1=97442Intro3xHBDxHBDBDxHSxHBDBDxHBDSBDxHBDxHSxHBDSBD33334xHBDxHBDBDxHSxHBDBDxHBDSBDxHBDxHSxHBDBD33335Verse A (1)xHBDxHBDBDxHSxHBDBDxHBDSBDxHBDxHSxHBDSBD33336xHBDxHBDBDxHSxHBDBDxHBDSBDxHBDxHSxHBDBD33337xHBDxHBDBDxHSxHBDBDxHBDSBDxHBDxHSxHBDSBD33338xHBDxHBDBDxHSxHBDBDxHBDSBDxHBDxHSxHBDBD33339xHBDxHBDBDxHSxHBDBDxHBDSBDxHBDxHSxHBDSBD333310xHBDxHBDBDxHSxHBDBDxHBDSBDxHBDxHSxHBDBD333311xHBDxHBDBDxHSxHBDBDxHBDSBDxHBDxHSxHBDSBD333312xHBDxHBDBDxHSxHBDBDxHBDSBDxHBDxHSxHBDBD333313Verse B (1)xHBDxHBDBDxHSxHBDBDxHBDSBDxHBDxHSxHBDSBD333314xHBDxHBDBDxHSxHBDBDxHBDSBDxHBDxHSxHBDBD333315xHBDxHBDBDxHSxHBDBDxHBDSBDxHBDxHSxHBDSBD333316xHBDxHBDBDxHSxHBDBDxHBDSBDxHBDxHSxHBDBD333317xHBDxHBDBDxHSxHBDBDxHBDSBDxHBDxHSBDBD333318Chorus (1)xHBDxHBDBDxHSxHBDBDxHBDSBDxHBDxHSxHBDSBD333319xHBDxHBDBDxHSxHBDBDxHBDSBDxHBDxHSxHBDBD333320xHBDxHBDBDxHSxHBDBDxHBDSBDxHBDxHSxHBDSBD333321xHBDxHBDBDxHSxHBDBDxHBDSBDxHBDxHSxHBDBD333322xHBDxHBDBDxHSxHBDBDxHBDSBDxHBDxHSxHBDSBD333323xHBDxHBDBDxHSxHBDBDxHBDSBDxHBDxHSxHBDBD333324xHBDxHBDBDxHSxHBDBDxHBDSBDxHBDxHSxHBDSBD333325xHBDxHBDBDxHSxHBDBDxHBDSBDxHBDxHSxHBDBD333326xHBDxHBDBDxHSxHBDBDxHBDSBDxHBDxHSxHBDSBD333327xHBDxHBDBDxHSxHBDBDxHBDSBDxHBDxHSxHBDBD333328xHBDxHBDBDxHSxHBDBDxHBDSBDxHBDxHSxHBDSBD3333293031Verse A (2)xHBDxHBDBDxHSxHBDBDxHBDSBDxHBDxHSxHBDSBD333332xHBDxHBDBDxHSxHBDBDxHBDSBDxHBDxHSxHBDBD333333xHBDxHBDBDxHSxHBDBDxHBDSBDxHBDxHSxHBDSBD333334xHBDxHBDBDxHSxHBDBDxHBDSBDxHBD33335xHBDxHBDBDxHSxHBDBDxHBDSBDxHBDxHSxHBDSBD333336xHBDxHBDBDxHSxHBDBDxHBDSBDxHBDxHSxHBDBD333337xHBDxHBDBDxHSxHBDBDxHBDSBDxHBDxHSxHBDSBD333338xHBDxHBDBDxHSxHBDBDxHBDSBDxHBDxHSxHBDBD333339Verse B (2)xHBDxHBDBDxHSxHBDBDxHBDSBDxHBDxHSxHBDSBD333340xHBDxHBDBDxHSxHBDBDxHBDSBDxHBDxHSxHBDBD333341xHBDxHBDBDxHSxHBDBDxHBDSBDxHBDxHSxHBDSBD333342xHBDxHBDBDxHSxHBDBDxHBDSBDxHBDxHSxHBDBD333343xHBDxHBDBDxHSxHBDBDxHBDSBDxHBDxHSBDBD333344Chorus (2)xHBDxHBDBDxHSxHBDBDxHBDSBDxHBDxHSxHBDSBD333345xHBDxHBDBDxHSxHBDBDxHBDSBDxHBDxHSxHBDBD333346xHBDxHBDBDxHSxHBDBDxHBDSBDxHBDxHSxHBDSBD333347xHBDxHBDBDxHSxHBDBDxHBDSBDxHBDxHSxHBDBD333348xHBDxHBDBDxHSxHBDBDxHBDSBDxHBDxHSxHBDSBD333349xHBDxHBDBDxHSxHBDBDxHBDSBDxHBDxHSxHBDBD333350xHBDxHBDBDxHSxHBDBDxHBDSBDxHBDxHSxHBDSBD333351xHBDxHBDBDxHSxHBDBDxHBDSBDxHBDxHSxHBDBD333352xHBDxHBDBDxHSxHBDBDxHBDSBDxHBDxHSxHBDSBD333353xHBDxHBDBDxHSxHBDBDxHBDSBDxHBDxHSxHBDBD333354xHBDxHBDBDxHSxHBDBDxHBDSBDxHBDxHSxHBDSBD333355xHBDxHBDBDxHSxHBDBDxHBDSBDxHBDxHSxHBDBD333356SoloxHxHxHSxHxHSxHxHSxHS3357xHxHxHSxHxHSxHxHSxH358xHxHxHSxHxHSxHxHSxHS3359xHxHxHSxHxHSxHxHSxH360xHBDxHBDBDxHSxHBDBDxHBDSBDxHBDxHSxHBDSBD333361xHBDxHBDBDxHSxHBDBDxHBDSBDxHBDxHSxHBDBD333362xHBDxHBDBDxHSxHBDBDxHBDSBDxHBDxHSxHBDSBD333363xHBDxHBDBDxHSxHBDBDxHBDSBDxHBDxHSxHBDBD333364xHBDxHBDBDxHSxHBDBDxHBDSBDxHBDxHSxHBDSBD333365xHBDxHBDBDxHSxHBDBDxHBDSBDxHBDxHSxHBDBD333366xHBDxHBDBDxHSxHBDBDxHBDSBDxHBDxHSxHBDSBD333367xHBDxHBDBDxHSxHBDBDxHBDSBDxHBDxHSxHBDBD333368xHBD69Chorus (3)7071727374757677Chorus (4)xHBDxHBDBDxHSxHBDBDxHBDSBDxHBDxHSxHBDSBD333378xHBDxHBDBDxHSxHBDBDxHBDSBDxHBDxHSxHBDBD333379xHBDxHBDBDxHSxHBDBDxHBDSBDxHBDxHSxHBDSBD333380xHBDxHBDBDxHSxHBDBDxHBDSBDxHBDxHSxHBDBD333381xHBDxHBDBDxHSxHBDBDxHBDSBDxHBDxHSxHBDSBD333382xHBDxHBDBDxHSxHBDBDxHBDSBDxHBDxHSxHBDBD333383xHBDxHBDBDxHSxHBDBDxHBDSBDxHBDxHSxHBDSBD333384xHBDxHBDBDxHSxHBDBDxHBDSBDxHBDxHSxHBDBD333385xHBDxHBDBDxHSxHBDBDxHBDSBDxHBDxHSxHBDSBD333386xHBDxHBDBDxHSxHBDBDxHBDSBDxHBDxHSxHBDBD333387888990Ending919293