1Intro=185HCHC442HCHC3HCHCHC4HCHC5Entrada BajoHCHCHC6HCHC7HCHCHC8HCHC9HCHCHC10HCHC11HCHCHC12HCHC13Entrada TecladoHCHCHC14HCHC15HCHCHC16HCHC17HCHCHC18HCHC19HCHCHC20HCHC21VibraphoneHCHCHC22HCHC23HCHCHC24HCHC25HCHCHC26HCHC27HCHCHC28HCHC29Verso 1 (00:42)HCHCHC30HCHC31HCHCHC32HCHC33HCHCHC34HCHC35HCHCHC36HCHC37HCHCHC38HCHC39HCHCHC40HCHC41HCHCHC42HCHC43HCHCHC44HCHC45HCHCHC46HCHC47HCHCHC48HCHC49HCHCHC50HCHC51HCHCHC52HCHC53Verso 2 (01:15)HCHCHC54HCHC55HCHCHC56HCHC57HCHCHC58HCHC59HCHCHC60HCHC61HCHCHC62HCHC63HCHCHC64HCHC65HCHCHC66HCHC67HCHCHC68HCHC69Bridge (01:36)HCHCHC70HCHC71HCHCHC72HCHC73HCHCHC74HCHC75HCHCHC76HCHC77HCHCHC78HCHC79HCHCHC80HCHC81HCHCHC82HCHC83HCHCHC84HCHC85Trompetas (01:54)HCHCHC86HCHC87HCHCHC88HCHC89HCHCHC90HCHC91HCHCHC92HCHC93HCHCHC94HCHC95HCHCHC96HCHC97HCHCHC98HCHC99HCHCHC100HCHC101Verso 3HCHCHC102HCHC103HCHCHC104HCHC105HCHCHC106HCHC107HCHCHC108HCHC109HCHCHC110HCHC111HCHCHC112HCHC113HCHCHC114HCHC115HCHCHC116HCHC117BridgeHCHCHC118HCHC119HCHCHC120HCHC121HCHCHC122HCHC123HCHCHC124HCHC125HCHCHC126HCHC127HCHCHC128HCHC129HCHCHC130HCHC131HCHCHC132HCHC133FinHCHCHC134HCHC135HCHCHC136HCHC137HCHCHC138HCHC139HCHCHC140HCHC141HCHCHC142HCHC143HCHCHC144HCHC145HCHCHC146HCHC147HCHCHC148HCHC149HCHCHC150HCHC151HCHCHC152HCHC153HCHCHC154HCHC155HCHCHC156HCHC157HCHCHC158HCHC159HCHCHC160HCHC161HCHCHC162HCHC163HCHCHC164HCHC