eBGDAE1INTRO=1354423456789MAIN RIFF1012101210121012101210121012910910101012101210121012101210121012910910111012101210121012101210121012910910121012101210121012101210121012910910131012101210121012101210121012910910141012101210121012101210121012910910151012101210121012101210121012910910161012101210121012101210121012910[VERSE9101]17VERSE IA1012SU10121012FARU101210121012TO1012TAIYAWO910KI91018RI1012TSU10121012KE10121012NA10121012910GA910RA19KU101210121012YA10121012MI1012HA1012SHI910RI910RA20NU1012101210121012101210121012910KE91021RU1012CHII1012PU1012NA10121012SURIRU10121012NI910MI91022WO1012MA10121012KA10121012SE10121012910TE910MO23A10121012TA1012NI10121012O1012BI1012E910TE910SHI24I1012101210121012101210121012910TA91025BRIDGE IYO171917191919IT'S191919211921[BRIDGE171917191]191919191921YOUR192117191719PAIN1919191926OR171917191919MY191919211921PAIN17191719OR191919191921192117191719SOME1919BO191927DY'S17191719PAIN19191919DA19211921RE17191719KA19191919NO19211921TA17191719ME1919191928NI171917191919I191919211921KI17191719RA191919191921192117191719RE1919191929RU171917191919NA191919211921RA17191719IT'S191919191921YOUR192117191719DREAM1919191930OR171917191919MY191919211921DREAM17191719OR1919191919211921SOME17191719BO1919191931DY'S17191719191919191921192117191719191919191921192117191719DREAM1919191932NA1719171919191919NI1921192117191719MO1919191919211921KO171917191919191933WA34KU35CHORUS IWANAI[CHORUS361]GETWILDANDTOUGHHI37TORIDEWATOKE38NAIAINOPAZU39RUWODAI40TEGETWILDANDTOUGHKO41NOMACHIDEYASASHISANI42AMAETEI43TAKUWANA44IGETCHANCEANDLUCKKI45MIDAKEGAMAMORERU46MONOGADOKO47KANIARU48SAGETCHANCEANDLUCKHI49TORIDEMOKIZUTSUI50TAYUMEWO51MAIN RIFF1012101210121012101210121012910910521012101210121012101210121012910910531012101210121012101210121012910910541012101210121012101210121012910910551012101210121012101210121012910910561012101210121012101210121012910910571012101210121012101210121012910910581012101210121012101210121012910TO91059VERSE IIRI1012MO1012DO1012SU1012YO1012[VERSE10122]1012KU910RU91060MA101210121012NORAITO1012101210121012910NI910KI61SU101210121012NA10121012GE1012TE1012WA910SHA910WO62DO1012101210121012101210121012910U91063DE1012O1012DO1012RU1012A1012NO1012KO1012TSU910ME91064TAI101210121012YOZORA1012101210121012910WO910SU65TE10121012JI1012NI10121012SHI1012TE1012KA910NA910E66SHI1012101210121012101210121012910KU91067BRIDGE IIO171917191919DO191919211921KE17191719TE191919191921I192117191719TA1919191968NE171917191919[BRIDGE1919192119212]17191719IT'S191919191921192117191719YOUR1919PAIN191969OR17191719MY19191919PAIN19211921OR17191719SOME19191919BO19211921DY'S17191719PAIN1919191970DA171917191919RE191919211921KA17191719NO191919191921192117191719TA1919191971ME171917191919NI191919211921A17191719I191919191921SE192117191719RU1919191972NO171917191919NA191919211921RA17191719IT'S1919191919211921YOUR171917191919191973DREAM17191719191919191921192117191719191919191921192117191719OR1919191974MY1719171919191919DREAM1921192117191719OR1919191919211921SOME171917191919191975BO76DY'S77CHORUS IIDREAMKITTOTSU78YOKUNARERU[CHORUS792]GETWILDANDTOUGHHITO80RIDEWAKESE81NAIITAMI82GOKORONIDAI83TEGETWILDANDTOUGHKONOMA84CHIDEJIYUU85WOMOTEA86MASHITAKUWANA87IGETCHANCEANDLUCKKIMIDA88KEGAMAMORE89RUMONOWO90MITSUKEDASHITA91RAGETCHANCEANDLUCKHITORI92DEMOKIZU93SPECIAL949596979899100TSU101CHORUS IIIITAYUME102WOTORIMODOSU103YOGET[SPECIAL CHORUS3 OUTRO]WILDANDTOUGHHI104TORIDEWATO105KENAIAI106NOPAZURUWODA107ITEGETWILDANDTOUGHKONOMA108CHIDEYASASHI109SANIAMA110ETEITAKUWA111NAIGETCHANCEANDLUCKKIMI112DAKEGAMAMO113RERUMONO114GADOKOKANIA115RUSAGETCHANCEANDLUCKHITO116RIDEMOKIZU117OUTROTSUITA118119120YU121MEOTO122123124RI125MODOSUYO126GETWILDANDTOUGH127128GET129WILDANDTOUGH130131
Shift pitch (R)