eBGDAE1Section 1=170182443456Section 2XXXXXXXXXXXXXXX4full4full6674full4full555full5full668XXXXXXXXXXXXXXX4full4full6694full4full445566556610XXXXXXXXXXXXXXX4full4full66114full4full555full5full6612XXXXXXXXXXXXXXX4full4full66134full4full44556½6½14Section 3XXXXXXXXXX446615XXXXXXXXXX446616XXXXXXXXXX446617XXXXXXXXXX446618XXXXXXXXXX446619XXXXXXXXXX446620XXXXXXXXXX446621XXXXXXXX44XXXX44XXXXXX44XX22XXXXXXXXXX446623XXXXXXXXXX446624XXXXXXXXXX446625XXXXXXXXXX446626XXXXXXXXXX446627XXXXXXXXXX446628XXXXXXXXXX446629XXXXXXXXXXXXXXXXXX30Section 4D#m11111311111311111311111311111311111311111311111331D#m11111311111311111311111311111311111311111311111332D#m11111111111111111111111111111111111111111111111133D#m11111111111111111111111111111111111111111111111134B5121191211912119121191211912119121191211935B1211912119121191211912119121191211912119361291291291291291291291293712912912912912912912912938D#m11111311111311111311111311111311111311111311111339D#m11111311111311111311111311111311111311111311111340D#m11111111111111111111111111111111111111111111111141D#m11111111111111111111111111111111111111111111111142B121191211912119121191211912119121191211943B121191211912119121191211912119121191211944B121191211912119121191211912119121191211945B121191211912119121191211912119121191211946Section 5XXXXXXXXXXXXXXX4full4full66474full4full555full5full6648XXXXXXXXXXXXXXX4full4full66494full4full445566556650XXXXXXXXXXXXXXX4full4full66514full4full555full5full6652XXXXXXXXXXXXXXX4full4full66534full4full445566556654XXXXXXXXXXXXXXX4full4full66554full4full555full5full6656XXXXXXXXXXXXXXX4full4full66574full4full445566556658XXXXXXXXXXXXXXX4full4full66594full4full555full5full6660XXXXXXXXXXXXXXX4full4full66614full4full44556½6½626364Section 6XXXXXXXXXXXXXXX4full4full66654full4full555full5full6666XXXXXXXXXXXXXXX4full4full66674full4full445566556668XXXXXXXXXXXXXXX4full4full66694full4full555full5full6670XXXXXXXXXXXXXXX4full4full66714full4full44556½6½72Section 7XXXXXXXXXX446673XXXXXXXXXX446674XXXXXXXXXX446675XXXXXXXXXX446676XXXXXXXXXX446677XXXXXXXXXX446678XXXXXXXXXX446679XXXXXXXX44XXXX44XXXXXX44XX80Section 8777766668144466827777666683444668477776666854444446686101010101010101099999999877777779888Section 9D#m11111311111311111311111311111311111311111311111389D#m11111311111311111311111311111311111311111311111390D#m11111111111111111111111111111111111111111111111191D#m11111111111111111111111111111111111111111111111192B121191211912119121191211912119121191211993B1211912119121191211912119121191211912119941291291291291291291291299512912912912912912912912996D#m11111311111311111311111311111311111311111311111397D#m11111311111311111311111311111311111311111311111398D#m11111111111111111111111111111111111111111111111199D#m111111111111111111111111111111111111111111111111100B51211912119121191211912119121191211912119101B1211912119121191211912119121191211912119102B1211912119121191211912119121191211912119103B1211912119121191211912119121191211912119104Section 10XXXXXXXXXXXXXXX4full4full661054full4full555full5full66106XXXXXXXXXXXXXXX4full4full661074full4full4455665566108XXXXXXXXXXXXXXX4full4full661094full4full555full5full66110XXXXXXXXXXXXXXX4full4full661114full4full4455665566112XXXXXXXXXXXXXXX4full4full661134full4full555full5full66114XXXXXXXXXXXXXXX4full4full661154full4full4455665566116XXXXXXXXXXXXXXX4full4full661174full4full555full5full66118XXXXXXXXXXXXXXX4full4full661194full4full4455665566120Section 11XXXXXXXXXXXXXXX4full4full661214full4full555full5full66122XXXXXXXXXXXXXXX4full4full661234full4full4455665566124XXXXXXXXXXXXXXX4full4full661254full4full555full5full66126XXXXXXXXXXXXXXX4full4full661274full4full4455665566128Section 127777666612944466130777766661314446613277776666133444661341010101010101010999999991357777779813666XXXXXX4466137