1intro=112442345BDoHSBDoHxHxHBDxHxHBDxHSBDoH6BDoHSBDoHxHxHBDxHxHBDxHSBDoH7BDoHSBDoHxHxHBDxHxHBDxHSBDoH8BDoHSBDoHxHxHBDxHxHBDxHSBDoH9BDoHSBDoHxHxHBDxHxHBDxHSBDoH10BDoHSBDoHxHxHBDxHxHBDxHSBDoH11verseBDoHSBDoHxHxHBDxHxHBDxHSBDoH12BDoHSBDoHxHxHBDxHxHBDxHSBDoH13BDoHSBDoHxHxHBDxHxHBDxHSBDoH14BDoHSBDoHxHxHBDxHxHBDxHSBDoH15BDoHSBDoHxHxHBDxHxHBDxHSBDoH16BDoHSBDoHxHxHBDxHxHBDxHSBDoH17BDoHSBDoHxHxHBDxHxHBDxHSBDoH18BDoHSBDoHxHxHBDxHxHBDxHSBDoH19BDoHSBDoHxHxHBDxHxHBDxHSBDoH20BDoHSBDoHxHxHBDxHxHBDxHSBDoH21BDoHSBDoHxHxHBDxHxHBDxHSBDoH22BDoHSBDoHxHxHBDxHxHBDxHSBDoH23BDoHSBDoHxHxHBDxHxHBDxHSBDoH24chorusBDoHSBDoHxHxHBDxHxHBDxHSBDoH25BDoHSBDoHxHxHBDxHxHBDxHSBDoH26BDoHSBDoHxHxHBDxHxHBDxHSBDoH273xBDoHSBDoHxHxHBDxHxHBDxHSBDoH