1Intro=2354423456789xHxHxHxH10xHxHxHxH11xHxHxHxH12xHxHxHxH13xHxHxHxH14xHxHxHxH15xHBDxHxHSxH16xHBDxHscLTxHBDxHS17xHCCBDxHBDxHSoHCCBD18xHCCBDxHBDoHCCSoHS19xHCCBDxHBDxHSoHCCBD20xHCCBDxHBDoHCCSoHS21xHCCBDxHBDxHSoHCCBD22xHCCBDxHBDoHCCSoHS23xHCCBDxHBDSSSFToHxHBDBD24xHLTxHSSBDABDfHCCSSBDfHCC25Intro ChorusxHCCFTxHxHFTxH26xHLTxHABDfHCCfH27xHCCFTxHxHFTxH28xHLTxHCCABDfHCCfH29xHCCFTxHxHFTxH30xHLTxHABDfHCCfH31xHCCBDxHBDSSSFToHxHBDBD32xHLTxHSSBDABDfHCCSSBDfHCC33xHCCFTxHxHFTxH34xHLTxHABDfHCCfH35xHCCFTxHxHFTxH36xHLTxHCCABDfHCCfH37xHCCFTxHxHFTxH38xHLTxHABDfHCCfH39xHCCBDxHBDSSSFToHxHBDBD40xHLTxHSSBDABDfHCCSSBDfHCC41taSCrb424344LTFTABDoHCC45Post-Intro ChorusxHxHxHxH46xHxHxHxH47xHxHxHxH48xHxHxHxH49xHxHxHxH50xHxHxHxH51xHBDxHxHSxH52xHBDxHscLTxHBDxHS53VersexHCCBDxHBDxHSoHCCBD54xHCCBDxHBDoHCCSoHS55xHCCBDxHBDxHSoHCCBD56xHCCBDxHBDoHCCSoHS57xHCCBDxHBDxHSoHCCBD58xHCCBDxHBDoHCCSoHS59xHCCBDxHBDSSSFToHxHBDBD60xHLTxHSSBDABDfHCCSSBDfHCC61xHCCBDxHBDxHSoHCCBD62xHCCBDxHBDoHCCSoHS63xHCCBDxHBDxHSoHCCBD64xHCCBDxHBDoHCCSoHS65xHCCBDxHBDxHSoHCCBD66xHCCBDxHBDoHCCSoHS67xHCCBDxHBDSSSFToHxHBDBD68xHLTxHSSBDABDfHCCSSBDfHCC69ChorusxHCCFTxHxHFTxH70xHLTxHABDfHCCfH71xHCCFTxHxHFTxH72xHLTxHCCABDfHCCfH73xHCCFTxHxHFTxH74xHLTxHABDfHCCfH75xHCCBDxHBDSSSFToHxHBDBD76xHLTxHSSBDABDfHCCSSBDfHCC77xHCCFTxHxHFTxH78xHLTxHABDfHCCfH79xHCCFTxHxHFTxH80xHLTxHCCABDfHCCfH81xHCCFTxHxHFTxH82xHLTxHABDfHCCfH83xHCCBDxHBDSSSFToHxHBDBD84xHLTxHSSBDABDfHCCSSBDfHCC85xHCCFTxHxHFTxH86xHLTxHABDfHCCfH87xHCCFTxHxHFTxH88xHLTxHCCABDfHCCfH89xHCCFTxHxHFTxH90xHLTxHABDfHCCfH91xHCCBDxHBDSSSFToHxHBDBD92xHLTxHSSBDABDfHCCSSBDfHCC93xHCCFTxHxHFTxH94xHLTxHABDfHCCfH95xHCCFTxHxHFTxH96xHLTxHCCABDfHCCfH97xHCCFTxHxHFTxH98xHLTxHABDfHCCfH99xHCCBDxHBDSSSFToHxHBDBD100xHLTxHSSBDABDfHCCSSBDfHCC101