1=78442IntroBDRCfHSxHfHBDxHSBDfHSxHoH3BDxHfHSxHfHBDxHSBDfHSxHoH4BDxHfHSxHfHBDxHSBDfHSxHoH5BDxHfHSxHoHSFTBDSFTHTMTFT6ChorusBDRCfHSxHfHBDxHSBDfHSxHoH7BDxHfHSxHfHBDxHSBDfHSxHoH8BDxHfHSxHfHBDxHSBDfHSxHoH9BDxHfHSxHoHSFTBDSFTHTMTFT10BDxHfHSxHfHBDxHSBDfHSxHoH11BDxHfHSxHfHBDxHSBDfHSxHoH12BDxHfHSxHfHBDxHSBDfHSxHoH13BDxHfHSxHoHSFTBDSFTHTMTFT14BDxHfHSxHfHBDxHSBDfHSxHoH15BDxHfHSxHoHSFTBDSFTHTMTFT16Verse 1BDRCfHSxHfHBDxHSBDfHSxHoH17BDxHfHSxHfHBDxHSBDfHSxHoH18BDxHfHSxHfHBDxHSBDfHSxHoH19BDxHfHSxHfHBDxHSBDfHSxHoH20BDxHfHSxHfHBDxHSBDfHSxHoH21BDxHfHSxHfHBDxHSBDfHSxHoH22BDxHfHSxHfHBDxHSBDfHSxHoH23BDxHfHSxHoHSFTBDSFTHTMTFT24ChorusBDRCfHSxHfHBDxHSBDfHSxHoH25BDxHfHSxHfHBDxHSBDfHSxHoH26BDxHfHSxHfHBDxHSBDfHSxHoH27BDxHfHSxHoHSFTBDSFTHTMTFT28BDxHfHSxHfHBDxHSBDfHSxHoH29BDxHfHSxHfHBDxHSBDfHSxHoH30BDxHfHSxHfHBDxHSBDfHSxHoH31BDxHfHSxHoHSFTBDSFTHTMTFT32BDxHfHSxHfHBDxHSBDfHSxHoH33BDxHfHSxHoHSFTBDSFTHTMTFT34Verse 2BDRCfHSxHfHBDxHSBDfHSxHoH35BDxHfHSxHfHBDxHSBDfHSxHoH36BDxHfHSxHfHBDxHSBDfHSxHoH37BDxHfHSxHfHBDxHSBDfHSxHoH38BDxHfHSxHfHBDxHSBDfHSxHoH39BDxHfHSxHfHBDxHSBDfHSxHoH40BDxHfHSxHfHBDxHSBDfHSxHoH41BDxHfHSxHoHSFTBDSFTHTMTFT42ChorusBDRCfHSxHfHBDxHSBDfHSxHoH43BDxHfHSxHfHBDxHSBDfHSxHoH44BDxHfHSxHfHBDxHSBDfHSxHoH45BDxHfHSxHoHSFTBDSFTHTMTFT46BDxHfHSxHfHBDxHSBDfHSxHoH47BDxHfHSxHfHBDxHSBDfHSxHoH48BDxHfHSxHfHBDxHSBDfHSxHoH49BDxHfHSxHoHSFTBDSFTHTMTFT50BDxHfHSxHfHBDxHSBDfHSxHoH51BDxHfHSxHoHSFTBDSFTHTMTFT52BDxHfHSxHfHBDxHSBDfHSxHoH53BDxHfHSxHoHSFT