eBGDAE1A=1814423456789B1011121314151617Co0o0go0e0de0sa418ke0be0ba0rok0kun019roo4ru2nan0-da0rou ?220-0so0n021na0ku0so0mi0ta0i0na0ha022na0shi0na0ra0mou2taku123san2da1yo0-24-25so0re0ga0na0n026na0no0ka0nan2-te0dou227dat0te0ii4-ka0ra228-0me0no029ma0e0no0ke0shi030ki0wo0zen2bu431-2-0nu0ri032ka4e5ru4-0no0sa2-033Dtai4ku0-tsu0na034yo0ru0wa035A5no4ko2o(2)-0do0wo036-sa0n037kak4kei0-de038ka0ki0mu0shi4re2ba23904041yu4bi0-sa0ki042-ka0i0hou0ni043gen5no4se2-tsu0na0to044-sou045zou4ryoku0-de046se0kai0ga047ka4wa0-ru248-49Eka(0)0wa(4)5ri(2)5nai(4)5-(5)750-hi(4)5bi(2)4no(4)551-5253ni(0)0ge(4)5i(4)5ru(4)5-(5)754-so(5)7-(7)9no(5)7chi(4)555kashi(2)4tsu(0)2no(2)4-(4)556-57ka(0)0ta(4)5su(2)5mi(4)5-(5)758-ka(4)5ra(2)4saa(4)559-6061ha(0)0ji(4)5me(4)5you(4)5-(5)762-mu(7)9ne(5)7-(4)5o(4)563do(2)4ru(4)564yo(5)7u(4)5na(4)565a2ta2ra066shi5i4se5kai467F-68-6970wow_______________________________________________4571G47273747576777879Hhi0hyou0te0ki0na0su080ta0n0su2ya0a0n0chi081tee4ze4da0-to0ka282-0nou083ga0ki0ni0mi0ta0sa0re0ta084se2ka0i0ni0-ha2un185za2ri2da1yo0-8687ji0bu0n0no0ta088chi0i0chi2nan0-te0do0ko089dat0te0ii4-ka0ra290-0me0no091ma0e0no0ke0shi092ki0wo0zen2bu493-2-0nu0ri094ka4e5ru4-0no0sa2-095D (2x)yuu4u0-tsu0na096ki0mi0wa097E5no4ko2o(2)-0do0wo098-ryu0u099sen4kei0-de0100hi0ki0chi0gi4re2ba2101-0102103fu4mi0-ko0me0104-de0n0gen0zou0105fuku5no4ka2-i0ro0to0106-sou0107zou4ryoku0-de0108se0kai0ga0109ka4wa0-ru2110-111E (2x)na(0)0ni(4)5mo(2)5nai(4)5-(5)7112-ki(4)5mi(2)4ga(4)5113-114115ni(0)0ge(4)5i(4)5ru(4)5-(5)7116-so(5)7-(7)9no(5)7ji(4)5117ishi(2)4ki(0)2no(2)4-(4)5118-119ka(0)0ta(4)5su(2)5mi(4)5-(5)7120-ka(4)5ra(2)4saa(4)5121-122123to(0)0bi(4)5da(4)5sou(4)5-(5)7124-mu(7)9nu(5)7-(4)5o(4)5125do(2)4ru(4)5126yo(5)7u(4)5na(4)5127a2ta2ra0128shi5i4se5kai4129I-130-se5kai !4131-132-se5kai !4133-134-se5kai !4135-(4)-2-0-136-1372413844Change tuning (R)