1Intro=10812823456789101112ThemeHFTLFTSHFTLFTHFTLFTSHFTLFT13HFTLFTSHFTLFTHFTLFTSHFTLFT14VerseHFTLFTSHFTLFTHFTLFTSHFTLFT15HFTLFTSHFTLFTHFTLFTSHFTLFT16HFTLFTSHFTLFTHFTLFTSHFTLFT17HFTLFTSHFTLFTHFTLFTSHFTLFT18HFTLFTSHFTLFTHFTLFTSHFTLFT19HFTLFTSHFTLFTHFTLFTSHFTLFT20HFTLFTSHFTLFTHFTLFTSHFTLFT21HFTLFTSHFTLFTHFTLFTSHFTLFT221HFTLFTSHFTLFTHFTLFT23Theme (repeat)HFTLFTSHFTLFTHFTLFTSHFTLFT24HFTLFTSHFTLFTHFTLFTSHFTLFT252HFTLFTSHFTLFTHFTLFTSHFTLFT26Outro ThemeHFTLFTSHFTLFTHFTLFTSHFTLFT273xHFTLFTSHFTLFTHFTLFTSHFTLFT28(Fade Out)HFTLFTSHFTLFTHFTLFTSHFTLFT29HFTLFTSHFTLFTHFTLFTSHFTLFT30HFTLFTSHFTLFTHFTLFTSHFTLFT