1intro=129442345SSSSFTFTLTLT6BDfHCCfHSfHfHBDfHfHSfHfH7BDfHfHSfHfHBDfHfHSfHfH8BDfHfHSfHfHBDfHfHSfHfH9BDfHfHSfHfHBDfHfHSfHLTfHLT10verse 1BDfHCCfHSfHfHBDfHfHSfHfH11BDfHfHSfHfHBDfHfHSfHfH12BDfHfHSfHfHBDfHfHSfHfH13BDfHfHSfHfHBDfHfHSfHfH14BDfHfHSfHfHBDfHfHSfHfH15BDfHfHSfHfHBDfHfHSfHfH1617verse 2SSFTFTLTLT18BDfHCCfHSfHfHBDfHfHSfHfH19BDfHfHSfHfHBDfHfHSfHfH20BDfHfHSfHfHBDfHfHSfHfH21BDfHfHSfHfHBDfHfHSfHfH22BDfHfHSfHfHBDfHfHSfHfH23BDfHfHSfHfHBDfHfHSfHfH24BDfHfHSfHfHBDfHfHSfHfH25BDfHfHSfHfHBDfHfHSfHLTfHLT26chorus 1BDRCCCRCSRCRCBDRCRCSRCRC27BDRCRCSRCRCBDRCRCSRCRC28BDRCCCRCSRCRCBDRCRCSRCRC29BDRCRCSRCRCBDRCRCSRCRC30BDRCCCRCSRCRCBDRCRCSRCRC31BDRCRCSRCRCBDRCRCSRCRC32BDRCCCRCSRCRCBDRCRCSRCRC33BDRCRCSRCRCBDRCRCSRCRC34BDRCCCRCSRCRCBDRCRCSRCRC35BDRCCCRCSRCRCBDRCRCSRCRC36SSSSSSFTFTLTLT3738verse 3(RC)(RC)(RC)(RC)39(RC)(RC)(RC)(RC)40(RC)(RC)(RC)(RC)41(RC)(RC)(RC)(RC)42(RC)(RC)(RC)(RC)43(RC)(RC)(RC)(RC)44(RC)(RC)(RC)(RC)45verse 4SSSS46BDfHCCfHSfHfHBDfHfHSfHfH47BDfHfHSfHfHBDfHfHSfHfH48BDfHfHSfHfHBDfHfHSfHfH49BDfHfHSfHfHBDfHfHSfHLTfHLT50chorus 2BDRCCCRCSRCRCBDRCRCSRCRC51BDRCRCSRCRCBDRCRCSRCRC52BDRCCCRCSRCRCBDRCRCSRCRC53BDRCRCSRCRCBDRCRCSRCRC54BDRCCCRCSRCRCBDRCRCSRCRC55BDRCRCSRCRCBDRCRCSRCRC56BDRCCCRCSRCRCBDRCRCSRCRC57BDRCRCSRCRCBDRCRCSRCRC58BDRCCCRCSRCRCBDRCRCSRCRC59BDRCCCRCSRCRCBDRCRCSRCRC60SSSSSSFTFTLTLT61oH62soloBDfHfHSfHfHBDfHfHSfHSfH63BDfHfHSfHfHBDfHfHSfHSfH64BDfHfHSfHfHBDfHfHSfHSfH65BDfHfHSfHfHBDfHfHSfHSfH66BDfHfHSfHfHBDfHfHSfHSfH67BDfHfHSfHfHBDfHfHSfHSfH68BDfHfHSfHSfHSfHSSfHSFTfHFTLTfHLT6970SSFTFTLTLT71chorus 3BDRCCCRCSRCRCBDRCRCSRCRC72BDRCRCSRCRCBDRCRCSRCRC73BDRCCCRCSRCRCBDRCRCSRCRC74BDRCRCSRCRCBDRCRCSRCRC75BDRCCCRCSRCRCBDRCRCSRCRC76BDRCRCSRCRCBDRCRCSRCRC77BDRCCCRCSRCRCBDRCRCSRCRC78BDRCRCSRCRCBDRCRCSRCRC79BDRCCCRCSRCRCBDRCRCSRCRC80BDRCRCSRCRCBDRCSRCSFTRCFTLTRCLT81chorus 4BDRCCCRCSRCRCBDRCRCSRCRC82BDRCRCSRCRCBDRCRCSRCRC83BDRCCCRCSRCRCBDRCRCSRCRC84BDRCRCSRCRCBDRCRCSRCRC85BDRCCCRCSRCRCBDRCRCSRCRC86BDRCRCSRCRCBDRCRCSRCRC87BDRCCCRCSRCRCBDRCRCSRCRC88BDRCRCSRCRCBDRCRCSRCRC89outroBDRCCCRCSRCRCBDRCRCSRCRC90BDRCRCSRCRCBDRCRCSRCLTRCLT91BDRCCCRCSRCRCBDRCRCSRCRC92BDRCRCSRCRCBDRCRCSRCLTRCLT93BDRCCCRCSRCRCBDRCRCSRCRC94BDRCRCSRCRCBDRCSRCSFTRCFTLTRCLT95CC