c#G#EBF#C#1Intro=170782345Riff A5797557657975577579755785797557957975571057975571177954031441275597713Riff B971271075781497127107341597127107578169757107517Riff A07127971018071279710190712797102007127971021791291012922791291012923101011121181310442491012½1291025Riff B.11291491297782612914912934271291491297782812979149129442912914912977830129149129343112914912977832129791212343311810812877834118108128343511810812877836118108128343712914912977838129149129343912914912977840129791491294441Riff C129101291078984223423584342225207844425204542225204642342344753331314853131495333131505345345516346746544524222520785342520544222520554234234565333131575313158533313159534534560634674661Transition A578578562857457663354674664997446566987957967679971077768Riff D20542P. M.69323127012127112121212125222P. M.72205427332312741212P. M.7512121212125222769979879577796799732312P. M.78121279121212121252228020542813231282Transition B=19012121283125X3P. M.842085202086Riff E42204253538742204253538864453353375646489422533533424242429042204253539142204253539264453353375646493422533533424242429431249542204253534496422042535397644533533756464984225335334242423994220425353P. M.10042204253531016445335337564641024225335334242423P. M.P. M.103Transition C42424242424233104424242243105=14031007564755755106644P. M.P. M.107Riff F110044254433223244P. M.1080121181181210810878757P. M.P. M.1091100442544332232P. M.1100121181181210810878757P. M.P. M.1111100442544332232P. M.1120121181181210810878757P. M.P. M.1131100442544332232P. M.1140121181181210810878757115Transition D=140312054765755644321116Riff G345634562335117345634562335118345634562335119345634562335120678967895668121678967895668122678967895668P. M.123Transition E2020202020202020202020205869P. M.P. M.124Riff H414141412541P. M.P. M.125414141245241211265241656558696565202074P. M.P. M.12741414141254144P. M.P. M.128414141412541251292425265655869656554130Riff I012445123454413101244512345132012445123451330124451234513401244512345135012445123451360124451234513701244512345let ringP. M.let ringP. M.138Transition F65650606101074139Riff J=1301010341401010let ringP. M.let ringP. M.let ringP. M.14110101421010202014310101441010let ringP. M.let ringP. M.let ringP. M.14510101461010202014754541485454let ringP. M.let ringP. M.149545415054546464151007700771313771520077007713137715300770077131377154Transition G10910910910924155121091096795156=17047588758P. M.P. M.P. M.P. M.157Riff B.2=170579755778158579755778P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.159579755716057975571615797557P. M.P. M.P. M.P. M.1625797557163579755716477954031441657559871669757577975167Piano Onset=100168169170171Acoustic Flow172173174175Acoustic Jazz Medley176177178179180181182183184185186187188189190191Jazz Solo192193194195196197198199200201202203Jazz Transition=100204205206207Riff K10751075XXXXXXXX9759759759752081X3311X331XXXXXXXXXX1X3311X3311X3311X331209300X3300X3XXXXXXXX300X3300X3300X3300X321010751075XXXXXX97597597597521110751075XXXXXXXX9759759759752121X3311X331XXXXXXXXXX1X3311X3311X3311X331213300X3300X3XXXXXXXX300X3300X3300X3300X321410751075XXXXXX975975975975215Pre-Pre-Solo Transition4X8644X864XXXXXXXX4X8644X8644X8644X8642166X10866X1086XXXXXXXX6X10866X10866X10866X108621744X66444X664XXXXXXXXXX44X66444X66444X66444X6642181X3311X331XXXXXXXX300X3300X3300X3300X3219Pre-Solo Harmonizing3375333753XXXXXXXX3X5533X5533X5533X5532203375333753XXXXXXXX3X5533X5533X5533X553221551075551075XXXXXXXX5X9755X9755X9755X975222551075551075XXXXXXXX5X9755X9755X9755X9752231X5311X531XXXXXXXX1X5311X5311X5311X5312243X7533X753XXXXXXXX3X7533X7533X7533X753225551075551075XXXXXXXX5X9755X9755X9755X975226300X3300X3XXXXXXXX300X3300X3300X3300X32273375333753XXXXXXXX3X5533X5533X5533X5532283375333753XXXXXXXX3X5533X5533X5533X553229551075551075XXXXXXXX5X9755X9755X9755X975230551075551075XXXXXXXX5X9755X9755X9755X9752311X5311X531XXXXXXXX1X5311X5311X5311X5312323X7533X753XXXXXXXX3X7533X7533X7533X753233551075551075XXXXXXXX5X9755X9755X9755X975234300X3300X3XXXXXXXX300X3300X3300X3300X3235Sweep Solo3375333753XXXXXXXX3X5533X5533X5533X5532363375333753XXXXXXXX3X5533X5533X5533X553237551075551075XXXXXXXX5X9755X9755X9755X975238551075551075XXXXXXXX5X9755X9755X9755X9752391X5311X531XXXXXXXX1X5311X5311X5311X5312403X7533X753XXXXXXXX3X7533X7533X7533X753241551075551075XXXXXXXX5X9755X9755X9755X975242300X3300X3XXXXXXXX300X3300X3300X3300X3243Outro3375333753XXXXXXXX3X5533X5533X5533X5532443375333753XXXXXXXX3X5533X5533X5533X553245551075551075XXXXXXXX5X9755X9755X9755X975246551075551075XXXXXXXX5X9755X9755X9755X9752471X5311X531XXXXXXXX1X5311X5311X5311X5312483X7533X753XXXXXXXX3X7533X7533X7533X753249551075551075XXXXXXXX5X9755X9755X9755X975250300X3300X3XXXXXXXX300X3300X3300X3300X32513375333753XXXXXXXX3X5533X5533X5533X5532523375333753XXXXXXXX3X5533X5533X5533X553253551075551075XXXXXXXX5X9755X9755X9755X975254551075551075XXXXXXXX5X9755X9755X9755X9752551X5311X531XXXXXXXX1X5311X5311X5311X5312563X7533X753XXXXXXXX3X7533X7533X7533X753257551075551075XXXXXXXX5X9755X9755X9755X975258300X3300X3XXXXXXXX300X3300X3300X3300X3Add annotation1 Add annotationAdd annotation2 Add annotationAdd annotation3 Add annotationAdd annotation4 Add annotationAdd annotation5 Add annotationAdd annotation6 Add annotationAdd annotation7 Add annotationAdd annotation8 Add annotationAdd annotation9 Add annotationAdd annotation10 Add annotationAdd annotation11 Add annotationAdd annotation12 Add annotationAdd annotation13 Add annotationAdd annotation14 Add annotationAdd annotation15 Add annotationAdd annotation16 Add annotationAdd annotation17 Add annotationAdd annotation18 Add annotationAdd annotation19 Add annotationAdd annotation20 Add annotationAdd annotation21 Add annotationAdd annotation22 Add annotationAdd annotation23 Add annotationAdd annotation24 Add annotationAdd annotation25 Add annotationAdd annotation26 Add annotationAdd annotation27 Add annotationAdd annotation28 Add annotationAdd annotation29 Add annotationAdd annotation30 Add annotationAdd annotation31 Add annotationAdd annotation32 Add annotationAdd annotation33 Add annotationAdd annotation34 Add annotationAdd annotation35 Add annotationAdd annotation36 Add annotationAdd annotation37 Add annotationAdd annotation38 Add annotationAdd annotation39 Add annotationAdd annotation40 Add annotationAdd annotation41 Add annotationAdd annotation42 Add annotationAdd annotation43 Add annotationAdd annotation44 Add annotationAdd annotation45 Add annotationAdd annotation46 Add annotationAdd annotation47 Add annotationAdd annotation48 Add annotationAdd annotation49 Add annotationAdd annotation50 Add annotationAdd annotation51 Add annotationAdd annotation52 Add annotationAdd annotation53 Add annotationAdd annotation54 Add annotationAdd annotation55 Add annotationAdd annotation56 Add annotationAdd annotation57 Add annotationAdd annotation58 Add annotationAdd annotation59 Add annotationAdd annotation60 Add annotationAdd annotation61 Add annotationAdd annotation62 Add annotationAdd annotation63 Add annotationAdd annotation64 Add annotationAdd annotation65 Add annotationAdd annotation66 Add annotationAdd annotation67 Add annotationAdd annotation68 Add annotationAdd annotation69 Add annotationAdd annotation70 Add annotationAdd annotation71 Add annotationAdd annotation72 Add annotationAdd annotation73 Add annotationAdd annotation74 Add annotationAdd annotation75 Add annotationAdd annotation76 Add annotationAdd annotation77 Add annotationAdd annotation78 Add annotationAdd annotation79 Add annotationAdd annotation80 Add annotationAdd annotation81 Add annotationAdd annotation82 Add annotationAdd annotation83 Add annotationAdd annotation84 Add annotationAdd annotation85 Add annotationAdd annotation86 Add annotationAdd annotation87 Add annotationAdd annotation88 Add annotationAdd annotation89 Add annotationAdd annotation90 Add annotationAdd annotation91 Add annotationAdd annotation92 Add annotationAdd annotation93 Add annotationAdd annotation94 Add annotationAdd annotation95 Add annotationAdd annotation96 Add annotationAdd annotation97 Add annotationAdd annotation98 Add annotationAdd annotation99 Add annotationAdd annotation100 Add annotationAdd annotation101 Add annotationAdd annotation102 Add annotationAdd annotation103 Add annotationAdd annotation104 Add annotationAdd annotation105 Add annotationAdd annotation106 Add annotationAdd annotation107 Add annotationAdd annotation108 Add annotationAdd annotation109 Add annotationAdd annotation110 Add annotationAdd annotation111 Add annotationAdd annotation112 Add annotationAdd annotation113 Add annotationAdd annotation114 Add annotationAdd annotation115 Add annotationAdd annotation116 Add annotationAdd annotation117 Add annotationAdd annotation118 Add annotationAdd annotation119 Add annotationAdd annotation120 Add annotationAdd annotation121 Add annotationAdd annotation122 Add annotationAdd annotation123 Add annotationAdd annotation124 Add annotationAdd annotation125 Add annotationAdd annotation126 Add annotationAdd annotation127 Add annotationAdd annotation128 Add annotationAdd annotation129 Add annotationAdd annotation130 Add annotationAdd annotation131 Add annotationAdd annotation132 Add annotationAdd annotation133 Add annotationAdd annotation134 Add annotationAdd annotation135 Add annotationAdd annotation136 Add annotationAdd annotation137 Add annotationAdd annotation138 Add annotationAdd annotation139 Add annotationAdd annotation140 Add annotationAdd annotation141 Add annotationAdd annotation142 Add annotationAdd annotation143 Add annotationAdd annotation144 Add annotationAdd annotation145 Add annotationAdd annotation146 Add annotationAdd annotation147 Add annotationAdd annotation148 Add annotationAdd annotation149 Add annotationAdd annotation150 Add annotationAdd annotation151 Add annotationAdd annotation152 Add annotationAdd annotation153 Add annotationAdd annotation154 Add annotationAdd annotation155 Add annotationAdd annotation156 Add annotationAdd annotation157 Add annotationAdd annotation158 Add annotationAdd annotation159 Add annotationAdd annotation160 Add annotationAdd annotation161 Add annotationAdd annotation162 Add annotationAdd annotation163 Add annotationAdd annotation164 Add annotationAdd annotation165 Add annotationAdd annotation166 Add annotationAdd annotation167 Add annotationAdd annotation168 Add annotationAdd annotation169 Add annotationAdd annotation170 Add annotationAdd annotation171 Add annotationAdd annotation172 Add annotationAdd annotation173 Add annotationAdd annotation174 Add annotationAdd annotation175 Add annotationAdd annotation176 Add annotationAdd annotation177 Add annotationAdd annotation178 Add annotationAdd annotation179 Add annotationAdd annotation180 Add annotationAdd annotation181 Add annotationAdd annotation182 Add annotationAdd annotation183 Add annotationAdd annotation184 Add annotationAdd annotation185 Add annotationAdd annotation186 Add annotationAdd annotation187 Add annotationAdd annotation188 Add annotationAdd annotation189 Add annotationAdd annotation190 Add annotationAdd annotation191 Add annotationAdd annotation192 Add annotationAdd annotation193 Add annotationAdd annotation194 Add annotationAdd annotation195 Add annotationAdd annotation196 Add annotationAdd annotation197 Add annotationAdd annotation198 Add annotationAdd annotation199 Add annotationAdd annotation200 Add annotationAdd annotation201 Add annotationAdd annotation202 Add annotationAdd annotation203 Add annotationAdd annotation204 Add annotationAdd annotation205 Add annotationAdd annotation206 Add annotationAdd annotation207 Add annotationAdd annotation208 Add annotationAdd annotation209 Add annotationAdd annotation210 Add annotationAdd annotation211 Add annotationAdd annotation212 Add annotationAdd annotation213 Add annotationAdd annotation214 Add annotationAdd annotation215 Add annotationAdd annotation216 Add annotationAdd annotation217 Add annotationAdd annotation218 Add annotationAdd annotation219 Add annotationAdd annotation220 Add annotationAdd annotation221 Add annotationAdd annotation222 Add annotationAdd annotation223 Add annotationAdd annotation224 Add annotationAdd annotation225 Add annotationAdd annotation226 Add annotationAdd annotation227 Add annotationAdd annotation228 Add annotationAdd annotation229 Add annotationAdd annotation230 Add annotationAdd annotation231 Add annotationAdd annotation232 Add annotationAdd annotation233 Add annotationAdd annotation234 Add annotationAdd annotation235 Add annotationAdd annotation236 Add annotationAdd annotation237 Add annotationAdd annotation238 Add annotationAdd annotation239 Add annotationAdd annotation240 Add annotationAdd annotation241 Add annotationAdd annotation242 Add annotationAdd annotation243 Add annotationAdd annotation244 Add annotationAdd annotation245 Add annotationAdd annotation246 Add annotationAdd annotation247 Add annotationAdd annotation248 Add annotationAdd annotation249 Add annotationAdd annotation250 Add annotationAdd annotation251 Add annotationAdd annotation252 Add annotationAdd annotation253 Add annotationAdd annotation254 Add annotationAdd annotation255 Add annotationAdd annotation256 Add annotationAdd annotation257 Add annotationAdd annotation258 Add annotationTrack can be converted to a standard tuning (R)