1=140SCxHBDxHBDHCxHBDxHxH442BDxHxHBDHCxHBDxHHCxHxH3SCxHBDxHBDHCxHBDxHxH4BDxHxHBDHCxHBDxHHCxHxH5SCxHBDxHSCBDSCHCxHBDxHSCxH6SCBDxHSCxHBDSCHCxHBDxHHCxHSCxH7SCxHBDxHSCBDSCHCxHBDxHSCxH8SCBDxHSCxHBDSCHCxHBDxHHCxHSCxH789ABDABD4410ABDABD11ABDABD12ABDABD13xHBDxHxHoHBDxHHCBDxHxHBDxH14xHBDxHxHoHBDxHHCBDxHxHBDxH15xHBDxHxHoHBDxHHCBDxHxHBDxH16xHBDxHxHoHBDxHHCBDxHxHBDxHxHxH108