1[0:00]=1204423456789Band JoinsCC1ShBDcaxHShxHBDcaxHBDShxHASBDcaxHBDShxHcaxH10ShxHBDcaxHShxHBDcaxHslStxSSslStxSSslStxSSslStxSSBD11ShxHBDcaxHShxHBDcaxHBDShxHASBDcaxHBDShxHcaxH12ShxHBDcaxHShxHBDcaxHShxHASBDcaxHBDShxHBDcaxHBD13ShxHBDcaxHShxHBDcaxHBDShxHASBDcaxHBDShxHcaxH14ShxHBDcaxHShxHBDcaxHShxHASBDcaxHBDShxHBDcaxHBD15ShxHBDcaxHShxHBDcaxHBDShxHASBDcaxHBDShxHcaxH16[0:30]ShxHBDShxHBDShxHBDShxHBDShxHslASBDShxHslASBDShxHBDcaxHBD17CC1ShBDcaxHShxHBDcaxHBDShxHASBDcaxHBDShxHcaxH18ShxHBDcaxHShxHBDcaxHShxHASBDcaxHBDShxHBDcaxHBD19ShxHBDcaxHShxHBDcaxHBDShxHASBDcaxHBDShxHcaxH20ShxHBDcaxHBD(Sh)xHBDcaxHBDShxHASBDcaxHBDShxHBDcaxHBD21ShxHBDcaxHShxHBDcaxHBDShxHASBDcaxHBDShxHcaxH22ShxHBDcaxHShxHBDcaxHShxHASBDcaxHBDShxHBDcaxHBD23ShxHBDcaxHShxHBDcaxHBDShxHASBDcaxHBDShxHcaxH24ShxHBDcaxHShxHBDcaxHShxHslASBDcaxHslASBDShxHBDcaxHBD25Synth EntersCC1ShBDcaShxHcaShxHBDcaShxHBDcaShxHAScaBDShxHBDcaShxHcaShxHca26ShxHBDcaShxHcaShxHBDcaShxHcaShxHAScaBDShxHBDcaShxHcaBDShxHcaBD27ShxHBDcaShxHcaShxHBDcaShxHBDcaShxHAScaBDShxHBDcaShxHcaShxHca28ShxHBDcaShxHcaShxHBDcaShxHcaShxHAScaBDShxHBDcaShxHcaBDShxHcaBD29ShxHBDcaShxHcaShxHBDcaShxHBDcaShxHAScaBDShxHBDcaShxHcaShxHca30ShxHBDcaShxH(SS)caShxHBDcaShxHcaShxHAScaBDShxHBDcaShxHcaBDShxHcaBD31[1:00]ShxHBDcaShxHcaShxHBDcaShxHBDcaShxHAScaBDShxHBDcaShxHcaShxHca32ShxHBDcaShxHcaShxHBDcaShxHcaShxHAScaBDShxHBDcaShxHcaBDShxHcaBD33CC1ShBDcaShxHcaShxHBDcaShxHBDcaShxHAScaBDShxHBDcaShxHcaShxHca34ShxHBDcaShxHcaShxHBDcaShxHcaShxHAScaBDShxHBDcaShxHcaBDShxHcaBD35ShxHBDcaShxHcaShxHBDcaShxHBDcaShxHAScaBDShxHAScaBDShxHcaShxHca36ShxHBDcaShxHcaShxHBDcaShxHcaShxHAScaBDShxHAScaBDShxHcaBDShxHcaBD37ShxHBDcaShxHcaShxHBDcaShxHBDcaShxHAScaBDShxHAScaBDShxHcaShxHca38ShxHBDcaShxHcaShxHBDcaShxHcaShxHAScaBDShxHBDcaShxHcaBDShxHcaBD39ShxHBDcaShxHBDcaShxHBDcaShxHBDcaShxHAScaBDShxHAScaBDShxHcaShxHca40ShxHBDcaShxHBDcaShxHBDcaShxHBDcaShAScaASShAScaASShxHcaBDShxHcaBD41CC1ShBDcaShxHcaShxHBDcaShxHBDcaShxHAScaBDShxHBDcaShxHcaShxHca42ShxHBDcaShxHcaShxHBDcaShxHcaslStxSSslStxSS(sl)(Stx)(SS)(sl)(Stx)(SS)43CC1ShBDcaShxHcaShxHBDcaShxHBDcaShxHAScaBDShxHBDcaShxHcaShxHca44ShxHBDcaShxHBDcaShxHBDcaShxHcaShxHAScaBDShxHBDcaShxHcaBDShxHcaBD45ShxHBDcaShxHcaShxHBDcaShxHBDcaShxHAScaBDShxHAScaBDShxHcaShxHca46[1:30]ShxHBDcaShxHcaShxHBDcaShxHcaShxHAScaBDShxHBDcaShxHcaBDShxHcaBD47ShxHBDcaShxHcaShxHBDcaShxHBDcaShxHAScaBDShxHAScaBDShxHcaShxHca48ShxHBDcaShxHBDcaShxHBDcaShxHBDcaBDShAScaASShAScaASShxHcaBDShxHcaBD49SoloCC1ShBDcaShxHcaShxHBDcaShxHBDcaShxHAScaBDShxHBDcaShxHcaShxHca50ShxHBDcaShxHcaShxHBDcaShxHcaShxHslAS(BD)(sl)(AS)(BD)(sl)(AS)BDShxHcaBD51ShxHBDcaShxHcaShxHBDcaShxHBDcaShxHAScaBDShxHBDcaShxHcaShxHca52ShxHBDcaShxHcaShxHBD(ca)(Sh)(xH)(ca)(Sh)(xH)slES(ca)BD(Sh)(xH)BD(ca)(Sh)(xH)slES(ca)BD(Sh)(xH)(ca)BD53ShxHBDcaShxHcaShxHBDcaShxHBDcaShxHAScaBDShxHBDcaShxHcaShxHca54ShxHBDcaShxHcaShxHBDcaShxHcaShxHAScaBDShxHBDcaShxHcaBDShxHcaBD55ShxHBDcaShxHcaShxHBDcaShxHBDcaShxHAScaBDShxHBDcaShxHcaShxHca56ShxHBDcaShxHBDcaShxHBDcaShxHBDcaShxHslAScaBDShxHslAScaBDShxHcaBDShxHcaBD57CC1ShBDcaShxHcaShxHBDcaShxHBDcaShxHAScaBDShxHBDcaShxHcaShxHca58ShxHBDcaShxHcaShxHBDcaShxHcaShAScaASShAScaBDShxHcaBDShxHcaBD59ShxHBDcaShxHcaShxHBDcaShxHBDcaShxHAScaBDShxHBDcaShxHcaShxHca60ShxHBDcaShxHcaShxHBDcaShxHcaShxHAScaBDShxHBDcaShxHcaBDShxHcaBD61[2:00]ShxHBDcaShxHcaShxHBDcaShxHBDcaShxHAScaBDShxHBDcaShxHcaShxHca62ShxHBDcaShxHcaShxHBDcaShxHcaShxHAScaBDShxHAScaBDShxHcaBDShxHcaBD63ShxHBDcaShxHcaShxHBDcaShxHBDcaShxHAScaBDShxHAScaBDShxHcaShxHca64ShxHBDcaShxHBDcaShxHBDcaShxHBDcaBDShAScaASShAScaASShxHcaBDShxHcaBD65CC1ShBDcaShxHcaShxHBDcaShxHBDcaShxHAScaBDShxHBDcaShxHcaShxHca66ShxHBDcaxHBDShxHBDcaShxHBDcaShxHBDcaShxHAScaBDShxHBDcaShxHcaBDShxHcaxHBDxHBD67ShxHBDcaShxHcaShxHBDcaShxHBDcaShxHAScaBDShxHBDcaShxHcaShxHca68ShxHBDcaShxHcaShxHBDcaShxHcaShxHAScaBDShxHBDcaShxHcaBDShxHcaBD69ShxHBDcaShxHcaShxHBDcaShxHBDcaShxHAScaBDShxHcaShxHcaShxHca70ShxHBDcaShxHcaShxHBDcaShxHcaShxHAScaBDShxHAScaBDShxHcaBDShxHcaBD71ShxHBDcaShxHBDcaShxHBDcaShxHBDcaShxHAScaBDShxHAScaBDShxHcaShxHca72ShxHBDcaShxHBDcaShxHBDcaShxHBDcaShAScaASShAScaASShxHcaBDShxHcaBD73CC1ShBDcaShxHBDcaShxHBDcaShxHcaShxHAScaBDShxHBDcaShxHcaShxHca74ShxHBDcaShxHcaShxHBDcaShxHcaShxHslAScaBDShxHBDcaShxHcaBDShxHcaBD75ShxHBDcaShxHcaShxHBDcaShxHBDcaShxHslAScaBDShxHBDcaShxHcaShxHca76[2:30]ShxHBDcaShxHcaShxHBDcaShxHcaShxHslAScaBDShxHBDcaShxHcaBDShxHcaBD77ShxHBDcaShxHcaShxHBDcaShxHBDcaShxHAScaBDShxHBDcaShxHcaShxHca78ShxHBDcaShxHcaShxHBDcaShxHcaShxHAScaBDShxHBDcaShxHcaBDShxHcaBD79ShxHBDcaShxHcaShxHBDcaShxHBDcaShxHAScaBDShxHBDcaShxHcaShxHca80ShxHBDcaShxHBDcaShxHBDcaShxHBDcaShxHAScaBDShxHAScaBDShxHcaBDShxHcaBD81CC1ShBDcaShcaShBDcaBDShca82ShBDcaBDShcaShcaShca83ShBDcaShcaShBDcaBDShBDca84ShBDcaBDShcaShcaShSh85ShBDcaShcaShBDcaBDShca86ShBDcaBDShcaShShShca87ShBDcaShcaShBDcaBDShca88ShBDcaBDShShShShShShShShShSh89Synth ReturnsCC1ShBDcaxHShxHBDcaxHBDShxHslASBDcaxHBDShxHcaxH90ShxHBDcaxHShxHBDcaxHShxHslASBDcaBDoHSh(fH)BDcaoH(fH)BD91[3:00]ShxHBDcaxHShxHBDcaxHBDShxHslASBDcaxHBDShxHcaxH92ShxHBDcaxHShxHBDcaxHShxHslASBDcaxHslASBDShxHBDcaoHBD93ShxHBDcaxHShxHBDcaxHBDShxHslASBDcaxHBDShxHcaxH94ShxHBDcaxHShxHBD(ca)(xH)(Sh)(xH)slASBD(ca)(xH)BD(Sh)(xH)slASBD(ca)(xH)BD95ShxHBDcaxHShxHBDcaxHBDShxHslASBDcaxHBDShxHcaxH96ShxHBDcaxHShxHBDcaxHBDShxHslASBDcaxHslASBDShoHBDcaBD97ShxHBDcaxHShxHBDcaxHBDShxHslASBDcaxHBDShxHcaxH98ShxHBDcaxHShxHBDcaxHBD(cC)ShslASBDcaxHslASBDShxHBDcaxHBD99ShxHBDcaxHShxHBDcaxHBDShxHslASBDcaxHBDShxHcaxH100ShxHBDcaxH(SS)ShxHBDcaxHShxHslASBDcaxHBDShxHBDcaoHBD101Sh(fH)BDcaxHShxHBDcaxHBDShxHslASBDcaxHBDShoHca102ShxH(sl)(SS)BDcaxH(sl)(SS)ShxHBDcaxHShxHslASBDcaxHBDShxHBDcaxHBD103ShxHBDcaxHShxHBDcaxHShxHslESBDcaxHBDShxHcaxH104ShoHBDcaShoHBDcaBDShoHslESslEScaslESslESslESShoHoHBDcaoHoHBD105Piano EntersCC1ShBDcaxHShxHBDcaxHBDShxHASBDcaxHBDShxHcaxH106[3:30]ShxHBDcaxHShxHBDcaxHShxHASBDcaxHBDShxHBDcaxHBD107ShxHBDcaxHShxHBDcaxHBDShxHASBDcaxHBDShxHcaxH108ShxHBDcaxHShxHBDcaxHShxHASBDcaxHASBDShxHBDcaxHBD109CC1ShBDcaxHShxHBDcaxHBDShxHASBDcaxHBDShxHcaxH110ShxHBDcaxHShxHBDcaxHShxHASBDcaxHBDShxHBDcaxHBD111CC2ShBDcaxHShxHBDcaxHBDShxHASBDcaxHASBDShxHcaxH112CC1ShBDcaxHBDShxHBDcaxHBDBDShASAScaASBDShxHBDcaxHBD113CC1ShBDcaShxHcaShxHBDcaShxHBDcaShxHAScaBDShxHBDcaShxHcaShxHca114ShxHBDcaShxHcaShxHBDcaShxHcaShxHAScaBDShxHAScaBDShxHcaBDShxHcaBD115ShxHBDcaShxHcaShxHBDcaShxHBDcaShxHAScaBDShxHBDcaShxHcaShxHca116ShxHBDcaShxHcaShxHBDcaShxHcaShxHAScaBDShxHBDcaShxHcaBDShxHcaBD117CC1ShBDcaShxHBDcaShxHBDcaShxHBDcaShxHAScaBDShxHAScaBDShxHcaShxHca118ShxHBDcaShxHcaShxHBDcaShxHcaShxHAScaBDShxHBDcaShxHcaBDShxHcaBD119CC2ShBDcaShxHcaShxHBDcaShxHBDcaShxHAScaBDShxHAScaBDShxHcaShxHca120CC1ShBDcaShxHBDcaBDShxHBDcaBDShxHBDcaBDShslAScaslASShslASslAScaslASslASShxHcaBDShxHcaBD121[4:00]CC1ShBDcaxHShxHBDcaxHBDShxHAScaxHShxHcaxH122ShxHBD(ca)xH(Sh)xH(SS)(ca)xH(mc)(Stx)(Sh)xH(SS)(ca)xH(mc)(Stx)xH(Sh)xH(SS)(ca)oH(mc)(Stx)123ShxHBDcaxHShxHBDcaxHBDShxHAScaxHShxHcaxH124ShxHBDcaxHShxHBDcaxHShxHAScaxHShxHcaoH125ShxHBDcaxHShxHBDcaxHBDShxHAScaxHShxHcaxH126ShxHBDcaxHShxHBDcaxHShxHAScaxHShxHcaxH127ShxHBDcaxHShxHBDcaxHBDShxHAScaxHShxHcaxH128ShxHBDcaxHShxHBDcaxHShxHAScaxHASShoHcaShca129ShxHBDcaxHShxHBDcaxHBDShxHASBDcaxHBDShxHcaxH130ShxHBDcaxHShxHBDcaxHcCShASBDcaxHBDShxHBDcaxHBD131ShxHBDcaxHShxHBDcaxHBDShxHASBDcaxHBDShxHcaxH132ShxHBDcaxHShxHBDcaxHShxHASBDcaxHBDShxHxHBDcaxHoHBD133ShxHBDcaxHShxHBDcaxHBDShxHASBDcaxHBDShoHca134ShxHBDcaxHShxHBDcaxHShxHASBDcaxHBDShxHBDcaxHBD135ShxHBDcaxHShxHBDcaxHBDShxHASBDcaxHBDShxHcaxH136[4:30]ShoHBDcaBDShoHBDcaShoHASBDcaBDShoHBDcaoHBD137CC1ShBDcaShxHcaShxHBDcaShxHBDcaShxHAScaBDShxHBDcaShxHcaShxHca138ShxHBDcaShxHcaShxHBDcaShxHcaShxHAScaBDShAScaoHBDSh(fH)caBDShoHca(fH)BD139ShxHBDcaShxHcaShxHBDcaShxHBDcaShxHAScaBDShxHBDcaShxHcaShxHca140ShxHBDcaShxHcaShxHBDcaShxHcaShxHAScaBDShxHBDcaShxHcaBDShoHcaBD141ShxHBDcaShxHcaShxHBDcaShxHBDcaShxHAScaBDShxHBDcaShxHcaShxHca142ShxHBDcaShxHcaShxHBDcaShxHcaShxHAScaBDShxHBDcaShxHcaBDShxHcaBD143ShxHBDcaShxH(SS)BDcaShxHBDcaShxHBDcaShxHAScaBDShxHBDcaShxHcaShxHca144ShxHBDcaShxHBDcaShxHBDcaShxHBDcaShxHAScaBDShxHAScaBDShoHcaBDShcaBD145ShxHBDcaShxHcaShxHBDcaShxHBDcaShxHAScaBDShxHBD(ca)(Sh)xH(ca)(Sh)(xH)(ca)146(Sh)(xH)BD(ca)(Sh)(xH)(ca)(Sh)(xH)BD(ca)(Sh)(xH)(ca)(Sh)xHEScaBDShxHBDcaShxHcaBDShxHcaBD147ShxHBDcaShxHcaShxHBDcaShxHBDcaShxHAScaBDShxHBDcaShxHcaShxHca148ShxHBDcaShxHcaShxHBDcaShxHcaShxHAScaBDShxHBDcaShxHcaBDShxHcaoHBD149ShxHBDcaShxHcaShxHBDcaShxHBDcaShxHAScaBDShxHBDcaShoHcaShca150ShxHBDcaShxHcaShxHBDcaShxHcaShxHAScaBDShxHAScaBDShxHcaBDShxHcaBD151[5:00]ShxHBDcaShxHBDcaShxHBDcaShxHcaShxHAScaBDShxHBDcaShxHcaShxHca152ShoHBDcaShcaShoHBDcaShcaShoHAScaBDShBDcaShoHcaBDShoHcaBD153CC1ShBDcaxHShxHcaxHShxHASBDcaxHBDShxHcaxH154ShxHBDcaxHBDShxHcaxHShxHcaxHoHShxHcaoH155ShxHBDcaxHBDShxHcaxHShxHASBDcaxHBDShxHcaxH156ShxHBDcaxHBDShxHcaxHShxHcaxHShxHcaoH157ShxHBDcaxHShxHcaxHShxHASBDcaxHASBDShxHcaxH158ShxHBDcaxHBDShcaShcaShca159ShxHBDcaxHShxHShxHShShASShASShASShASShxHShShxH160ShxHBDcaxHBDShxHcaxHShxHcaxHShoHca161Piano ReturnsCC1ShBDxHcaxHxHShxHxHcaxHxHShxHxHcaxHxHShxHxHCC2caBDxH162ShxHxHcaxHxHShxHxHcaxHxHShxHxHcaxHxHShxHxHcaxHxH163CC1ShBDxHcaxHxHShxHxHcaxHxHShxHxHcaxHxHShxHxHCC2caBDxH164ShxHxHcaxHxHShxHxHcaxHxHShxHxHcaxHxHShxHxHcaxHxH165CC1ShBDxHcaxHxHShxHxHcaxHxHShxHxHcaxHxHShxHxHCC2caBDxH166[5:30]ShxHxHcaxHxHShxHxHcaxHxHShxHxHcaxHxHShxHxHcaxHxH167CC1ShBDxHcaxHxHShxHxHcaxHxHShxHxHcaxHxHShxHxHCC2caBDxH168ShxHxHcaxHxHShxHxHcaxHxHShxHxHcaxHxHShxHxHcaxHxHxH169ShxHBDcaxHShxHBDcaxHBDShxHASBDcaxHBDShxHcaxH170ShxHBDcaxHShxHBDcaxHShxHASBDcaxHBDShxHcaxH171ShxHBDcaxHShxHBDcaxHBDShxHASBDcaxHBDShxHcaxH172ShxHBDcaxHShxHBDcaxHShxHASBDcaxHBDShxHBDcaxHBD173ShxHBDcaxHShxHBDcaxHBDShxHASBDcaxHBDShxHcaxH174ShxHBDcaxHShxHBDcaxHShxHASBDcaxHASBDShxHBDcaxHBD175ShxHBDcaxHBDShxHBDcaxHBDBDShAScaASShAScaASShxHcaShxHca176ShxHBDcaShxHBDcaBDShxHBDcaBDShxHBDcaBDShxHAScaASShxHAScaASShxHShShBDShShxHShShBD177CC1ShBDcaShxHcaShxHBDcaShxHBDcaShxHAScaBDShxHBDcaShxHcaShxHca178ShxHBDcaShxHcaShxHBDcaShxHBDcaShxHAScaBDShcaoHSh(fH)caBDShoHcaBD179ShxHBDcaShxHcaShxHBDcaShxHBDcaShxHAScaBDShxHBDcaShxHcaShxHca180ShxHBDcaShxHcaShxHBDcaShxHcaShxHAScaBDShxHAScaBDShxHcaBDShoHcaBD181[6:00]ShxHBDcaShxHcaShxHBDcaShxHBDcaShxHAScaBDShxHBDcaShxHcaShxHca182ShxHBDcaShxHBDcaShxHBDcaShxHBDcaShxHAScaBDShxHAScaBDShxHcaBDShxHcaBD183ShxHBDcaShxHcaShxHBDcaShxHcaShxHAScaBDShxHAScaBDShxHcaShxHca184ShxHBDcaShxHBDcaShxHBDcaShxHBDcaShxHAScaBDShxHAScaASShoHcaBDShcaBD185ShxHBDcaShxHBDcaShxHBDcaShxHBDcaShxHAScaBDShxHBDcaShxHcaShxHca186ShxHSSBDcaShxHSScaShxHSSBDcaShxHSSca(cC)ShSSBDBDSSBDmcmcmcBDmc187ShxHBDcaShxHcaShxHBDcaShxHBDcaShxHAScaBDShxHBDcaShxHcaShxHca188ShslEScaslESShslESslEScaslESslESShxHBDcaBDShxHBDcaBDShxHAScaBDShxHAScaASShxHcaBDShoHcaBD189ShxHBDcaShxHcaShxHBDcaShxHBDcaShxHAScaBDShxHBDcaShoHcaShca190ShxHBDcaShxHEScaESShxHBDcaShxHcaShxHAScaBDShxHBDcaShxHcaBDShxHcaBD191ShxHBDcaShxHBDcaShxHBDcaShxHBDcaShxHAScaBDShxHBDcaShxHcaShxHca192ShoHBDcaShBDcaShoHBDcaShBDcaShoHEScaBDShEScaESShxHASxHAScaxHASBDxHASShxHAScaBD193CC1ShBDcaShxHcaShxHBDcaShxH(ES)BD(ES)ca(ES)(ES)ShxHAScaBDShxHBDcaShxHcaShxHca194ShxHBDcaShxHcaShxHBDcaShxHcaShAScaASShAScaBDShxHxHcaxHBDShxHcaBD195ShxHBDcaShxHcaShxHBDcaShxHBDcaShxHAScaBDShxHBDcaShxHcaShxHca196[6:30]ShxHBDcaShxHxHSS(BD)mc(ES)xHSS(BD)mc(ES)xHSS(BD)oHmc(ES)197ShxHBDcaShxHcaShxHBDcaShxHBDcaShxHAScaBDShxHBDcaShxHcaShxHca198ShxHBDcaShxH(SS)BDcaShxHBDcaShxHBDcaShxHAScaBDShxHBDcaShxHcaBDShxHcaBD199ShxHBDcaShxHcaShxHBDcaShxHBDcaShxHAScaBDShxHBDcaShxHcaShxHca200Piano ReturnsCC1ShBDxHcaxH(ES)(ABD)xH(ES)(ABD)ShxHxHcaxHxHShxHxHcaxHxHShxHxHCC2caBDxH201ShxHxHcaxHxHShxHxHcaxHxHShxHxHcaxHxHShxHxHcaxHxH202CC1ShBDxHcaxHxHShxHxHcaxHxHShxHxHcaxHxHShxHxHCC2caBDxH203ShxHxHcaxHxHShxHxHcaxHxHShxHxHcaxHxHShxHxHcaxHxH204CC1ShBDxHcaxHxHShxHxHcaxHxHShxHxHcaxHxHShxHxHCC2caBDxH205ShxHxHcaxHxHShxHxHcaxHxHShxHxHcaxHxHShxHxHcaxHxH206CC1ShBDxHcaxHxHShxHxHcaxHxHShxHxHcaxHxHShxHxHCC2caBDxH207ShxHxHcaxHxHShxHxHcaxHxHShxHxHcaxHxHShxHxHxHxHcaxHxHxHxH208xHtaBDtaxHtataxHtaASBDtaBDxHtata209xHtaBDtaBDxHtata(ta)(ta)210xHtaBDtaxHtataxHtaASBDtaBDxHtata211[7:00]xHtaBDta(SS)BDxHtataxHtataxHtata212xHtaBDtaxHtataxHtaASBDtaBDxHtata213xHtaBDtaBDxHtataxHtataxHtata214xHtaBDtaxHtataxHtaASBDxHtaASBDxHtaxHta215xHtaBDxHtaBDxHtaxHtaxHtaxHxHtaxHxHtaxHxHxHxHtaxHxHxH216Synth 2 EntersxHtaCC1BDtaxHtaBDtaBDxHtaASBDtaBDxHtaxHxHta217xHtaBDxHBDxHtaBDxHtaBDxHtaBDxHtaASBDtaASoHxHtaBDoHtaBD218xHtaBDtaxHtaBDtaBDxHtaASBDtaBDxHtata219xHtaBDtaxHtaBDtaxHtaASxHtaxHtaoHtaBD220xHtaBDtaxHtaBDtaBDxHtaASBDtaBDxHtata221xHtaBDtaxHtaBDtaxHtaASBDtaBDxHtaBDtaBD222xHtaBDtaxHtaBDtaBDxHtaASBDtaBDxHtata223xHtaBDtaBDxHtaBDtaxHtaASBDtaASBDoHtaBDtaBD224xHtaBDtaxHtaBDtaBDxHtaASBDtaBDxHtata225xHtaBDtaxHtaBDtacCtaASBDtaBDxHtaBDtaBD226[7:30]xHtaBDtaxHtaBDtaBDxHtaASBDtaBDxHtata227xHtaBDtaBDxHtaBDxHtaxHxHtaASBDxHtaBDxHtaxHBDxHtaoHBD228xHtaBDtaxHtaBDtaBDxHtaASBDtaBDoHtata229xHtaBDtaxHtaBDtaxHtaASBDtaBDxHtaBDtaBD230xHtaBDxHtaBDxHtaBDxHtaBDxHtaASBDxHtaASBDxHtaxHta231oHtaBDtaBDoHtatatataoHtaASAStaASASoHtaBDoHtaBD232CC1taBDxHtaBDxHtaBDxHtaBDxHtaASBDtaBDxHtata233xHtaBDtaxHtaBDtaxHtaASBDtaASBDxHtaBDtaBD234xHtaBDtaxHtaBDtaBDxHtaASBDtaBDxHtata235xHtaBDtaxHtaBDtaxHtaASBDtaASBDxHtaBDtaBD236CC1taBDtaxHtaBDtaBDxHtaASBDtaASBDxHtata237xHtaBDtaxHtaBDtaASBDBDxHtaBDtaBD238CC1taBDtaxHtaBDtaBDxHtaASBDtaBDxHtata239CC1taBDtaxHtaBDtaxHtaASBDtaBDxHtaBDtaBD240CC1taBDtaxHtaBDtaBDxHtaASBDtaBDxHtata241[8:00]xHtaBDtaxHtaBDtaxHtaASBDtaBDxHtaBDtaBD242xHtaBDtaxHtaBDtaBDxHtaASBDtaBDxHtata243xHtaBDtaxHtaBDtaxHtaASBDtaBDxHtaBDtaBD244CC1taBDtaxHtaBDtaBDxHtaASBDtaBDxHtata245xHtaBDtaxHtaBDtaxHtaASBDtaBDxHtaBDtaBD246CC1taBDtaxHtaBDtaBDxHtaASBDtaASBDxHtata247xHtaBDtaBDtaBDxHtaBDtaBDtataxHtaASAStaASASxHtaBDtaBD248CC1taBDtatataxHtaBDtataBDtaxHtaAStaBDtaBDtaxHtatatata249xHtaBDtatataxHtaBDtatataxHtaAStaBDtaBDtaxHtataBDoHtataBD250xHtaBDtatataxHtaBDtataBDtaxHtaAStaBDtaBDtaxHtatatata251xHtaBDtataBDtaxHtaBDtatataxHtaAStaBDtaAStaBDxHtataBDoHtataBD252xHtaBDtatataxHtaBDtataBDtaxHtaAStaBDtaBDtaxHtatatata253xHtaBDtatataxHtaBDtatataxHtaAStaBDtaBDtaxHtataBDtataBD254xHtaBDtatataxHtaBDtataBDtaxHtaAStaBDtaBDtaxHtatatata255[8:30]xHtaBDtatataxHtaBDtatataxHtaAStaBDtaBDtaoHtataBDtataBD256Killswitch + Whammy SectionxHtaBDtatataxHtaBDtataBDtaxHtaAStaBDtaBDtaxHtatatata257xHtaBDtatataxHtaBDtatatacCtaAStaBDtaBDtaxHtataBDtataBD258xHtaBDtatataxHtaBDtataBDtaxHtaAStaBDtaBDtaxHtatatata259xHtaBDtataBDtaxHtaBDtatataxHtaAStaBDtaBDtaxHtataBDxHtaoHtaBD260xHtaBDtatataxHtaBDtataBDtaxHtaAStaBDtaBDtaoHtatatata261xHtaBDtatataxHtaBDtatataxHtaAStaBDtaBDtaxHtataBDtataBD262xHtaBDtatataxHtaBDtataBDtaxHtaAStaBDtaBDtaxHtatatata263oHtaBDtataBDtaoHtaBDtatataoHtaAStaAStaASAStaASASoHtataBDoHtataBD264CC1taBDtatataxHtaBDtataBDtaxHtaAStaBDtaBDtaxHtatatata265xHtaBDtatataxHtaBDtatataxHtaAStaBDtaBDoHtaxHtataBDoHtataBD266xHtaBDtatataxHtaBDtataBDtaxHtaAStaBDtaBDtaxHtatatata267xHtaBDtatataxHtaBDtatataxHxHxHoH268xHtaBDtatataxHtaBDtataBDtaxHtaAStaBDtaBDtaxHtatatata269xHtaBDtaxHtataxHtaBDtatataxHtaAStaBDtaBDtaxHtataBDtataBD270xHtaBDtatataxHtaBDtataBDtaxHtaAStaBDtaBDtaxHtatatata271[9:00]xHtaBDtatataxHtaBDtatataxHtaAStaAStaAStaASoHtataBDtataBD272xHtaBDtatataxHtaBDtataBDtaxHtaAStaBDtaBDtaxHtatatata273xHtaBDtataBDtaxHtaBDtatataxHtaAStaBDtaBDtaxHtataBDtataBD274xHtaBDtatataxHtaBDtataBDtaxHtaAStaBDtaBDtaxHtatatata275xHtaBDtatataxHtaBDtatataxHtaAStaBDtaBDtaxHtataBDxHtaoHtaBD276xHtaBDtatataxHtaBDtataBDtaxHtaAStaBDtaBDtaoHtatatata277xHtaBDtatataxHtaBDtataBDtaxHtaAStaBDtaBDtaxHtataBDtataBD278xHtaBDtatataxHtaBDtataBDtaxHtaAStaAStaAStaxHtaBDtatata279oHtaASAStaASAStaASAStaASoHtaBDtaBDtaBDtaBDoHtaASAStaASAStaASAStaASoHtataBDoHtataBD280CC1taBDtatataxHtaBDtataBDtaxHtaAStaBDtaBDtaxHtatatata281xHtaBDtatataxHtaBDtatataxHtaAStaBDtaBDoHtaxHtataBDoHtataBD282xHtaBDtatataxHtaBDtataBDtaxHtaAStaBDtaBDtaxHtatatata283xHtaBDtatataxHxHxHxHoH284xHtaBDtatataxHtaBDtataBDtaxHtaAStaBDtaBDtaxHtatatata285xHtaBDtaxHtaBDtaxHtaBDtataBDtaxHtaAStaBDtaBDtaxHtataBDtataBD286[9:30]xHtaBDtatataxHtaBDtataBDtaxHtaAStaBDtaBDtaxHtatatata287xHtaBDtataBDtaxHtaBDtatataxHtaAStaBDtaBDtaoHtataBDtataBD288xHtaBDtatataxHtaBDtataBDtaxHtaAStaBDtaAStaBDxHtatatata289xHtaBDtataBDtaxHtaBDtataBDtaBDcCtaAStaBDtaAStaASxHtataBDtataBD290xHtaBDtatataxHtaBDtataBDtaxHtaAStaBDtaBDtaxHtatatata291xHtaBDtatataxHtaBDxHtaBDxHtaBDxHtaBDxHtaASxHtaASxHtaASASxHtaASASxHtaxHxHtaxHxHtaxHxHtaxH292xHtaBDtataBDtaxHtaBDtataBDtaxHtaAStaBDtaBDtaoHtatatata293xHtaBDxHtaBDtatataxHtaAStaBDtaBDtaxHtataBDtataBD294xHtaBDtataBDtaxHtaBDtataBDtaxHtaAStaBDtaAStaBDxHtatatata295oHtaBDtataBDtaoHtaBDtataBDtaoHtaAStataAStaoHta(AS)taoHta(AS)ta296Synth ReturnsCC1taBDtaxHtaBDtaBDxHtaASBDtaBDxHtata297xHtaBDtaxHtaBDtaxHtaASBDtaBDoHxHtaBDoHtaBD298xHtaBDtaxHtaBDtaBDxHtaASBDtaBDxHtata299xHtaBDtaxHtaBDtaxHtaASBDtaBDxHtaBDoHtaBD300xHtaBDtaxHtaBDtaBDxHtaASBDtaBDxHtata301[10:00]xHtaBDtaxHtaBDtaxHtaASBDtaBDxHtaBDtaBD302xHtaBDtaxHtaBDtaBDxHtaASBDtaASBDxHtata303xHtaBDtaBDxHtaBDtataxHtaASBDtaoHtaBDtaBD304xHtaBDtaxHtaBDtaBDxHtaASBDtaBDxHtata305xHtaBDtaxHtaBDtacCtaASBDtaASBDxHtaBDtaBD306xHtaBDtaxHtaBDtaBDxHtaASBDtaBDxHtata307xHtaBDtaBDxHtaBDtaxHtaASBDtaASASxHtaBDoHtaBD308xHtaBDtaxHtaBDtaBDxHtaASBDtaBDoHtata309xHtaBDtaxHtaBDtaxHtaASBDtaASBDxHtaBDtaBD310xHtaBDtaBDxHtaBDtaBDxHtaASBDtaASBDxHtata311oHtaBDtaBDBDoHtaBDBDtaBDBDoHtaASASASASASASASoHtatataBDtatatataBDta312Dramatic DrumsCC1taBDtaBDRCtaBDtaBDRCtaASBDtaBDRCtata313CC1taBDtaRCtaBDtacCtaASBDtaASBDRCtaBDtaBD314CC1taBDtaRCtaBDtaBDRCtaASBDtaBDRCtata315CC1taBDtaRCtaBDtaCC2taASBDtaBDRCtaBDtaBD316[10:30]CC1taBDtaRCtaBDtaBDcCtaASBDtaBDRCtata317CC1taBDtaBDRCtaBDtaRCtaASBDtaASRCtaBDtaBD318CC1taBDtaBDRCtaBDtaBDRCtaASAStaASASRCtatatata319CC2taBDtaBDtaBDtaRCtaBDtataBDtaRCtaAStaAStaAStaASRCtataBDtataBD320CC1BDecho(AS)BDBD321BDBD322BD(AS)BDBD323BDBD324Whammy Echo Ending325326