1xSoS=150HCHCHCxSxSHCHCHCxSoSHCHCHCxSxSHCHCHC(xS)xS(xS)xS(xS)xS(xS)xS4433332xSoSHCHCHCxSxSHCHCHCxSoSHCHCHCHCHCHC(xS)xS(xS)xS333xSoSHCHCHCxSxSHCHCHCtataxSoSHCHCHCxSxSHCHCHCtata(xS)xS(xS)xS(xS)xS(xS)xS33334xSoSHCHCHCxSoSHCHCHCtataxSoSHCHCHCHCHCHCxSoSHCHCHCtata(xS)xS(xS)xS(xS)xS(xS)xS333335xSoSHCHCHCxSxSHCHCHCtataxSoSHCHCHCxSxSHCHCHCtata(xS)xS(xS)xS(xS)xS(xS)xS33336xSoSHCHCHCxSoSHCHCHCtataxSoSHCHCHCHCHCHCxSoSHCHCHCtata(xS)xS(xS)xS(xS)xS(xS)xS333337xSoSHCHCHCxSxSHCHCHCtataxSoSHCHCHCxSxSHCHCHCtata(xS)xS(xS)xS(xS)xS(xS)xS33338xSoSHCHCHCxSoSHCHCHCtataxSoSHCHCHCHCHCHCxSoSHCHCHCtata(xS)xS(xS)xS(xS)xS(xS)xS333339xSoSHCHCHCxSxSHCHCHCtataxSoSHCHCHCxSxSHCHCHCtata(xS)xS(xS)xS(xS)xS(xS)xS333310xSoSHCHCHCxSoSHCHCHCtataxSoSHCHCHCHCHCHCxSoSHCHCHCtata(xS)xS(xS)xS(xS)xS(xS)xS3333311xSoSHCHCHCxSxSHCHCHCtataxSoSHCHCHCxSxSHCHCHCtata(xS)xS(xS)xS(xS)xS(xS)xS333312xSoSHCHCHCxSoSHCHCHCtataxSoSHCHCHCHCHCHCxSoSHCHCHCtata(xS)xS(xS)xS(xS)xS(xS)xS3333313xSoSHCHCHCxSxSHCHCHCtataxSoSHCHCHCxSxSHCHCHCtata(xS)xS(xS)xS(xS)xS(xS)xS333314xSoSHCHCHCxSoSHCHCHCtataxSoSHCHCHCHCHCHCxSoSHCHCHCtata(xS)xS(xS)xS(xS)xS(xS)xS3333315xSoSHCHCHCxSxSHCHCHCtataxSoSHCHCHCxSxSHCHCHCtata(xS)xS(xS)xS(xS)xS(xS)xS333316xSoSHCHCHCxSoSHCHCHCtataxSoSHCHCHCHCHCHCxSoSHCHCHCtata(xS)xS(xS)xS(xS)xS(xS)xS3333317xSoSHCHCHCxSxSHCHCHCtataxSoSHCHCHCxSxSHCHCHCtata(xS)xS(xS)xS(xS)xS(xS)xS333318xSoSHCHCHCxSoSHCHCHCtataxSoSHCHCHCHCHCHCxSoSHCHCHCtata(xS)xS(xS)xS(xS)xS(xS)xS3333319xSoSHCHCHCxSxSHCHCHCtataxSoSHCHCHCxSxSHCHCHCtata(xS)xS(xS)xS(xS)xS(xS)xS333320xSoSHCHCHCxSoSHCHCHCtataxSoSHCHCHCHCHCHCxSoSHCHCHCtata(xS)xS(xS)xS(xS)xS(xS)xS3333321xSoSHCHCHCxSxSHCHCHCtataxSoSHCHCHCxSxSHCHCHCtata(xS)xS(xS)xS(xS)xS(xS)xS333322xSoSHCHCHCxSoSHCHCHCtataxSoSHCHCHCHCHCHCxSoSHCHCHCtata(xS)xS(xS)xS(xS)xS(xS)xS3333323xSoSHCHCHCxSxSHCHCHCtataxSoSHCHCHCxSxSHCHCHCtata(xS)xS(xS)xS(xS)xS(xS)xS333324xSoSHCHCHCxSoSHCHCHCtataxSoSHCHCHCHCHCHCxSoSHCHCHCtata(xS)xS(xS)xS(xS)xS(xS)xS3333325xSoSHCHCHCxSxSHCHCHCtataxSoSHCHCHCxSxSHCHCHCtata(xS)xS(xS)xS(xS)xS(xS)xS333326xSoSHCHCHCxSoSHCHCHCtataxSoSHCHCHCHCHCHCxSoSHCHCHCtata(xS)xS(xS)xS(xS)xS(xS)xS3333327xSoSHCHCHCxSxSHCHCHCtataxSoSHCHCHCxSxSHCHCHCtata(xS)xS(xS)xS(xS)xS(xS)xS333328xSoSHCHCHCxSoSHCHCHCtataxSoSHCHCHCHCHCHCxSoSHCHCHCtata(xS)xS(xS)xS(xS)xS(xS)xS3333329xSoSHCHCHCxSxSHCHCHCtataxSoSHCHCHCxSxSHCHCHCtata(xS)xS(xS)xS(xS)xS(xS)xS333330xSoSHCHCHCxSoSHCHCHCtataxSoSHCHCHCHCHCHCxSoSHCHCHCtata(xS)xS(xS)xS(xS)xS(xS)xS3333331xSoSHCHCHCxSxSHCHCHCtataxSoSHCHCHCxSxSHCHCHCtata(xS)xS(xS)xS(xS)xS(xS)xS333332xSoSHCHCHCHCHCHCxSoSHCHCHCtata(xS)xS(xS)xS2433333xSoSHCHCHCxSxSHCHCHCtataxSoSHCHCHCxSxSHCHCHCtata(xS)xS(xS)xS(xS)xS(xS)xS44333334xSoSHCHCHCxSoSHCHCHCtataxSoSHCHCHCHCHCHCxSoSHCHCHCtata(xS)xS(xS)xS(xS)xS(xS)xS3333335xSoSHCHCHCxSxSHCHCHCtataxSoSHCHCHCxSxSHCHCHCtata(xS)xS(xS)xS(xS)xS(xS)xS333336xSoSHCHCHCxSoSHCHCHCtataxSoSHCHCHCHCHCHCxSoSHCHCHCtata(xS)xS(xS)xS(xS)xS(xS)xS3333337xSoSHCHCHCxSxSHCHCHCtataxSoSHCHCHCxSxSHCHCHCtata(xS)xS(xS)xS(xS)xS(xS)xS333338xSoSHCHCHCxSoSHCHCHCtataxSoSHCHCHCHCHCHCxSoSHCHCHCtata(xS)xS(xS)xS(xS)xS(xS)xS3333339xSoSHCHCHCxSxSHCHCHCtataxSoSHCHCHCxSxSHCHCHCtata(xS)xS(xS)xS(xS)xS(xS)xS333340xSoSHCHCHCxSoSHCHCHCtataxSoSHCHCHCHCHCHCxSoSHCHCHCtata(xS)xS(xS)xS(xS)xS(xS)xS3333341xSoSHCHCHCxSxSHCHCHCtataxSoSHCHCHCxSxSHCHCHCtata(xS)xS(xS)xS(xS)xS(xS)xS333342xSoSHCHCHCxSoSHCHCHCtataxSoSHCHCHCHCHCHCxSoSHCHCHCtata(xS)xS(xS)xS(xS)xS(xS)xS3333343xSoSHCHCHCxSxSHCHCHCtataxSoSHCHCHCxSxSHCHCHCtata(xS)xS(xS)xS(xS)xS(xS)xS333344xSoSHCHCHCxSoSHCHCHCtataxSoSHCHCHCHCHCHCxSoSHCHCHCtata(xS)xS(xS)xS(xS)xS(xS)xS3333345xSoSHCHCHCxSxSHCHCHCtataxSoSHCHCHCxSxSHCHCHCtata(xS)xS(xS)xS(xS)xS(xS)xS333346xSoSHCHCHCxSoSHCHCHCtataxSoSHCHCHCHCHCHCxSoSHCHCHCtata(xS)xS(xS)xS(xS)xS(xS)xS3333347xSoSHCHCHCxSxSHCHCHCtataxSoSHCHCHCxSxSHCHCHCtata(xS)xS(xS)xS(xS)xS(xS)xS333348xSoSHCHCHCxSoSHCHCHCtataxSoSHCHCHCHCHCHCxSoSHCHCHCtata(xS)xS(xS)xS(xS)xS(xS)xS3333349xSoSHCHCHCxSxSHCHCHCtataxSoSHCHCHCxSxSHCHCHCtata(xS)xS(xS)xS(xS)xS(xS)xS333350xSoSHCHCHCxSxSHCHCHCxSoSHCHCHCxSxSHCHCHC(xS)xS(xS)xS(xS)xS(xS)xS333351xSoSHCHCHCxSxSHCHCHCxSoSHCHCHCxSxSHCHCHC(xS)xS(xS)xS(xS)xS(xS)xS333352xSoSHCHCHCxSxSHCHCHCxSoSHCHCHCxSxSHCHCHC(xS)xS(xS)xS(xS)xS(xS)xS333353xSoSHCHCHCxSxSHCHCHCxSoSHCHCHCxSxSHCHCHC(xS)xS(xS)xS(xS)xS(xS)xS333354xSoSHCHCHCxSxSHCHCHCxSoSHCHCHCxSxSHCHCHC(xS)xS(xS)xS(xS)xS(xS)xS333355xSoSHCHCHCxSoSHCHCHC(xS)xSxSxS(xS)xS(xS)xSxSxS(xS)xS333356HCHCHCtata