11=105442BDxHxHSxHxHBDxHfHfHfHSfHS3BDxHxHSxHxHBDxHfHfHfHSfHS4BDxHxHSxHxHBDxHfHfHfHSfHS5BDxHxHSxHxHBDxHfHfHfHSfHS6BDxHxHSxHxHBDxHfHfHfHSfHS7BDxHxHSxHxHBDxHfHfHfHSfHS8BDxHxHSxHxHBDxHfHfHfHSfHS9BDxHxHSxHxHBDxHfHfHfHSfHS10CC1oHBDoHoHSoHoHBDoHBDoHSoH11CC1oHBDoHoHSoHoHBDoHBDoHSoH12CC1oHBDoHoHSoHoHBDoHBDoHSoH13CC1oHBDoHoHSoHoHBDoHBDoHSoH14CC1oHBDoHoHSoHoHBDoHBDoHSoH15CC1oHBDoHoHSoHoHBDoHBDoHSoH16CC1oHBDoHoHSoHoHBDoHBDoHSoH17CC1oHBDoHoHSoHoHBDoHBDoHSoH18BDxHxHSxHxHBDxHfHfHfHSfHS19BDxHxHSxHxHBDxHfHfHfHSfHS20BDxHxHSxHxHBDxHfHfHfHSfHS21BDxHxHSxHxHBDxHfHfHfHSfHS22BDxHxHSxHxHBDxHfHfHfHSfHS23BDxHxHSxHxHBDxHfHfHfHSfHS24BDxHxHSxHxHBDxHfHfHfHSfHS25BDxHxHSxHxHBDxHfHfHfHSfHS26CC1oHBDoHoHSoHoHBDoHBDoHSoH27CC1oHBDoHoHSoHoHBDoHBDoHSoH28CC1oHBDoHoHSoHoHBDoHBDoHSoH29CC1oHBDoHoHSoHoHBDoHBDoHSoH30CC1oHBDoHoHSoHoHBDoHBDoHSoH31CC1oHBDoHoHSoHoHBDoHBDoHSoH32CC1oHBDoHoHSoHoHBDoHBDoHSoH33CC1oHBDoHoHSoHoHBDoHBDoHSoHS34RCCC2BDRCRCSRCRCBDRCBDRCSRC35RCCC2BDRCRCSRCRCBDRCBDRCSRC36RCCC2BDRCRCSRCRCBDRCBDRCSRC37RCCC2BDRCRCSRCRCBDRCBDRCSRC38RCCC2BDRCRCSRCRCBDRCBDRCSRC39RCCC2BDRCRCSRCRCBDRCBDRCSRC40RCCC2BDRCRCSRCRCBDRCBDRCSRC41RCCC2BDRCRCSRCRCBDRCBDRCSRC42RCCC2BDRCRCSRCRCBDRCBDRCSRC43RCCC2BDRCRCSRCRCBDRCBDRCSRC44RCCC2BDRCRCSRCRCBDRCBDRCSRC45RCCC2BDRCRCSRCRCBDRCBDRCSRC46RCCC2BDRCRCSRCRCBDRCBDRCSRC47RCCC2BDRCRCSRCRCBDRCBDRCSRC48CC1xHxHxHxH49CC1xHxHxHSS50BDxHxHSxHxHBDxHfHfHfHSfHS51BDxHxHSxHxHBDxHfHfHfHSfHS52BDxHxHSxHxHBDxHfHfHfHSfHS53BDxHxHSxHxHBDxHfHfHfHSfHS54BDxHxHSxHxHBDxHfHfHfHSfHS55BDxHxHSxHxHBDxHfHfHfHSfHS56BDxHxHSxHxHBDxHfHfHfHSfHS57BDxHxHSxHxHBDxHfHfHfHSfHS58CC1oHBDoHoHSoHoHBDoHBDoHSoH59CC1oHBDoHoHSoHoHBDoHBDoHSoH60CC1oHBDoHoHSoHoHBDoHBDoHSoH61CC1oHBDoHoHSoHoHBDoHBDoHSoH62CC1oHBDoHoHSoHoHBDoHBDoHSoH63CC1oHBDoHoHSoHoHBDoHBDoHSoH64CC1oHBDoHoHSoHoHBDoHBDoHSoH65CC1oHBDoHoHSoHoHBDoHBDoHSoH66CC1oHBDoHoHSoHoHBDoHBDoHSoH67CC1oHBDoHoHSoHoHBDoHBDoHSoH68CC1oHBDoHoHSoHoHBDoHBDoHSoH69CC1oHBDoHoHSoHoHBDoHBDoHSoH70CC1oHBDoHoHSoHoHBDoHBDoHSoH71CC1oHBDoHoHSoHoHBDoHBDoHSoH72CC1oHBDoHoHSoHoHBDoHBDoHSoH73CC1BDHFTHFTLTLTLFTSS74=130CC2SHFTLTCC2SHFTLT8475CC2SHFTLTCC2SHFTLT76=130CC2SHFTLTCC2SHFTLT77CC2SHFTLTCC2SHFTLT78CC2SHFTLTCC2SHFTLT79CC2SHFTLTCC2SHFTLT80CC2SHFTLTCC2SHFTLT81CC2SHFTLTCC2SHFTLT82CC2SHFTLTCC2SHFTLT83CC2SHFTLTCC2SHFTLT84CC2SHFTLTCC2SHFTLT85=95CC2SHFTLTCC2SHFTLT86CC144