1Intro=143442FT3VersexHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH4xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH5xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH6xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH7xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH8xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH9xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH10xHBDxHxHSxHxHBDoHSSS11xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH12xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH13xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH14xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxHS15xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH16xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH17xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH18xHBDxHxHSxHxHBDoHSSS19Pre-ChorusCCBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH20xHBDxHxHSxHxHBDxHSSS21CCBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH22xHBDxHxHSxHxHBD(oH)xHSxHMTS23ChorusxHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH24xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH25xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH26xHBDxHxHSxHxHBDoHxHSxHS27xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH28xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH29xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH30xHBDxHxHSxHxHBDoHSSS31VerseRCoHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH32xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH33xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH34xHBDxHxHSxHxHBDoHSSS35xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH36xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH37xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH38xHBDxHxHSxHxHBDoHSSS39CCBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH40xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH41xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH42xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH43xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH44xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH45xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH46xHBDxHxHSxHxHBDoHSSS47BridgexHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH48xHBDoHxHSoHxHBDoHSSS49xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH50xHBDoHxHSoHxHBDoHSSS51xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH52xHBDoHxHSoHxHBDoHSSS53xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH54xHBDoHxHSoHxHBDoHSS55InterludeRCoHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH56xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH57xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH58xHBDxHxHSxHxHBDoHSSS59xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH60xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH61xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH62xHBDxHxHSxHxHBDoHSSS63CCBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH64xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH65xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH66xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH67xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH68xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH69xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH70xHBDxHxHSxHxHBDoHSSS71BridgexHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH72xHBDoHxHSoHxHBDoHSSS73xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH74xHBDoHxHSoHxHBDoHSSS75xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH76xHBDoHxHSoHxHBDoHSSS77xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH78xHBDoHxHSoHxHBDoHSSS79xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH80xHBDoHxHSoHxHBDoHSSS81xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH82xHBDoHxHSoHxHBDoHSSS83xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH84xHBDoHxHSoHxHBDoHSSS85xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH86xHBDxHxHSxHxHBDoHSSS87SoloCCBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH88xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH89xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH90xHBDxHxHSxHxHBDoHSSS91xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH92xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH93xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH94xHBDxHxHSxHxHBDoHLTSLTS95xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH96xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH97xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH98xHBDxHxHSxHxHBDoHSSS99xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH100xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH101xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH102xHBDxHxHSxHxHBDoHSSS103Chorus/OutroCCBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH104xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH105xHBDxHLTSLTSxHBDxHLTSLTS106xHBDxHLTSLTSxHBDxHLTSLTS107xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH108xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH109xHBDxHLTSLTSxHBDxHLTSLTS110xHBDxHLTSLTSxHBDxHLTSLTS111CCBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH112xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH113xHBDxHLTSLTSxHBDxHLTSLTS114xHBDxHLTSLTSxHBDxHLTSLTS115CCBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH116xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH117xHBDxHLTSLTSxHBDxHLTSLTS118=137xHBDxHLTSxHSSLTLT119CCBD