHBDfHxHSfHBDxHBDfHBDxHSfH19xHBDfHxHSfHBDxHBDfHBDxHSfH20xHBDfHxHSfHBDxHBDfHBDxHSfH21xHBDfHxHSfHBDxHBDfHBDxHSfH22xHBDfHxHSfHBDxHBDfHBDxHSfH23xHBDfHxHSfHBDxHBDfHBDxHSfH24xHBDfHxHSfHBDxHBDfHBDxHSfH25xHBDfHxHSfHBDxHBDfHBDxHSfH26Pre-ChorusRCBDRCRCSRCBDRCBDRCBDRCSRC27RCBDRCRCSRCBDRCBDRCBDRCSRC28RCBDRCRCSRCBDRCBDRCBDRCSRC29RCBDRCRCSRCBDRCBDRCBDRCSRC30RCBDRCRCSRCBDRCBDRCBDRCSRC31RCBDRCRCSRCBDRCBDRCBDRCSRC32RCBDRCRCSRCBDRCBDRCBDRCSRC33RCBDRCRCSRCBDRCBDRCBDRCSRC34MorexHSBDxHSBDxHSBDoHSBD35xHSBDxHSBDxHSBDoHSBD36xHSBDxHSBDxHSBDoHSBD37xHSBDxHSBDxHSBDoHSBD38Chorus!QRCBDRCRCSRCBDRCBDRCBDRCSRC39RCBDRCRCSRCBDRCBDRCBDRCSRC40RCBDRCRCSRCBDRCBDRCBDRCSRC41RCBDRCRCSRCBDRCBDRCBDRCSRC42RCBDRCRCSRCBDRCBDRCBDRCSRC43RCBDRCRCSRCBDRCBDRCBDRCSRC44RCBDRCRCSRCBDRCBDRCBDRCSRC45RCBDRCRCSRCBDRCBDRCBDRCSRC46RCBDRCRCSRCBDRCBDRCBDRCSRC47RCBDRCRCSRCBDRCBDRCBDRCSRC48RCBDRCRCSRCBDRCBDRCBDRCSRC49RCBDRCRCSRCBDRCBDRCBDRCSRC50RCBDRCRCSRCBDRCBDRCBDRCSRC51RCBDRCRCSRCBDRCBDRCBDRCSRC52RCBDRCRCSRCBDRCBDRCBDRCSRC53RCBDRCRCSRCBDRCBDRCBDRCSRC54VoisexHBDfHxHSfHBDxHBDfHBDxHSfH55xHBDfHxHSfHBDxHBDfHBDxHSfH56xHBDfHxHSfHBDxHBDfHBDxHSfH57xHBDfHxHSfHBDxHBDfHBDxHSfH58xHBDfHxHSfHBDxHBDfHBDxHSfH59xHBDfHxHSfHBDxHBDfHBDxHSfH60xHBDfHxHSfHBDxHBDfHBDxHSfH61xHBDfHxHSfHBDxHBDfHBDxHSfH62xHBDfHxHSfHBDxHBDfHBDxHSfH63xHBDfHxHSfHBDxHBDfHBDxHSfH64xHBDfHxHSfHBDxHBDfHBDxHSfH65xHBDfHxHSfHBDxHBDfHBDxHSfH66xHBDfHxHSfHBDxHBDfHBDxHSfH67xHBDfHxHSfHBDxHBDfHBDxHSfH68xHBDfHxHSfHBDxHBDfHBDxHSfH69xHBDfHxHSfHBDxHBDfHBDxHSfH70PreeksRCBDRCRCSRCBDRCBDRCBDRCSRC71RCBDRCRCSRCBDRCBDRCBDRCSRC72RCBDRCRCSRCBDRCBDRCBDRCSRC73RCBDRCRCSRCBDRCBDRCBDRCSRC74RCBDRCRCSRCBDRCBDRCBDRCSRC75RCBDRCRCSRCBDRCBDRCBDRCSRC76RCBDRCRCSRCBDRCBDRCBDRCSRC77RCBDRCRCSRCBDRCBDRCBDRCSRC78xHSBDxHSBDxHSBDoHSBD79xHSBDxHSBDxHSBDoHSBD80xHSBDxHSBDxHSBDoHSBD81xHSBDxHSBDxHSBDoHSBD82ChorusRCBDRCRCSRCBDRCBDRCBDRCSRC83RCBDRCRCSRCBDRCBDRCBDRCSRC84RCBDRCRCSRCBDRCBDRCBDRCSRC85RCBDRCRCSRCBDRCBDRCBDRCSRC86RCBDRCRCSRCBDRCBDRCBDRCSRC87RCBDRCRCSRCBDRCBDRCBDRCSRC88RCBDRCRCSRCBDRCBDRCBDRCSRC89RCBDRCRCSRCBDRCBDRCBDRCSRC90RCBDRCRCSRCBDRCBDRCBDRCSRC91RCBDRCRCSRCBDRCBDRCBDRCSRC92RCBDRCRCSRCBDRCBDRCBDRCSRC93RCBDRCRCSRCBDRCBDRCBDRCSRC94RCBDRCRCSRCBDRCBDRCBDRCSRC95RCBDRCRCSRCBDRCBDRCBDRCSRC96RCBDRCRCSRCBDRCBDRCBDRCSRC97RCBDRCCCSRCBDCCBDRCBDCCSRC98BridgexHBDxHSBDxHBDBDxHS99xHBDxHSBDxHBDBDxHS100xHBDxHSBDxHBDBDxHS101xHBDxHSBDxHBDBDxHS102xHBDxHSBDxHBDBDxHS103xHBDxHSBDxHBDBDxHS104xHBDxHSBDxHBDBDxHS105xHBDxHSBDxHBDBDxHS106xHBDxHSBDxHBDBDxHS107xHBDxHSBDxHBDBDxHS108xHBDxHSBDxHBDBDxHS109xHBDxHSBDxHBDBDxHS110xHSxHSxHSxHS111xHSoHSoHSBDxHSBD112xHSoHSoHSBDxHSBD113oHSoHSoHSBDxHSBD114BDBDBDBD115BDBDBDSSBDS116RCBDRCRCSRCBDRCBDRCBDRCSRC117RCBDRCRCSRCBDRCBDRCBDRCSRC118RCBDRCRCSRCBDRCBDRCBDRCSRC119RCBDRCRCSRCBDRCBDRCBDRCSRC120RCBDRCRCSRCBDRCBDRCBDRCSRC121RCBDSBDSBDSBD122CCSBDCCSBDCCSBD123CCSBDoHoHoH124Final ChorusCCBDRCRCSRCBDRCBDRCBDRCSRC125RCBDRCRCSRCBDRCBDRCBDRCSRC126RCBDRCRCSRCBDRCBDRCBDRCSRC127RCBDRCRCSRCBDRCBDRCBDRCSRC128RCBDRCRCSRCBDRCBDRCBDRCSRC129RCBDRCRCSRCBDRCBDRCBDRCSRC130RCBDRCRCSRCBDRCBDRCBDRCSRC131RCBDRCRCSRCBDRCBDRCBDRCSRC132RCBDRCRCSRCBDRCBDRCBDRCSRC133RCBDRCRCSRCBDRCBDRCBDRCSRC134RCBDRCRCSRCBDRCBDRCBDRCSRC135RCBDRCRCSRCBDRCBDRCBDRCSRC136RCBDRCRCSRCBDRCBDRCBDRCSRC137RCBDRCRCSRCBDRCBDRCBDRCSRC138RCBDRCRCSRCBDRCBDRCBDRCSRC139RCBDSBDSBDSBD140CCSBDLTLMTHMTFTLTLMTHTHMTLMT333141CCSBD142