eBGDAElet ringlet ring1intro=120(0)(4)(4)(0)(4)(4)(0)(4)(4)(0)(4)(4)642=110E1221224let ringlet ring31212240A2252322446B44444let ring7(0)(4)(4)(0)(4)(4)(0)(4)(4)(0)(4)(4)648E122EXXX122XXXXXX449A222XXXA222XXXXXX10E122EXXX122XXXXXX11442XXX442XXXXXX12E122EXXX122XXXXXX13A222XXXA222XXXXXX14E122EXXX122XXXXXX15442XXX442XXXXXX16E122EXXX122XXXXXX17A222XXXA222XXXXXX18E122EXXXE122XXXXXX19A222XXXA222XXXXXX20B5442XXX442442442442let ringlet ringlet ring21B544244244244244244244244222=110E1221224231212224022