1Intro TAB by JPGR=10544234BDBDBDBDBDBDBDBD5BDBDBDBDBDBDBDBD6BDBDBDBDBDBDBDBD7BDBDBDBDBDBDBDBD8BDBDBDBDBDBDBDBD9BDBDBDBDBDBDBDBD10BDBDBDBDBDBDBDBD11BDBDBDBDBDBDSSSSSS12Verse 1xHBDxHxHSBDxHxHBDSxHxHSBDxH13xHBDxHxHSBDxHxHBDSxHxHSBDoH14xHBDxHxHSBDxHxHBDSxHxHSBDxH15xHBDxHxHSBDxHxHBDSxHxHSBDoH16xHBDxHxHSBDxHxHBDSxHxHSBDxH17xHBDxHxHSBDxHxHBDSxHxHSBDoH18xHBDxHxHSBDxHxHBDSxHxHSBDxH19xHBDxHxHSBDxHBDSSS20oHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH21xHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH22xHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH23xHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH24xHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH25xHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH26xHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH27xHBDLTSSSBDSSSSBDSLTSSSBDSSS28Verse 2xHBDxHxHSBDxHxHBDSxHxHSBDxH29xHBDxHxHSBDxHxHBDSxHxHSBDoH30xHBDxHxHSBDxHxHBDSxHxHSBDxH31xHBDxHxHSBDxHxHBDSxHxHSBDoH32xHBDxHxHSBDxHxHBDSxHxHSBDxH33xHBDxHxHSBDxHxHBDSxHxHSBDoH34xHBDxHxHSBDxHxHBDSxHxHSBDxH35xHBDxHxHSBDxHBDSSS36Lead BreakoHBDxHxHSBDxHxHBDxH3437xHSBDxHxHBDxHxHSBDxHxHBDxH4438xHSBDxHxHBDxHxHSBDxH3439xHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH4440oHBDxHxHSBDxHxHBDxH3441xHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH4442ChorusoHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH43xHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH44xHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH45xHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH46xHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH47xHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH48xHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH49xHBDLTSSSBDSSSSBDSLTSSSBDSSS50Verse 1CC1cbcbBDcbcbxHHCHCHCHCcbcbxHSBDxHHCHCcbcbBDcbcbxHHCHCHCHCcbcbxHSBDxHHCHC51cbcbBDcbcbxHHCHCcbcbxHSBDxHHCcbcbBDcbcbxHHCHCcbcbxHSBDxHHC52cbcbBDcbcbxHHCHCcbcbxHSBDxHHCcbcbBDcbcbxHHCHCcbcbxHSBDxHHC53cbcbBDcbcbxHHCHCcbcbxHSBDxHHCcbcbBDcbcbxHHCHCcbcbxHSBDxHHC54cbcbBDcbcbxHHCHCcbcbxHSBDxHHCcbcbBDcbcbxHHCHCcbcbxHSBDxHHC55cbcbBDcbcbxHHCHCcbcbxHSBDxHHCcbcbBDcbcbxHHCHCcbcbxHSBDxHHC56cbcbBDcbcbxHHCHCcbcbxHSBDxHHCcbcbBDcbcbxHHCHCcbcbxHSBDxHHC57cbcbBDcbcbxHHCHCcbcbxHSBDxHHCcbcbBDcbcbxHHCHCcbcbxHSBDxHHC58Verse 3xHBDxHxHSBDxHxHBDSxHxHSBDxH59xHBDxHxHSBDxHxHBDSxHxHSBDoH60xHBDxHxHSBDxHxHBDSxHxHSBDxH61xHBDxHxHSBDxHxHBDSxHxHSBDoH62xHBDxHxHSBDxHxHBDSxHxHSBDxH63xHBDxHxHSBDxHxHBDSxHxHSBDoH64xHBDxHxHSBDxHxHBDSxHxHSBDxH65xHBDxHxHSBDxHBDSSS66oHBDxHxHSBDxHxHBDxH3467xHSBDxHxHBDxHxHSBDxHxHBDxH4468xHSBDxHxHBDxHxHSBDxH3469xHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH4470oHBDxHxHSBDxHxHBDxH3471CC1SBDCC2SBDCC1SBD4472oH73cbxHHCBDcbxHHCxHHCcbxHHCBDxHHCxHcbxHBDcbxHHCxHHCxHHCcbxHHCBDHC74cbxHHCBDcbxHHCxHHCcbxHHCBDxHHCxHcbxHBDcbxHHCxHHCxHHCcbxHHCBDHC75Verse 2xHBDxHxHSBDxHxHBDSxHxHSBDxH76xHBDxHxHSBDxHxHBDSxHxHSBDoH77xHBDxHxHSBDxHxHBDSxHxHSBDxH78xHBDxHxHSBDxHxHBDSxHxHSBDoH79xHBDxHxHSBDxHxHBDSxHxHSBDxH80xHBDxHxHSBDxHxHBDSxHxHSBDoH81xHBDxHxHSBDxHxHBDSxHxHSBDxH82xHBDxHxHSBDxHBDSSS83xHBDxHxHSBDxHxHBDSxHxHSBDxH84xHBDxHxHSBDxHxHBDSxHxHSBDoH85xHBDxHxHSBDxHxHBDSxHxHSBDxH86xHBDxHxHSBDxHxHBDSxHxHSBDoH87xHBDxHxHSBDxHxHBDSxHxHSBDxH88xHBDxHxHSBDxHxHBDSxHxHSBDoH89xHBDxHxHSBDxHxHBDSxHxHSBDxH90xHBDxHxHSBDxHBDSSS91xHBDxHxHSBDxHxHBDSxHxHSBDxH92xHBDxHxHSBDxHxHBDSxHxHSBDoH93xHBDxHxHSBDxHxHBDSxHxHSBDxH94xHBDxHxHSBDxHxHBDSxHxHSBDoH95xHBDxHxHSBDxHxHBDSxHxHSBDxH96xHBDxHxHSBDxHxHBDSxHxHSBDoH97xHBDxHxHSBDxHxHBDSxHxHSBDxH98xHBDxHxHSBDxHxHBDSxHxHSBDoH99xHBDxHxHSBDxHxHBDSxHxHSBDxH100xHBDxHxHSBDxHxHBDSxHxHSBDoH101xHBDxHxHSBDxHxHBDSxHxHSBDxH102xHBDxHxHSBDxHxHBDSxHxHSBDoH