eBGDAE1Intro=8244234VerseXXXXXXXXXX5XXXXXXXXP. M.6XXXX757577XXXXXXXX8XXXXXXXX7P. M.95XXXXXXXX10XXXX2020112007577573123XXXX33XXXX57135777XXXX14XXXX7575¼15775757316XXXXXXXX17XXXXXXXX18XXXXXXXX19XXXXXXXX20VerseXXXXXXXX21XXXXXXXX22XXXX757523XXXXXXXX24XXXXXXXX57325577XXXX26XXXXXXXX272½(2)02(2)002028XXXXXXXX57295XXXXXXXX30XXXX1212½1431XXXX4242432XXXXXXXX37335XXXXXXXX3403536Guitar Solo33555355535553345X3345X35345X345370322224(0)(0)222022202220222022202220380012200320220003¼0039001220001220001220434434434434434434434434434124033010210200345X3345533453433404132033242222042423¼42000344224X50004300000000000100100120012001200129733344XXXXXXXX45XXXXXXXXP. M.460472020348Verse0XXXXXXXX57495XXXXXXXXXX50XXXXXX510079700XXXX52XXXXXXX37535777XXXX54XXXXXXXX1214125501514full356XXXX5757575775XXXX58XXXX0203590XXXX0XXXXXXXXXX60XXXXXXXX5761575XXXX62XXXXXXXX63XXXX2½(0)0220203643XXXX333XXXX5765557777775XXXX66XXXXXXXX67015full68Begin FadeXXXXXXXX69XXXXXXXX70XXXXXXXXXX71XXXX272XXXXXXXX5773577XXXX74