1=116StxStxStxStx4423IntroCCoHBDoHoHSBDoHoHBDoHBDoHSBDoH3oHBDoHoHSBDoHoHBDoHSBDSSSS4CCoHBDoHoHSBDoHoHBDoHBDoHSBDoH5oHBDoHoHSBDoHoHBDoHSBDSSSS6CCoHBDoHoHSBDoHoHBDoHBDoHSBDoH7oHBDoHoHSBDoHoHBDoHSBDSSSS8oHBDoHoHSBDoHoHBDoHBDoHSBDoH9oHBDoHoHSBDoHoHBDoHSBDSSSS10Verse 1CCoHBDoHoHSBDoHoHBDoHBDoHSBDoH11oHBDoHoHSBDoHoHBDoHBDoHSBDoH12CCoHBDoHoHSBDoHoHBDoHBDoHSBDoH13oHBDoHoHSBDoHoHBDoHBDoHSBDoH14CCoHBDoHoHSBDoHoHBDoHBDoHSBDoH15oHBDoHoHSBDoHoHBDoHSBDSSSS16CCoHBDoHoHSBDoHoHBDoHBDoHSBDoH17oHBDoHoHSBDoHoHBDoHSBDSSSS18Verse 2CCoHBDoHoHSBDoHoHBDoHBDoHSBDoH19oHBDoHoHSBDoHoHBDoHBDoHSBDoH20CCoHBDoHoHSBDoHoHBDoHBDoHSBDoH21oHBDoHoHSBDoHoHBDoHBDoHSBDoH22Chorus 1oHxTBDoHxTBDoHSoTBDoHoTBDoHxTBDoHxTBDoHSoTBDoHoTBD23CCoHxTBDoHxTBDoHSoTBDoHoTBDoHxTBDoHxTBDoHSoTBDoHoTBD24oHxTBDoHxTBDoHSoTBDoHoTBDoHxTBDoHxTBDoHSoTBDoHoTBD25CCoHxTBDoHxTBDoHSoTBDoHoTBDoHxTBDoHxTBDoHSoTBDoHoTBD26oHxTBDoHxTBDoHSoTBDoHoTBDoHxTBDoHxTBDoHSoTBDoHoTBD27CCoHxTBDoHxTBDoHSoTBDoHoTBDoHxTBDoHxTBDoHSoTBDoHoTBD28oHxTBDoHxTBDoHSoTBDoHoTBDoHxTBDoHxTBDoHSoTBDoHoTBD29CCoHxTBDSSBDSSBDSSBDSSBDSSBDSSBD30Verse 3CCoHBDoHoHSBDoHoHBDoHBDoHSBDoH31oHBDoHoHSBDoHoHBDoHBDoHSBDoH32CCoHBDoHoHSBDoHoHBDoHBDoHSBDoH334xoHBDoHoHSBDoHCCoHxTBDCCoHxTBD34Chorus 2oHxTBDoHxTBDoHSoTBDoHoTBDoHxTBDoHxTBDoHSoTBDoHoTBD35CCoHxTBDoHxTBDoHSoTBDoHoTBDoHxTBDoHxTBDoHSoTBDoHoTBD36oHxTBDoHxTBDoHSoTBDoHoTBDoHxTBDoHxTBDoHSoTBDoHoTBD37CCoHxTBDoHxTBDoHSoTBDoHoTBDoHxTBDoHxTBDoHSoTBDoHoTBD38oHxTBDoHxTBDoHSoTBDoHoTBDoHxTBDoHxTBDoHSoTBDoHoTBD39CCoHxTBDoHxTBDoHSoTBDoHoTBDoHxTBDoHxTBDoHSoTBDoHoTBD40oHxTBDoHxTBDoHSoTBDoHoTBDoHxTBDoHxTBDoHSoTBDoHoTBD41CCoHxTBDSSBDSSBDSSBDSSBDSSBDSSBD42Guitar SoloCCoHBDoHoHSBDoHoHBDoHBDoHSBDoH43oHBDoHoHSBDoHoHBDoHSBDHTHMTBDLMTLTBD44CCoHBDoHoHSBDoHoHBDoHBDoHSBDoH45oHBDoHoHSBDoHoHBDoHSBDHTHMTBDLMTLTBD46CCoHBDoHoHSBDoHoHBDoHBDoHSBDoH47oHBDoHoHSBDoHoHBDoHSBDHTHMTBDLMTLTBD48CCoHBDoHoHSBDoHoHBDoHBDoHSBDoH49oHBDoHoHSBDoHoHBDoHSBDHTHMTBDLMTLTBD50CCoHBDoHoHSBDoHoHBDoHBDoHSBDoH51oHBDoHoHSBDoHoHBDoHSBDHTHMTBDLMTLTBD52CCoHBDoHoHSBDoHoHBDoHBDoHSBDoH53oHBDoHoHSBDoHoHBDoHSBDHTHMTBDLMTLTBD54CCoHBDoHoHSBDoHoHBDoHBDoHSBDoH55oHBDoHoHSBDoHoHBDoHSBDHTHMTBDLMTLTBD56CCoHBDoHoHSBDoHoHBDoHBDoHSBDoH57oHBDoHoHSBDoHoHBDoHSBDSSSS58Verse 4CCoHBDoHoHSBDoHoHBDoHBDoHSBDoH59oHBDoHoHSBDoHoHBDoHBDoHSBDoH60CCoHBDoHoHSBDoHoHBDoHBDoHSBDoH61oHBDoHoHSBDoHoHBDoHBDoHSBDoH62CCoHBDoHoHSBDoHoHBDoHBDoHSBDoH63oHBDoHoHSBDoHoHBDoHSBDSSSS64oHBDoHoHSBDoHoHBDoHBDoHSBDoH65oHBDoHoHSBDoHoHBDoHSBDSSSS66OutroCCoHBDoHoHSBDoHoHBDoHBDoHSBDoH67oHBDoHoHSBDoHoHBDoHBDoHSBDoH68CCoHBDoHoHSBDoHoHBDoHBDoHSBDoH69oHBDoHoHSBDoHoHBDoHBDoHSBDoH70CCoHBDoHoHSBDoHoHBDoHBDoHSBDoH71oHBDoHoHSBDoHoHBDoHBDoHSBDoH72CCoHBDoHoHSBDoHCCoHBD