eBGDAE1intro3=94032XXXX223232XXXX104420XXXX02010XXXX033032XXXX22325XXXX31040XXXX5755755755053032XXXX223232XXXX1060XXXX02010XXXX073032XXXX22325XXXX031280213129verse3232XXXX2232XXXX10100XXXX02010XXXX011332XXXX22325XXXX310120XXXX57557557550133032XXXX223232XXXX10140XXXX5555515pre chorus789778XXXX400416540400017001310XXXX0332183330193330203001003322055721chorus3354XXXX353343230322XXXX230XXXX3233030XXXX003XXXX3243200XXXX003003253000000XXXX242542260000XXXX0205XXXX027010XXXX0310XXXX0281112XXXX021229instru3032XXXX22325XXXX310300XXXX5755755755031087XXXX056XXXX55532555533verse332XXXX2232XXXX010340XXXX02010XXXX035332XXXX22325XXXX310360XXXX5755755755037332XXXX2232XXXX010380XXXX02010039pre chorus789778XXXX40044054040004100131003324243chorus3354XXXX353343230344XXXX230XXXX3453030XXXX003XXXX3463200XXXX003003473000000XXXX242542480000XXXX0205XXXX049010XXXX0310XXXX0500032XXXX02320232XXXX513330XXXX3230330XXXX3052300353bridge3000XXXX30000XXXX30543XXXX323030XXXX3553000XXXX30000XXXX30563XXXX323030XXXX357200XXXX120000XXXX03005800XXXX400000XXXX59010XXXX031010XXXX057560575613354XXXX353343230362XXXX230XXXX3633030XXXX003XXXX3643200XXXX003003653000000XXXX242542660000XXXX0205XXXX067010XXXX0310XXXX0680032XXXX02320232XXXX693032XXXX223232XXXX10700XXXX02010XXXX0713032XXXX22325XXXX310720XXXX57557557550733032XXXX223232XXXX10740XXXX02010XXXX0753032XXXX22325XXXX310760XXXX57557557550772300237879