1Intro=100442FTFTFT34A stykkeFTFTFTFTFT5FTFTFTFTFT6FTFTFTFTFT7FTFTFTFTFT8FTFTFTFTFT9FTFTFTFTFTFTFT10FTFTFTFT11FTFTFT12FTFTFT13FTFTFTFTFT14FTFTFTFTFT15FTFTFTFTFT16FTFTFTFT17FTFTFTFTFT18FTFTFTFTFTFTFT19FTFTFTFT20FTFTFT21FTFTFT2223B stykkeFTFTFTFTFT24FTFTFTFTFT25FTFTFTFTFT26FTFTFT27FTFTFTFTFT28FTFTFTFTFT29FTFTFTFTFT30FTFTFT31FTFTFTFT32FTFTFT33FTFTFTFT34C stykkeFTFT35FTFT36FT37FTFT38A stykkeFTFTFTFTFT39FTFTFTFTFT40FTFTFTFTFT41FTFTFTFT42FTFTFTFTFT43FTFTFTFTFTFTFT44FTFTFTFT45FTFTFT46FTFTFT4748B stykkeFTFTFTFT49FTFTFTFTFT50FTFTFTFTFTFT51FTFTFT52FTFTFTFTFT53FTFTFTFTFT54FTFTFTFTFT55FTFTFT56FTFTFTFT57FTFTFT58FTFTFTFT59C stykkeFTFT60FTFT61FTFT62FTFT63D stykkeFTFTFTFT64FTFTFTFTFT65FTFTFTFTFT66FTFTFTFTFT67FTFTFTFTFT68FTFTFTFT69FTFTFTFT70FTFTFT71FTFTFT72FTFTFT73FTFTFT74FTFTFT75FT