1Section 1 Intro=120xHBDxH(BD)xHSBDSxHSxHBDxHxHSBDxH442xHBDxH(BD)xHSBDSxHSxHBDxHxHSBDxH3xHBDxH(BD)xHSBDSxHSxHBDxHxHSBDxH4xHBDxH(BD)xHSBDSxHSxHBDxHxHSBDxH5xHBDxH(BD)xHSBDSxHSxHBDxHxHSBDxH6xHBDxH(BD)xHSBDSxHSxHBDxHxHSBDxH7xHBDxH(BD)xHSBDSxHSxHBDxHxHSBDxH8xHBDxH(BD)xHSBDSxHSxHBDSSSSBDSSS9CCBDxHxHSBDxHLTLTxHLTBDLTxHLTxHSBDxH10xHBDxHxHSBDxHLTLTxHLTBDLTxHLTxHSBDxH11xHBDxHxHSBDxHLTLTxHLTBDLTxHLTxHSBDxH12xHBDxHxHSBDxHLTLTxHLTBDLTxHLTxHSBDxH13Section 2 Verse 1xHBDxHxHSBDxHLTLTxHLTBDLTxHLTxHSBDxH14xHBDxHxHSBDxHLTLTxHLTBDLTxHLTxHSBDxH15xHBDxHxHSBDxHLTLTxHLTBDLTxHLTxHSBDxH16xHBDxHxHSBDxHLTLTxHLTBDLTxHLTxHSBDxH17Section 3 Pre-Chorus 1xHBDxHxHSxHLTLTxHBDxHBDxHSBDxH18xHBDxHxHSxHLTLTxHBDxHBDxHSxHLT19xHBDxHxHSBDxHLTLTxHLTBDLTxHLTxHSBDxH20xHBDxHxHSBDxHLTLTxHLTBDLTxHLTxHSBDxH21xHBDxHxHSxHLTLTxHBDxHBDxHSBDxH22xHBDxHxHSxHLTLTxHBDxHBDxHSxHLT23xHBDxHxHSBDxHLTLTxHLTBDLTxHLTxHSBDxH24xHBDxHxHSBDxHLTLTxHLTBDLTxHLTxHSBDLTxH25Section 4 Chorus 1xHBDxH(BD)xHSBDSxHSxHBDxHxHSBDxH26xHBDxH(BD)xHSBDSxHSxHBDxHxHSBDxH27xHBDxH(BD)xHSBDSxHSxHBDxHxHSBDxH28xHBDxH(BD)xHSBDSxHSxHBDSxHxHSBDxH29xHBDxH(BD)xHSBDSxHSxHBDxHxHSBDxH30xHBDxH(BD)xHSBDSxHSxHBDxHxHSBDxH31xHBDxH(BD)xHSBDSxHSxHBDxHxHSBDxH32xHBDxH(BD)xHSBDSxHSxHBDSSSSBDSSS33Section 5 Interlude 1CCBDxHxHSBDxHLTLTxHLTBDLTxHLTxHSBDxH34xHBDxHxHSBDxHLTLTxHLTBDLTxHLTxHSBDxH35xHBDxHxHSBDxHLTLTxHLTBDLTxHLTxHSBDxH36xHBDxHxHSBDxHLTLTxHLTBDLTxHLTxHSBDxH37Section 6 Verse 2xHBDxHxHSBDxHLTLTxHLTBDLTxHLTxHSBDxH38xHBDxHxHSBDxHLTLTxHLTBDLTxHLTxHSBDxH39xHBDxHxHSBDxHLTLTxHLTBDLTxHLTxHSBDxH40xHBDxHxHSBDxHLTLTxHLTBDLTxHLTxHSBDxH41Section 7 Pre-Chorus 2xHBDxHxHSxHLTLTxHBDxHBDxHSBDxH42xHBDxHxHSxHLTLTxHBDxHBDxHSxHLT43xHBDxHxHSBDxHLTLTxHLTBDLTxHLTxHSBDxH44xHBDxHxHSBDxHLTLTxHLTBDLTxHLTxHSBDxH45xHBDxHxHSxHLTLTxHBDxHBDxHSBDxH46xHBDxHxHSxHLTLTxHBDxHBDxHSxHLT47xHBDxHxHSBDxHLTLTxHLTBDLTxHLTxHSBDxH48xHBDxHxHSBDxHLTLTxHLTBDLTxHLTxHSBDLTxH49Section 8 Chorus 2xHBDxH(BD)xHSBDSxHSxHBDxHxHSBDxH50xHBDxH(BD)xHSBDSxHSxHBDxHxHSBDxH51xHBDxH(BD)xHSBDSxHSxHBDxHxHSBDxH52xHBDxH(BD)xHSBDSxHSxHBDSxHxHSBDxH53xHBDxH(BD)xHSBDSxHSxHBDxHxHSBDxH54xHBDxH(BD)xHSBDSxHSxHBDxHxHSBDxH55xHBDxH(BD)xHSBDSxHSxHBDxHxHSBDxH56xHBDxH(BD)xHSBDSxHSxHBDSSSSBDSSS57Section 9 Interlude 2CCBDxHxHSBDxHLTLTxHLTBDLTxHLTxHSBDxH58xHBDxHxHSBDxHLTLTxHLTBDLTxHLTxHSBDxH59xHBDxHxHSBDxHLTLTxHLTBDLTxHLTxHSBDxH60xHBDxHxHSBDxHLTLT61Section 10 Bridge 1CCBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH62xHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHSS63xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH64xHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSSxHBD65xHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH66xHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHSS67xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH68xHBDxHxHSxHxHBDxHSSxHSxHBD69CCBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH70CCBDxHxHSxHxHBDSSSSS71xHBDxHxHxHxHSxHxHxHxHBDxHxHxHxHSxHxHxH72xHBDxHxHxHxHSxHxHxHxHBDxHxHxHxHSxHxHxH73xHBDxHxHxHxHSxHxHxHxHBDxHxHxHxHSxHxHxH74xHBDxHxHxHxHSxHxHxHoHBDoHBDSxHSS75Section 11 Guitar Solo 1xHBDxHxHSxHSxHxHBDxHSBDxH76xHBDxHxHSxHSxHxHBDxHSSS77xHBDoHxHSoHxHBDoHxHSoH78xHBDoHxHSoHxHBDoHSSLTFT79xHBDxHxHSxHSxHxHBDxHSBDxH80xHBDxHxHSxHSxHxHBDxHSLTFT81xHBDoHxHSoHxHBDoHxHSoH82xHBDoHxHSoHxHBDoHSSS83Section 12 Guitar Break 1CCBD(xH)(xH)xH(xH)(xH)xH(xH)(xH)xH(xH)(xH)84xH(xH)(xH)xH(xH)(xH)oHSSMTLTLTFT85LT(LT)(LT)LT(LT)(LT)LT(LT)(LT)LT(LT)(LT)86xHLT(xH)(xH)xHBD(xH)(xH)xHLT(xH)(xH)xHBD(xH)(xH)87xHLT(xH)(xH)xHBD(xH)(xH)(LT)xH(xH)(xH)xHBD(xH)(xH)88xH(xH)(xH)xHBD(xH)(xH)xH(xH)(xH)xHBD(xH)(xH)89xH(xH)(xH)xHBD(xH)(xH)xH(xH)(xH)xHBD(xH)(xH)90xH(xH)(xH)xHBD(xH)(xH)(LT)(LT)LTLTLTLTLTLT91CCBDxH(BD)xHSBDSxHSxHBDxHxHSBDxH92xHBDxH(BD)xHSBDSxHSxHBDxHxHSBDxH93xHBDxH(BD)xHSBDSxHSxHBDxHxHSBDxH94xHBDxH(BD)xHSBDSxHSxHBDSxHxHSBDxH95xHBDxH(BD)xHSBDSxHSxHBDxHxHSBDxH96xHBDxH(BD)xHSBDSxHSxHBDxHxHSBDxH97xHBDxH(BD)xHSBDSxHSxHBDxHxHSBDxH98xHBDxH(BD)xHSBDSxHSxHBDSxHxHSBDxHLT99xHBDxH(BD)xHSBDSxHSxHBDxHxHSBDxH100xHBDxH(BD)xHSBDSxHSxHBDxHxHSBDxH101xHBDxH(BD)xHSBDSxHSxHBDxHxHSBDxH102xHBDxH(BD)xHSBDSxHSxHBDSxHxHSBDxHLT103xHBDxH(BD)xHSBDSxHSxHBDxHxHSBDxH104xHBDxH(BD)xHSBDSxHSxHBDxHxHSBDxH105xHBDxH(BD)xHSBDSxHSxHBDxHxHSBDxH106xHBDxH(BD)xHSBDSxHSxHBDSSSSBDSSS107Section 13 OutroFadexHBDxH(BD)xHSBDxHSxHBDxHxHSBDxH108xHBDxH(BD)xHSBDSxHSxHBDxHxHSBDxH109xHBDxH(BD)xHSBDxHSxHBDxHxHSBDxH110xHBDxH(BD)xHSBDSxHSxHBDSxHxHSBDxHLT111xHBDxH(BD)xHSBDxHSxHBDxHxHSBDxH112xHBDxH(BD)xHSBDSxHSxHBDxHxHSBDxH113xHBDxH(BD)xHSBDxHSxHBDxHxHSBDxH114xHBDxH(BD)xHSBDSxHSxHBDSxHxHSBDxHLT