1=90CC2fHfHBDfHESfHfHBDESfHBDfHESfH442fHBDfHfHESfHfHBDESfHBDfHESfH3fHBDfHfHESfHfHBDESfHBDfHESfH4fHBDfHfHESfHfHBDESfHBDfHESfH5fHBDfHfHESfHfHBDESfHBDfHESfH6fHBDfHfHESfHfHBDESfHBDfHESfH7fHBDfHfHESfHfHBDESfHBDLTLTFT8fHBDfHfHESfHASESASESASESASESASESASESASESSCoH9Verse 1 fHfHBDfHESfHfHBDESfHBDfHESfH10fHBDfHfHESfHfHBDESfHBDfHESfH11fHBDfHfHESfHfHBDESfHBDfHESfH12fHBDfHfHESfHfHBDESfHBDfHESfH13fHBDfHfHESfHfHBDESfHBDfHESfH14fHBDfHfHESfHfHBDESfHBDfHESfH15fHBDfHfHESfHfHBDESfHBDLTLTFT16Verse 2 fHBDfHfHESfHfHBDESfHBDoHESoHoHoH17fHfHBDfHESfHfHBDESfHBDfHESfH18fHBDfHfHESfHfHBDESfHBDfHESfH19fHBDfHfHESfHfHBDESfHBDfHESfH20fHBDfHfHESfHfHBDESfHBDfHESfH21fHBDfHfHESfHfHBDESfHBDfHESfH22fHBDfHfHESfHfHBDESfHBDfHESfH23fHBDfHfHESfHfHBDESfHBDLTLTFT24fHBDfHfHESfHASESASESASESASESASESASESASESSCoH25ChorusoHBDoHoHESoHoHBDESoHBDoHESoH26oHBDoHoHESoHoHBDESoHBDoHESoH27oHBDoHoHESoHoHBDESoHBDoHESoH28oHBDoHoHESoHoHBDESoHBDoHESoH29oHBDoHoHESoHoHBDESoHBDoHESoH30oHBDoHoHESoHoHBDESoHBDoHESoH31oHBDoHoHESoHoHBDESoHBDoHESoH32oHBDoHoHESoHoHBDESoHBDoHESoH33CC2ESESESBDCC1LTLTLTMTMTMTMT34LTLTCC135Verse 3 fHfHBDfHESfHfHBDESfHBDfHESfH36fHBDfHfHESfHfHBDESfHBDfHESfH37fHBDfHfHESfHfHBDESfHBDfHESfH38fHBDfHfHESfHfHBDESfHBDfHESfH39fHBDfHfHESfHfHBDESfHBDfHESfH40fHBDfHfHESfHfHBDESfHBDfHESfH41fHBDfHfHESfHfHBDESfHBDLTLTFT42fHBDfHfHESfHASESASESASESASESASESASESASESSCoH43fHfHBDfHESfHfHBDESfHBDfHESfH44fHBDfHfHESfHfHBDESfHBDfHESfH45fHBDfHfHESfHfHBDESfHBDfHESfH46fHBDfHfHESfHfHBDESfHBDfHESfH47fHBDfHfHESfHfHBDESfHBDfHESfH48fHBDfHfHESfHfHBDESfHBDfHESfH49fHBDfHfHESfHfHBDESfHBDLTLTFT50Chorus 2fHBDfHfHESfHASESASESASESASESASESASESASESSCoH51oHBDoHoHESoHoHBDESoHBDoHESoH52oHBDoHoHESoHoHBDESoHBDoHESoH53oHBDoHoHESoHoHBDESoHBDoHESoH54oHBDoHoHESoHoHBDESoHBDoHESoH55oHBDoHoHESoHoHBDESoHBDoHESoH56oHBDoHoHESoHoHBDESoHBDoHESoH57oHBDoHoHESoHoHBDESoHBDoHESoH58oHBDoHoHESoHoHBDESoHBDoHESoH59CC2ESESESBDCC1LTLTLTMTMTMTMT60LTLTCC1RCRCRCRCRC61CC2ESESESBDCC1LTLTLTMTMTMTMT62LTLTCC1RCRCRCRCRC63Verse 4fHfHBDfHESfHfHBDESfHBDfHESfH64fHBDfHfHESfHfHBDESfHBDfHESfH65fHBDfHfHESfHfHBDESfHBDfHESfH66fHBDfHfHESfHfHBDESfHBDfHESfH67fHBDfHfHESfHfHBDESfHBDfHESfH68fHBDfHfHESfHfHBDESfHBDfHESfH69fHBDfHfHESfHfHBDESfHBDLTLTFT70fHBDfHfHESfHASESASESASESASESASESASESASESSCoH71fHfHBDfHESfHfHBDESfHBDfHESfH72fHBDfHfHESfHfHBDESfHBDfHESfH73fHBDfHfHESfHfHBDESfHBDfHESfH74fHBDfHfHESfHfHBDESfHBDfHESfH75fHBDfHfHESfHfHBDESfHBDfHESfH76fHBDfHfHESfHfHBDESfHBDfHESfH77fHBDfHfHESfHfHBDESfHBDLTLTFT78fHBDfHfHESfHASESASESASESASESASESASESASESSCoH79CC2ESESESBDCC1LTLTLTMTMTMTMT80LTLTCC1RCRCRCRCRC81CC2ESESESBDCC1LTLTLTMTMTMTMT82LTLTCC1RCRCRCRCRC83CC2ESESESBDCC1LTLTLTMTMTMTMT84LTLTCC1