18xIntro=125xHBDxHxHASxHxHBDxHBDxHASxHBD4424xxHBDxHxHASxHBDxHBDxHBDxHASxHBD3VersexHBDfHxHASfHxHBDfHxHASfH4xHBDfHxHASfHxHBDfHxHASfH5xHBDfHxHASfHxHBDfHxHASfH64xxHBDfHxHASfHxHBDfHxHASfH7ChorusoHBDoHASBDoHBDASoHBD8oHBDoHASBDoHBDASoHBD9oHBDoHASBDoHBDASoHBD10oHBDoHASBDoHBDASoHBD11oHBDoHASBDoHBDASoHBD12oHBDoHASBDoHBDASoHBD13oHBDoHASBDoHBDASoHBD14oHBDoHASBDoHBDASoHBD15oHBDoHASBDoHBDASoHBD16oHBDoHASBDoHBDASoHBD17oHBDoHASBDoHBDASoHBD18oHBDoHASBDoHBDASoHBD198xxHBDxHxHASxHxHBDxHBDxHASxHBD20VersexHBDfHxHASfHxHBDfHxHASfH21xHBDfHxHASfHxHBDfHxHASfH22xHBDfHxHASfHxHBDfHxHASfH234xxHBDfHxHASfHxHBDfHxHASfH24ChorusoHBDoHASBDoHBDASoHBD25oHBDoHASBDoHBDASoHBD26oHBDoHASBDoHBDASoHBD27oHBDoHASBDoHBDASoHBD28oHBDoHASBDoHBDASoHBD29oHBDoHASBDoHBDASoHBD30oHBDoHASBDoHBDASoHBD31oHBDoHASBDoHBDASoHBD32oHBDoHASBDoHBDASoHBD33oHBDoHASBDoHBDASoHBD34oHBDoHASBDoHBDASoHBD35oHBDoHASBDoHBDASoHBD367xxHBDxHxHASxHxHBDxHBDxHASxHBD37xHBDxHxHASxHxHBDASASAS38VerseABDxH(xH)xH(xH)ESxH(xH)xHABD(xH)xH(xH)ABDxH(xH)ESxH(xH)xH(xH)39ABDxH(xH)xH(xH)ESxH(xH)xHABD(xH)xH(xH)ABDxH(xH)ESxH(xH)xH(xH)40ABDxH(xH)xH(xH)ESxH(xH)xHABD(xH)xH(xH)ABDxH(xH)ESxH(xH)xH(xH)41ABDxH(xH)xH(xH)ESxH(xH)xHABD(xH)xH(xH)ABDxH(xH)ESxH(xH)xH(xH)42ABDxH(xH)xH(xH)ESxH(xH)xHABD(xH)xH(xH)ABDxH(xH)ESxH(xH)xH(xH)43ABDxH(xH)xH(xH)ESxH(xH)xHABD(xH)xH(xH)ABDxH(xH)ESxH(xH)xH(xH)44ABDxH(xH)xH(xH)ESxH(xH)xHABD(xH)xH(xH)ABDxH(xH)ESxH(xH)xH(xH)45ABD46Chorus2oHBDCC1oHASBDoHBDASoHBDCC147oHBDoHASBDoHBDASoHBD48oHBDCC1oHASBDoHBDASoHBDCC1494xoHBDoHASBDoHBDASoHBD503xOutroxHBDxHxHASxHxHBDxHBDxHASxHBD51xHBDxHxHASxHxHBDCC2