1=10044234567RCRCxHRCRCxHRCRCxHRCRCxH8RCRCxHRCRCxHRCRCxHRCRCxH9RCxHRCxHRCrbRCxHRCxHRCrbRCxHRCxHRCrbRCxHRCxHRCrb10RCxHRCxHRCrbRCxHRCxHRCrbRCxHRCxHRCrbRCxHRCxHRCrb11RCxHRCxHRCrbRCxHRCxHRCrbRCxHRCxHRCrbRCxHRCxHRCrb12RCxHRCxHRCrbRCxHRCxHRCrbRCxHRCxHRCrbESBDRCxHESBDRCxHESBDRCrb13RCrbESBD(ES)(ES)(ES)RCrbES(ES)(ES)(ES)RCrbESBD(ES)(ES)(ES)RCrbES(ES)(ES)(ES)RCrbESBD(ES)(ES)(ES)RCrbES(ES)(ES)(ES)RCrbESBD(ES)(ES)(ES)RCrbES(ES)(ES)(ES)14RCrbESBD(ES)(ES)(ES)RCrbES(ES)(ES)(ES)RCrbESBD(ES)(ES)(ES)RCrbES(ES)(ES)(ES)RCrbESBD(ES)(ES)ASBDRCrbxHESASBDRCrbxHESASBDRCrbxHESASBD15RCrbESBD(ES)(ES)(ES)RCrbES(ES)(ES)(ES)RCrbESBD(ES)(ES)(ES)RCrbES(ES)(ES)(ES)RCrbESBD(ES)(ES)(ES)RCrbES(ES)(ES)(ES)RCrbESBD(ES)(ES)(ES)RCrbES(ES)(ES)(ES)16RCrbESBD(ES)(ES)(ES)RCrbES(ES)(ES)(ES)RCrbESBD(ES)(ES)(ES)RCrbES(ES)(ES)(ES)RCrbESBD(ES)(ES)ASBDRCrbxHESASBDRCrbxHESASBDRCrbxHESASBD17RCrbESBDRCrbRCrbBDRCrbRCrbBDASBDRCrbxHESASBDRCrbxHESASBDRCrbxHESASBD18RCrbESBDRCrbRCrbBDRCrbRCrbBDASBDRCrbxHESASBDRCrbxHESASBDRCrbxHESASBD19RCrbESBDRCrbRCrbBDRCrbRCrbBDASBDRCrbxHESASBDRCrbxHESASBDRCrbxHESASBD20RCrbESBDRCrbRCrbBDRCrbRCrbBDHFTLFTLTBDRCrbxHESASBDLMTLTRCrbHFTESASBDLFTRCrbxHESASBD21RCrbBDESRCrbESBDESRCrbESASBDLTRCrbHFTBDLFTESESRCrbESBDESRCrbESBDESRCrbESBDESRCrbESBD22RCrbBDHMTRCrbLMTBDLTHFTLFTRCrbESASBDESRCrbESBDSCRCrbESBD23CCRCrbASBD2425