eBGDAE1intro=942003442032023303240003025030362222220327032822222203290020210020220311012000332213couplet 105455451455755755757715545XXX5451654554517354354185555551957720777777218898898892278978978978923889889889247897892554554526334334273243243243242832432429Chorus 15455455455453055555555XX31545545545545325455455455453335435498998934889889XXXXXX3578978935435436354XXX545437354354354XXX38555XXX555XXX39354354354XXX40555XXX555XXX555XXX41couplet 2354XXX000XXX42555XXX555XXX555XXX43354XXX354XXX44354XXX354XXX45354XXX000XXX46555XXX555XXX555XXX47324XXX324XXX48324XXX324XXX49889XXX889XXX50789XXX789XXX789XXX51889XXX889XXX52789XXX789XXX5333433433433454334334334334553243243243445632432432434457chorus 2354XXX354XXX58555XXX555XXX59545XXX545XXX60545XXX545XXX61545XXX545XXX62555XXX555XXX555XXX63354XXX545XXX54564555XXX555XXX65354XXX545XXX545XXX66555XXX555XXXXXX67545XXX545XXXXXX545XXX68555XXX555XXX555XXX69solo guitare545XXX545XXX545XXX70555XXX555XXX71545XXX545XXX72545XXX545XXX73545XXX545XXX74555XXX555XXX75777XXX777XXX76777XXX777XXX77555XXX555XXX78545XXX354XXX79555XXX5X80545XXX545XXX545XXX81334XXX334XXX334XXX82334XXX334XXX334XXX83777XXX777XXX777XXX84777XXX777XXX777XXX85Chorus 3354XXX354XXX86555XXX555XXX87545XXX545XXX88545XXX545XXX899091579203520039309422202095035960302003029709822222020990010003020