1=924423BDtataBDtatatataBDtaSStaSS4BDtataBDtatatataBDtaSStaSS5BDtataBDtatatataBDtaSStaSS6BDtataBDtatatataBDtaSStaSS7BDtataBDtatatataBDtaSStaSS8BDtataBDtatatataBDtaSStaSS9BDtataBDtatatataBDtaSStaSS10BDtataBDtatatataBDtaSStaSS11BDtataBDtatatataBDtaSStaSS12BDtataBDtatatataBDtaSStaSS13BDtataBDtatatataBDtaSStaSS14BDtataBDtatatataBDtaSStaSS15BDtataBDtatatataBDtaSStaSS16BDtataBDtatatataBDtaSStaSS17BDtataBDtatatataBDtaSStaSS18BDtataBDtatatataBDtaSStaSS19BDtataBDtatatataBDtaSStaSS20BDtataBDtatatataBDtaSStaSS21BDtataBDtatatataBDtaSStaSS22BDtataBDtatatataBDtaSStaSS23BDtataBDtatatataBDtaSStaSS24BDtataBDtatatataBDtaSStaSS25BDtataBDtatatataBDtaSStaSS26BDtataBDtatatataBDtaSStaSS27BDtataBDtatatataBDtaSStaSS28BDtataBDtatatataBDtaSStaSS29BDtataBDtatatataBDtaSStaSS30BDtataBDtatatataBDtaSStaSS31BDtataBDtatatataBDtaSStaSS32BDtataBDtatatataBDtaSStaSS33BDtataBDtatatataBDtaSStaSS34BDtataBDtatatataBDtaSStaSS35BDtataBDtatatataBDtaSStaSS36BDtataBDtatatataBDtaSStaSS37BDtataBDtatatataBDtaSStaSS38BDtataBDtatatataBDtaSStaSS39BDtataBDtatatataBDtaSStaSS40BDtataBDtatatataBDtaSStaSS41BDtataBDtatatataBDtaSStaSS42BDtataBDtatatataBDtaSStaSS43BDtataBDtatatataBDtaSStaSS44BDtataBDtatatataBDtaSStaSS45BDtataBDtatatataBDtaSStaSS46BDtataBDtatatataBDtaSStaSS47BDtataBDtatatataBDtaSStaSS48BDtataBDtatatataBDtaSStaSS49BDtataBDtatatataBDtaSStaSS50BDtataBDtatatataBDtaSStaSS51BDCCFTFTxHxHFTxHFT52BDxHFTFTxHxHFTxHFT53CCBDFT54555657BDCCtataBDtatatataBDtaSStaSS58BDtataBDtatatataBDtaSStaSS59BDtataBDtatatataBDtaSStaSS60BDtataBDtatatataBDtaSStaSS61BDtataBDtatatataBDtaSStaSS62BDtataBDtatatataBDtaSStaSS63BDtataBDtatatataBDtaSStaSS64BDtataBDtatatataBDtaSStaSS65BDtataBDtatatataBDtaSStaSS66BDtataBDtatatataBDtaSStaSS67BDtataBDtatatataBDtaSStaSS68BDtataBDtatatataBDtaSStaSS69BDtataBDtatatataBDtaSStaSS70BDtataBDtatatataBDtaSStaSS71BDtataBDtatatataBDtaSStaSS72BDtataBDtatatataBDtaSStaSS73BDtataBDtatatataBDtaSStaSS74BDtataBDtatatataBDtaSStaSS75BDtataBDtatatataBDtaSStaSS76BDtataBDtatatataBDtaSStaSS77BDtataBDtatatataBDtaSStaSS78BDtataBDtatatataBDtaSStaSS79BDtataBDtatatataBDtaSStaSS80BDtataBDtatatataBDtaSStaSS81BDtataBDtatatataBDtaSStaSS82BDtataBDtatatataBDtaSStaSS83BDtataBDtatatataBDtaSStaSS84BDtataBDtatatataBDtaSStaSS