1Verse 1=9264234567891011121314151617Pre-ChorusxHABDBDxHxHxHSxHxHABDBDxHABDBDxHxHxHxHSxHxHABDBD18xHABDBDxHxHxHSxHxHABDBDxHABDBDxHxHxHxHSxHxHABDBD19ChorusxHABDBDxHxHxHSxHxHABDBDxHABDBDxHxHxHxHSxHxHABDBD20xHABDBDxHxHxHSxHxHABDBDxHABDBDxHxHxHxHSxHxHABDBD21xHABDBDxHxHxHSxHxHABDBDxHABDBDxHxHxHxHSxHxHABDBD22xHABDBDxHxHxHSxHxHABDBDxHABDBDxHxHxHxHSxHxHABDBD23xHABDBDxHxHxHSxHxHABDBDxHABDBDxHxHxHxHSxHxHABDBD24xHABDBDxHxHxHSxHxHABDBDxHABDBDxHxHxHxHSxHxHABDBD25xHABDBDxHxHxHSxHxHABDBDxHABDBDxHxHxHxHSxHxHABDBD26xHABDBDxHxHxHSxHxHABDBDxHABDBDxHxHxHxHSxHxHABDBD27xHABDBDxHxHxHSxHxHABDBDxHABDBDxHxHxHxHSxHxHABDBD28xHABDBDxHxHxHSxHxHABDBDxHABDBDxHxHxHxHSxHxHABDBD29xHABDBDxHxHxHSxHxHABDBDxHABDBDxHxHxHxHSxHxHABDBD30xHABDBDxHxHxHSxHxHABDBDxHABDBDxHxHxHxHSxHxHABDBD31xHABDBDxHxHxHSxHxHABDBDxHABDBDxHxHxHxHSxHxHABDBD32xHABDBDxHxHxHSxHxHABDBDxHABDBDxHxHxHxHSxHxHABDBD33xHABDBDxHxHxHSxHxHABDBDxHABDBDxHxHxHxHSxHxHABDBD34xHABDBDxHxHxHSxHxHABDBDxHABDBDxHxHxHxHSxHxHABDBD35Verse 2xHABDBDxHxHxHSxHxHABDBDxHABDBDxHxHxHxHSxHxHABDBD36xHABDBDxHxHxHSxHxHABDBDxHABDBDxHxHxHxHSxHxHABDBD37xHABDBDxHxHxHSxHxHABDBDxHABDBDxHxHxHxHSxHxHABDBD38xHABDBDxHxHxHSxHxHABDBDxHABDBDxHxHxHxHSxHxHABDBD39xHABDBDxHxHxHSxHxHABDBDxHABDBDxHxHxHxHSxHxHABDBD40xHABDBDxHxHxHSxHxHABDBDxHABDBDxHxHxHxHSxHxHABDBD41xHABDBDxHxHxHSxHxHABDBDxHABDBDxHxHxHxHSxHxHABDBD42xHABDBDxHxHxHSxHxHABDBDxHABDBDxHxHxHxHSxHxHABDBD43xHABDBDxHxHxHSxHxHABDBDxHABDBDxHxHxHxHSxHxHABDBD44xHABDBDxHxHxHSxHxHABDBDxHABDBDxHxHxHxHSxHxHABDBD45xHABDBDxHxHxHSxHxHABDBDxHABDBDxHxHxHxHSxHxHABDBD46xHABDBDxHxHxHSxHxHABDBDxHABDBDxHxHxHxHSxHxHABDBD47xHABDBDxHxHxHSxHxHABDBDxHABDBDxHxHxHxHSxHxHABDBD48xHABDBDxHxHxHSxHxHABDBDxHABDBDxHxHxHxHSxHxHABDBD49xHABDBDxHxHxHSxHxHABDBDxHABDBDxHxHxHxHSxHxHABDBD50xHABDBDxHxHxHSxHxHABDBDxHABDBDxHxHxHxHSxHxHABDBD51Pre-ChorusxHABDBDxHxHxHSxHxHABDBDxHABDBDxHxHxHxHSxHxHABDBD52xHABDBDxHxHxHSxHxHABDBDxHABDBDxHxHxHxHSxHxHABDBD53ChorusxHABDBDxHxHxHSxHxHABDBDxHABDBDxHxHxHxHSxHxHABDBD54xHABDBDxHxHxHSxHxHABDBDxHABDBDxHxHxHxHSxHxHABDBD55xHABDBDxHxHxHSxHxHABDBDxHABDBDxHxHxHxHSxHxHABDBD56xHABDBDxHxHxHSxHxHABDBDxHABDBDxHxHxHxHSxHxHABDBD57xHABDBDxHxHxHSxHxHABDBDxHABDBDxHxHxHxHSxHxHABDBD58xHABDBDxHxHxHSxHxHABDBDxHABDBDxHxHxHxHSxHxHABDBD59xHABDBDxHxHxHSxHxHABDBDxHABDBDxHxHxHxHSxHxHABDBD60xHABDBDxHxHxHSxHxHABDBDxHABDBDxHxHxHxHSxHxHABDBD61xHABDBDxHxHxHSxHxHABDBDxHABDBDxHxHxHxHSxHxHABDBD62xHABDBDxHxHxHSxHxHABDBDxHABDBDxHxHxHxHSxHxHABDBD63xHABDBDxHxHxHSxHxHABDBDxHABDBDxHxHxHxHSxHxHABDBD64xHABDBDxHxHxHSxHxHABDBDxHABDBDxHxHxHxHSxHxHABDBD65xHABDBDxHxHxHSxHxHABDBDxHABDBDxHxHxHxHSxHxHABDBD66xHABDBDxHxHxHSxHxHABDBDxHABDBDxHxHxHxHSxHxHABDBD67xHABDBDxHxHxHSxHxHABDBDxHABDBDxHxHxHxHSxHxHABDBD68xHABDBDxHxHxHSxHxHABDBDxHABDBDxHxHxHxHSxHxHABDBD69OutroxHABDBDxHxHxHSxHxHABDBDxHABDBDxHxHxHxHSxHxHABDBD70xHABDBDxHxHxHSxHxHABDBDxHABDBDxHxHxHxHSxHxHABDBD71xHABDBDxHxHxHSxHxHABDBDxHABDBDxHxHxHxHSxHxHABDBD72xHABDBDxHxHxHSxHxHABDBDxHABDBDxHxHxHxHSxHxHABDBD73xHABDBDxHxHxHSxHxHABDBDxHABDBDxHxHxHxHSxHxHABDBD74xHABDBDxHxHxHSxHxHABDBDxHABDBDxHxHxHxHSxHxHABDBD75xHABDBDxHxHxHSxHxHABDBDxHABDBDxHxHxHxHSxHxHABDBD76xHABDBDxHxHxHSxHxHABDBDxHABDBDxHxHxHxHSxHxHABDBD77xHABDBDxHxHxHSxHxHABDBDxHABDBDxHxHxHxHSxHxHABDBD78xHABDBDxHxHxHSxHxHABDBDxHABDBDxHxHxHxHSxHxHABDBD79xHABDBDxHxHxHSxHxHABDBDxHABDBDxHxHxHxHSxHxHABDBD80xHABDBDxHxHxHSxHxHABDBDxHABDBDxHxHxHxHSxHxHABDBD81xHABDBDxHxHxHSxHxHABDBDxHABDBDxHxHxHxHSxHxHABDBD82xHABDBDxHxHxHSxHxHABDBDxHABDBDxHxHxHxHSxHxHABDBD83xHABDBDxHxHxHSxHxHABDBDxHABDBDxHxHxHxHSxHxHABDBD84xHABDBDxHxHxHSxHxHABDBDxHABDBDxHxHxHxHSxHxHABDBD