eBGDAE1INTRO=1351119271144249777923111111221112114411972751119271164977792711111122111211841197479MAIN RIFF10111213141516[VERSE1]17VERSE IASUFARUTOTAIYAWOKI18RITSUKENAGARA19KURAYAMIHASHIRI20NUKE21RUCHIIPUNASURIRUNIMI22WOMAKASETEMO23ASHITANIOBIETE24ITA25BRIDGE IYOIT'S[BRIDGE1]YOURPAIN26ORMYPAINORSOMEBO27DY'SPAINDAREKANOTAME28NIIKIRARE29RUNARAIT'SYOURDREAM30ORMYDREAMORSOMEBO31DY'SDREAM32NANIMOKO33WA99999999119119119119129129129341291291291291291916191619161916KU35CHORUS IWANAI[CHORUS361]GETWILDANDTOUGHHI37TORIDEWATOKE38NAIAINOPAZU39RUWODAI40TEGETWILDANDTOUGHKO41NOMACHIDEYASASHISANI42AMAETEI43TAKUWANA44IGETCHANCEANDLUCKKI45MIDAKEGAMAMORERU46MONOGADOKO47KANIARU48SAGETCHANCEANDLUCKHI49TORIDEMOKIZUTSUI50TAYUMEWO51MAIN RIFF52535455565758TO59VERSE IIRIMODOSUYO[VERSE2]KURU60MANORAITONIKI61SUWONAGETEWASHA62DOU63DEODORUANOKOTSUME64TAIYOZORAWOSU65TEEJINISHITEKANA66SHIKU67BRIDGE IIODOKETEITA68NE[BRIDGE2]IT'SYOURPAIN69ORMYPAINORSOMEBODY'SPAIN70DAREKANOTA71MENIAISERU72NONARAIT'SYOUR73DREAMOR74MYDREAMORSOME75BO99999999119119119119129129129761291291291291291916191619161916DY'S77CHORUS IIDREAMKITTOTSU78YOKUNARERU[CHORUS792]GETWILDANDTOUGHHITO80RIDEWAKESE81NAIITAMI82GOKORONIDAI83TEGETWILDANDTOUGHKONOMA84CHIDEJIYUU85WOMOTEA86MASHITAKUWANA87IGETCHANCEANDLUCKKIMIDA88KEGAMAMORE89RUMONOWO90MITSUKEDASHITA91RAGETCHANCEANDLUCKHITORI92DEMOKIZU93SPECIAL21210388940101088103952121213312131296012108389721210381298010888103992121212133121081210001210838TSU101CHORUS IIIITAYUME102WOTORIMODOSU103YOGET[SPECIAL CHORUS3 OUTRO]WILDANDTOUGHHI104TORIDEWATO105KENAIAI106NOPAZURUWODA107ITEGETWILDANDTOUGHKONOMA108CHIDEYASASHI109SANIAMA110ETEITAKUWA111NAIGETCHANCEANDLUCKKIMI112DAKEGAMAMO113RERUMONO114GADOKOKANIA115RUSAGETCHANCEANDLUCKHITO116RIDEMOKIZU117OUTROTSUITA118119120YU121MEOTO122123124RI125MODOSUYO126GETWILDANDTOUGH127128GET129WILDANDTOUGH130131
Shift pitch (R)