1=75442(S)(S)SfHLTfHHFTfHLFTLFTfH3CCxHBDxHBDxHSxHBDxHSxHBDxHSBDxH(S)(S)4xH(S)BDxHxHBDxHSxHBDxHSxHBDxHSBDxH(S)(S)5xH(S)BDxHxHBDxHSxHBDxHSxHBDxHSBDxH(S)(S)6xH(S)BDxHxHBDxHSxHBDxHSxHBDxHSBDxH(S)(S)7CCxH(S)BDxHBDxHSxHBDxHSxHBDxHSBDxH(S)(S)8xH(S)BDxHxHBDxHSxHBDxHSxHBDxHSBDxH(S)(S)9xH(S)BDxHxHBDxHSxHBDxHSxHBDxHSBDxH(S)(S)10xH(S)BDxHxHBDxHSxHBDxHSxHLTBDxHHFTBDxHHFT(S)(S)11CCxH(S)BDxHBDxHSxHBDxHSxHBDxHSBDxH(S)(S)12xH(S)BDxHxHBDxHSxHBDxHSxHBDxHSBDxH(S)(S)13xH(S)BDxHBDxHSxHBDxHSxHBDxHSBDxH(S)(S)14xH(S)BDxHBDxHSxHBDxHSxHBDxHSBDxHBD15xHBDxHBDxHSxHBDxHSxHBDxHSBDxH(S)(S)16xH(S)BDxHBDxHSxHBDxHSxHBDxHSBDxH(S)(S)17xH(S)BDxHBDxHSxHBDxHSxHBDxHSBDxH(S)(S)18xH(S)BDxHBDxHSxHBDxHSxHLTBDxHLFTxHLFT19CCxH(S)BDxHBDxHSxHBDxHSxHBDxHSBDxH(S)(S)20xH(S)BDxHBDxHSxHBDxHSxHBDxHSBDxH(S)(S)21xH(S)BDxHBDxHSxHBDxHSxHBDxHSBDxH(S)(S)22xH(S)BDxHBDxHSxHBDxHSxHBDxHSBDxH(S)(S)23CCxH(S)BDxHBDxHSxHBDxHSxHBDxHSBDxH(S)(S)24xH(S)BDxHBDxHSxHBDxHSxHBDxHSBDxH(S)(S)25CCxH(S)BDxHBDxHSxHBDxHSxHBDxHSBDxH(S)(S)26xH(S)BDxHBDxHSxHBDxHSxHLTBDxHSLFTLFT27CCRCBDRCBDRCSRCBDRCSRCBDRCSRC28RCBDRCBDRCSRCBDRCSRCBDRCSRC29CCRCBDRCBDRCSRCBDRCSRCBDRCSRC30CCRCBDRCBDRCSRCBDRCSRCBDRCSRC31CCRCBDRCBDRCSRCBDRCSRCBDRCSRC32CCRCBDRCBDRCSRCBDRCSRCBDRCSRC33SLFTSLFTSLFTSLFT34353637SfHLTfHHFTfHLFTLFTfH38CCxH(S)BDxHBDxHSxHBDxHSxHBDxHSBDxH(S)(S)39xH(S)BDxHxHBDxHSxHBDxHSxHBDxHSBDxH(S)(S)40xH(S)BDxHxHBDxHSxHBDxHSxHBDxHSBDxH(S)(S)41xH(S)BDxHxHBDxHSxHBDxHSxHBDxHSBDxH(S)(S)42xH(S)BDxHBDxHSxHBDxHSxHBDxHSBDxH(S)(S)43xH(S)BDxHxHBDxHSxHBDxHSxHBDxHSBDxH(S)(S)44CCBD45464748495051LTHFTLFTHFTLFTLFTLTLFTLFT52CCxH(S)BDxHBDxHSxHBDxHSxHBDxHSBDxH(S)(S)53xH(S)BDxHBDxHSxHBDxHSxHBDxHSBDxH(S)(S)54xH(S)BDxHBDxHSxHBDxHSxHBDxHSBDxH(S)(S)55xH(S)BDxHBDxHSxHBDxHSxHBDxHSBDxH(S)(S)56CCxH(S)BDxHBDxHSxHBDxHSxHBDxHSBDxH(S)(S)57xH(S)BDxHBDxHSxHBDxHSxHLTBDxHLFTBDxHLFT58CCxHBDxHBDxHSxHBDxHSxHBDxHSBDxH(S)(S)59xH(S)BDxHBDxHSxHBDxHSxHLTBDxHLFTxHLFT60CCRCBDRCBDRCSRCBDRCSRCBDRCSRC61RCBDRCBDRCSRCBDRCSRCBDRCSRC62CCRCBDRCBDRCSRCBDRCSRCBDRCSRC63CCRCBDRCBDRCSRCBDRCSRCBDRCSRC64CCRCBDRCBDRCSRCBDRCSRCBDRCSRC65CCRCBDRCBDRCSRCBDRCSRCBDRCSRC66SLFTSLFTSLFTSLFTLTSBD67CCxHBDxHBDxHSxHBDxHSxHBDxHSBDxH(S)(S)68xH(S)BDxHxHBDxHSxHBDxHSxHBDxHSBDxH(S)(S)69xHBDxHBDxHSxHBDxHSxHBDxHSBDxH(S)(S)70xH(S)BDxHBDxHSxHSBDxHSxHBDxHSBDxHS71CCxH(S)BDxHBDxHSxHBDxHSxHBDxHSBDxH(S)(S)72xH(S)BDxHxHBDxHSxHBDxHSxHBDxHSBDxH(S)(S)73CCxH(S)BDxHxHBDxHSxHBDxHSxHBDxHSBDxH(S)(S)74xH(S)BDxHBDxHSxHSBDxHSBDxHSxHSBDxHS75CCxHBDxHBDxHSxHBDxHSxHBDxHSBDxH76CCxHBDxHBDxHSxHBDxHSxHBDxHSBDxH77CCxHBDxHBDxHSxHBDxHSxHBDxHSBDxH78CCxHBDxHBDxHSxHBDxHSxHLTBDxHLFTBDxHLFT79CCRCBDRCBDRCSRCBDRCSRCBDRCSBDRC80CCRCBDRCBDRCSRCBDRCSRCBDRCSBDRC81CCRCBDRCBDRCSRCBDRCSRCBDRCSBDRC82CCRCBDRCBDRCSRCBDRCLTRCLTBDRCLFTHFTBDRCLFTHFT83CCBD8485