1dia 9/04/.....=140cbcbcbShHWBShcbcbcbShHWBShcbcbcbShLWBShcbcbcbShLWBShcbcbcbShHWBShcbcb412cbcbSh443456710x8=809101112=140HCxCHCxCHC13xCHCxCHCxCHC14xCHCxCHCxCHC1510xxCHCxCHCxCHC16=8017181920=14021222310x24=8025262728=14029303110x