eBGDAE1=100Cm345Fm111682Cm345Fm1113Cm345Fm1114Db4121121121Bbm11235Cm3345345345Fm311116Cm3345345345Fm311117Cm3345345345Fm311118Db4121121121Bbm11239Cm3345345345Fm3111110Db4121121121312111Bbm1123123123312312Cm33403403401340133345345345Fm3111114Db4121121121312115Bbm1123123123312316Cm3340340340134017Vocal3340340Hala3401ke34018kare to 3340340340shode1340193340340por az 3401ney34020rang o 3340340340riya1340213340340hala 3401ke340223dele to340340340shode1340233farsang3403403401ha34024door az3340340340khoda134025be man nagooFm26Db4dooset 121121121daram312127Bbm1ke bava123123123ram312328Cm3nemi340340340she134029Fm31nagoo111111111faghat3311130to ro Db4121121121daram312131Bbm1ke bava123123123ram312332nemiCm3340340340she1340333340to ba340340in134034Ab34charb za311311311booni131135Bb31133hey133133be man3113336dooroghCm3340340340migi1340373340mikhay3403401goo34038lamAb34311311beza3111ni31139Bb31133133hey133be31man13340doCm3rogh340340340mi1gi34041be man nagooFm42dooDb4121set121121dar3am12143Bbm1123ke 123bava1233ram12344neCm3mi340340340she 134045Fm31111na111goo111fa33ghat11146toDb4121ro121121da3ram12147Bbm1123ke123ba123va3ram12348neCm3340mi340340she134049MusicCm345Fm11150Cm345Fm11151Cm345Fm11152Db4121121121Bbm112353Cm3345345345Fm3111154Cm3345345345Fm3111155Cm3345345345Fm3111156Db4121121121Bbm112357Cm3345345345Fm3111158Db4121121121312159Bbm1123123123312360Cm33403403401340613345345345Fm3111162Db4121121121312163Bbm1123123123312364Cm3340340340134065Vocal3340to340340ba1dele34066sheAb34kas311311311te am131167Bb31133in 133133ha31me13368jaCm3340fa340340na1kon340693340to340340age134070dooAb34311sam311311na1dari31171Bb31133in133133joo31ri13372badCm3340ta 340340na1kon34073be man nagooFm74Db4dooset 121121121daram312175Bbm1ke bava123123123ram312376Cm3nemi340340340she134077Fm31nagoo111111111faghat3311178to ro Db4121121121daram312179=80Bbmke bavaram80nemi=70Cmshe