You'll need a Plus subscription and a desktop browser to print this page
https://www.songsterr.com/a/wa/plus
1Intro=170fHfHfHfHfHfHfHfH442fHfHfHfHfHfHfHfH3fHfHfHfHfHfHfHfH4fHfHfHfHfHBDS5BDShShSShShBDShShSShShSh6BDShShSShShBDShShSShShSh7BDShShSShShBDShShSShShSh8BDShShSShShBDShShSShShSh9BDShShSShShBDShShSShShSh10BDShShSShShBDShShSShShSh11BDShShSShShBDShShSShShSh12Verse 1BDShShSShShBDShWellShit'sSShaShSh13strangeBDShSholdSShShgameBDShShSShyouShSh14learnBDShitShSShslow.ShBDShShSShShSh15BDShShSShShBDShShSShShSh16BDShShSShShBDShShSShShSh17OneBDShShstepSShShfor-BDShwardShandSShit'sShSh18backBDShShtoSShgo.ShBDShShSShShSh19BDShShSShShBDShShSShShSh20BDShShSShShBDShShSShYou'reShSh21stan-BDShdingShonSShtheShthro-BDShttleShSShyou'reShSh22stan-BDShdingShonSShtheShbrakesBDShShSShShSh23BDShShSShShBDShShSShShSh24BDShShSShShBDShShSShShSh25BDShinShtheSShgrooveShBDShSh'tilSShyouShSh26makeBDShaShmis-SShtake.ShBDShSShSShSSh27RefrainCCBDShShSome-SShtimesShBDShyouShareSShtheShSh28wind-BDShShSShshield,ShBDShShSShShSh29BDShShsome-SShtimesShBDShyouShareSShtheShSh30bug.BDShShSShShBDShShSShShSh31BDShShSome-SShShtimesBDShShitSShallShSh32BDShcomesShSShto-Shge-BDShtherShba-SShby,ShSh33BDShShsome-SShtimesShBDShyouShareSShaShSh34foolBDShinShSShlove.ShBDShShSShShSh35CCBDShShSome-SShtimesShBDShyouShareSShtheShSh36Lou-BDShis-Shvil-SShleShslu-BDShggerShba-SShby,ShSh37BDShShsome-SShtimesShBDShyouShareSShtheShSh38ball.BDShShSShShBDShShSShShSh39BDShShSome-SShShtimesBDShShitSShallShSh40BDShcomesShSShto-Shge-BDShtherShba-SShby,ShSh41BDShShsome-SShtimesShBDShyou'reShgoingSShtoShSh42loseBDShitShSShall.ShBDShShSShShSh43BridgeCCBDShShSShShBDShShSShShSh44BDShShSShShBDShShSShHCShSh45BDShShSShShBDShShSShShSh46BDShShSShShBDShSShSShHCShSh47BDShShSShShBDShShSShShSh48BDShShSShShBDShShSShHCShSh49BDShShSShShBDShShSShShSh50Verse 2BDShShSShShBDShSShSShYouShSh51gotta knowCCBDShShSShha-ShppyBDShShSShyouShSh52gotta knowBDShShSShglad,ShBDShShSShShSh53BDShShSShShBDShShSShShSh54BDShShSShShBDShbe-ShcauseSShyou'reShSh55gonnaBDShknowShSShlone-ShBDShlyShandSShyou'reShSh56gon-BDShknowShSShbad.ShBDShShSShShShna57BDShShSShShBDShShSShShSh58BDShShSShShBDShAndShwhenSShyou'reShSh59rip-BDShpin'ShandSShaShri-BDShdin'ShandSShyou'reShSh60co-BDShonShSShstrongShBDShShSShShShming61BDShShSShShBDShShSShShSh62BDShShSShShBDShyouShstartSShaShSh63slip-BDShpin'ShandSShaShsli-BDShdin'ShandSShthenShSh64BDShitShallSShgoesShwrongBDShbe-SShcauseSShSSh65RefrainCCBDShShSome-SShtimesShBDShyouShareSShtheShSh66wind-BDShShSShshield,ShBDShShSShShSh67BDShShsome-SShtimesShBDShyouShareSShtheShSh68bug.BDShShSShShBDShShSShShSh69BDShShSome-SShShtimesBDShShitSShallShSh70BDShcomesShSShto-Shge-BDShtherShba-SShby,ShSh71BDShShsome-SShtimesShBDShyouShareSShaShSh72foolBDShinShSShlove.ShBDShShSShShSh73CCBDShShSome-SShtimesShBDShyouShareSShtheShSh74Lou-BDShis-Shvil-SShleShslu-BDShggerShba-SShby,ShSh75BDShShsome-SShtimesShBDShyouShareSShtheShSh76ball.BDShShSShShBDShShSShShSh77BDShShSome-SShShtimesBDShShitSShallShSh78BDShcomesShSShto-Shge-BDShtherShba-SShby,ShSh79BDShShsome-SShtimesShBDShyou'reShgoingSShtoShSh80loseBDShitShSShall.ShBDShShSShShSh81BridgeCCBDShShSShShBDShShSShShSh82BDShShSShShBDShShSShHCShSh83BDShShSShShBDShShSShShSh84BDShShSShShBDShShSShHCShSh85BDShShSShShBDShShSShShSh86BDShShSShShBDShShSShHCShSh87BDShShSShShBDShShSShShSh88BDShShSShShBDShShSShShSh89CCBDShShSShShBDShShSShShSh90BDShShSShShBDShShSShHCShSh91BDShShSShShBDShShSShShSh92BDShShSShShBDShShSShHCShSh93BDShShSShShBDShShSShShSh94BDShShSShShBDShShSShHCShSh95BDShShSShShBDShShSShShSh96Verse 3BDShShSShShBDShShSShDayShSh97BDShyouShgotSShtheShglo-BDShShry,SShthenShSh98BDShyouShgotSShShnone.BDShShSShShSh99BDShShSShShBDShShSShShSh100BDShShSShShBDShShSShDayShSh101BDShyou'reShaSShdia-ShBDShmondShandSShthenShSh102BDShShSShShBDShShSShShShyou'reastone.103BDShShSShShBDShShSShShSh104BDShShSShShBDShShSShEveShSh105BDShry-ShthingSShcanShchangeBDShShinSShtheShSh106blinkBDShofShanSSheye.ShBDShShSShShSh107BDShShSShShBDShShSShShSh108BDShShSShShBDShSoShletSShtheShSh109goodStimesrollbe-forewe110sayShSSSgood-bye.111RefrainCCBDShShSome-SShtimesShBDShyouShareSShtheShSh112wind-BDShShSShshield,ShBDShShSShShSh113BDShShsome-SShtimesShBDShyouShareSShtheShSh114bug.BDShShSShShBDShShSShShSh115BDShShSome-SShShtimesBDShShitSShallShSh116BDShcomesShSShto-Shge-BDShtherShba-SShby,ShSh117BDShShsome-SShtimesShBDShyouShareSShaShSh118foolBDShinShSShlove.ShBDShShSShShSh119CCBDShShSome-SShtimesShBDShyouShareSShtheShSh120Lou-BDShis-Shvil-SShleShslu-BDShggerShba-SShby,ShSh121BDShShsome-SShtimesShBDShyouShareSShtheShSh122ball.BDShShSShShBDShShSShShSh123BDShShSome-SShShtimesBDShShitSShallShSh124BDShcomesShSShto-Shge-BDShtherShba-SShby,ShSh125BDShShsome-SShtimesShBDShyou'reShgoingSShtoShSh126loseBDShitShSShall.ShBDShShSShShSh127RefrainCCBDShShSome-SShtimesShBDShyouShareSShtheShSh128wind-BDShShSShshield,ShBDShShSShShSh129BDShShsome-SShtimesShBDShyouShareSShtheShSh130bug.BDShShSShShBDShShSShShSh131BDShShSome-SShShtimesBDShShitSShallShSh132BDShcomesShSShto-Shge-BDShtherShba-SShby,ShSh133BDShShsome-SShtimesShBDShyouShareSShaShSh134foolBDShinShSShlove.ShBDShShSShShSh135CCBDShShSome-SShtimesShBDShyouShareSShtheShSh136Lou-BDShis-Shvil-SShleShslu-BDShggerShba-SShby,ShSh137BDShShsome-SShtimesShBDShyouShareSShtheShSh138ball.BDShShSShShBDShShSShShSh139BDShShSome-SShShtimesBDShShitSShallShSh140BDShcomesShSShto-Shge-BDShtherShba-SShby,ShSh141BDShShsome-SShtimesShBDShyou'reShgoingSShtoShSh142loseBDShitShSShall.ShBDShShSShShSh143SoloBDShShSShShBDShShSShShSh144BDShShSShShBDShShSShShSh145BDShShSShShBDShShSShShSh146BDShShSShShBDShShSShShSh147BDShShSShShBDShShSShShSh148BDShShSShShBDShShSShShSh149BDShShSShShBDShShSShShSh150BDShShSShShBDShShYou’reSShtheShSh151bug.BDShShSShShBDShShSShShSh152BDShShSShShBDShShSShShSh153BDShShSShShBDShShSShShSh154BDShShSShShBDShShSShShSh155BDShShSShShBDShShSShShSh156BDShShSShShBDShShSShShSh157BDShShSShShBDShShSShShSh158BDShShSShShBDShShSShShSh159OutroCCBDShShSShShBDShShSShShSh160BDShShSShShBDShShSShHCShSh161BDShShSShShBDShShSShShSh162BDShShSShShBDShShSShHCShSh163BDShShSShShBDShShSShShSh164BDShShSShShBDShShSShHCShSh165BDShShSShShBDShShSShShSh166BDShShSShShBDShShSShShSh167CCBDShShSShShBDShShSShShSh168BDShShSShShBDShShSShHCShSh169BDShShSShShBDShShSShShSh170BDShShSShShBDShShSShHCShSh171BDShShSShShBDShShSShShSh172BDShShSShShBDShShSShHCShSh173BDShShSShShBDShShSShShSh174BDShShSShShBDShShSShShSh175CCBDShShSShShBDShShSShShSh176BDShShSShShBDShShSShHCShSh177BDShShSShShBDShShSShShSh178BDShShSShShBDShShSShHCShSh179BDShShSShShBDShShSShShSh180BDShShSShShBDShShSShHCShSh181BDShShSShShBDShSShShShSh182SBDShShShSShBDShShYou’reSShtheShSh183bug.CCBDSh