You'll need a Plus subscription and a desktop browser to print this page
https://www.songsterr.com/a/wa/plus
gDAEB1Âñòóïëåíèå=1354422222222232222222243333333350000000062222222272222222283333333390000000010Êóïëåò22222222112222222212333333331333333333140000000015000000001600000000170000111118 22222222192222222220333333332133333333220000000023000000002400000000250000000026 3333273333282222292222300000000031000000003200330000000034Ïðèïåâ33333333353333333336222222223722222222380000000039000000004022222222412222222242 333333334333333333442222222245222222224600000000470000000048000000490050 351525354Ïðîèãðûø22222222552222222256333333335700000000582222222259222222226033333333610000000062Êóïëåò22222222632222222264333333336533333333660000000067000000006800000000690000111170 22222222712222222272333333337333333333740000000075000000007600000000770000000078 3333793333802222812222820000000083000000008400850000000086Ïðèïåâ33333333873333333388222222228922222222900000000091000000009222222222932222222294 3333333395333333339622222222972222222298000000009900000000100000000101001023103104105P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.106Êóïëåò7757775710777577757P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.1083313331310933133313P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.1101010910101091011110109101010910P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.1125575557511355756646P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.114 7757775711577577757P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.1163313331311733133313P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.1181010910101091011910109101010910P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.1205575557512155755575122 333312333331242222125222212600000000127000000001280012900000000130Ïðèïåâ3333333313133333333132222222221332222222213400000000135000000001362222222213722222222138 33333333139333333331402222222214122222222142000000001430000000014400000014500146 3147148149150Outro222222221512222222215233333333153000000001542222222215522222222156333333331570000000015821591601611 Add comment2 Add comment3 Add comment4 Add comment5 Add comment6 Add comment7 Add comment8 Add comment9 Add comment10 Add comment11 Add comment12 Add comment13 Add comment14 Add comment15 Add comment16 Add comment17 Add comment18 Add comment19 Add comment20 Add comment21 Add comment22 Add comment23 Add comment24 Add comment25 Add comment26 Add comment27 Add comment28 Add comment29 Add comment30 Add comment31 Add comment32 Add comment33 Add comment34 Add comment35 Add comment36 Add comment37 Add comment38 Add comment39 Add comment40 Add comment41 Add comment42 Add comment43 Add comment44 Add comment45 Add comment46 Add comment47 Add comment48 Add comment49 Add comment50 Add comment51 Add comment52 Add comment53 Add comment54 Add comment55 Add comment56 Add comment57 Add comment58 Add comment59 Add comment60 Add comment61 Add comment62 Add comment63 Add comment64 Add comment65 Add comment66 Add comment67 Add comment68 Add comment69 Add comment70 Add comment71 Add comment72 Add comment73 Add comment74 Add comment75 Add comment76 Add comment77 Add comment78 Add comment79 Add comment80 Add comment81 Add comment82 Add comment83 Add comment84 Add comment85 Add comment86 Add comment87 Add comment88 Add comment89 Add comment90 Add comment91 Add comment92 Add comment93 Add comment94 Add comment95 Add comment96 Add comment97 Add comment98 Add comment99 Add comment100 Add comment101 Add comment102 Add comment103 Add comment104 Add comment105 Add comment106 Add comment107 Add comment108 Add comment109 Add comment110 Add comment111 Add comment112 Add comment113 Add comment114 Add comment115 Add comment116 Add comment117 Add comment118 Add comment119 Add comment120 Add comment121 Add comment122 Add comment123 Add comment124 Add comment125 Add comment126 Add comment127 Add comment128 Add comment129 Add comment130 Add comment131 Add comment132 Add comment133 Add comment134 Add comment135 Add comment136 Add comment137 Add comment138 Add comment139 Add comment140 Add comment141 Add comment142 Add comment143 Add comment144 Add comment145 Add comment146 Add comment147 Add comment148 Add comment149 Add comment150 Add comment151 Add comment152 Add comment153 Add comment154 Add comment155 Add comment156 Add comment157 Add comment158 Add comment159 Add comment160 Add comment161 Add commentChange tuning (R)
Get App