eBGDAE1=65442"A todos nos gusta que lo bueno dure siempre22XXXX22XXXX22XX22XXXXpero luego dura lo que tiene que…22XXXX22XX…durar 312XXXXnormalmente, más de lo debido"12XXXX12XX12XXXX12XXXX12XX424XXXX24XXXX24XX24XXXX24XXXX24XX575XXXX75XXXX75XX75XXXX75XXXX75XX622XXXX22XXXX22XX22XXXX22XXXX22XX712XXXX12XXXX12XX12XXXX12XXXX12XX824XXXX24XXXX24XX24XXXX24XXXX24XX975XXXX75XXXX75XX75XXXX75XXXX75XX1022XXXX22XXXX22XX22XXXX22XXXX22XX1112XXXX12XXXX12XX12XXXX12XXXX12XX1224XXXX24XXXX24XX24XXXX24XXXX24XX1375XXXX75XXXX75XX75XXXX75XXXX75XX1422XXXXTuviste22XXXX22XXque decirme22XXXX22XXXXadiós 22XX1512XXXX12Calles hundidasXXXX12XX12XXa misXX12XXXXpies12XX1624XXXX24XXPara echarte XX24XXen falta24XXXX24XXXXhasta24XX1775XXXXla75XXXXmuerte75XX75XXXX75XXXX75XX1822XXXXY yo bailando22XXXX22XX22XXXX22XXAl ritmoXX22XX1912XXde mis XX12XXXX12zapatos negrosXX12XXXX12XXXX12XX2024XXXXComo una veleta24XXXX24XX24XXXXfiel al24XXXX24XX21viento75XXXX75XXXX75XX75XXXX75XXXX75XX2222XXCorazón de tangoXX22XXXX22XX22XXXXtengo 22XXXX22XX23el cuerpo12XXXX12deXXXX12XXjota12XXXXy12XXsoyXX12XX2424XXXXUn 24XXaprendíz XX24XX24XXdeXXsin 24XXXXvergüenza24XX2575XXXX75XXXX75XX75XXXX75XXXX75XX2622XXXXEn brazos22XXXX22XXde22XXlaXXsoledad22XXXX22XX2712XXXXvendió12XXXXsu12XXalma12XXXXal diablo12XXXX12XX2824XXXXY aquí tu y yo24XXXX24XXbrindando24XXXX24XXXXpor24XX29un7575adíos7575757575757575Vamos a engañarnos75757575757530Y dime mi cielo222222222222222Que esto va a durar12212212212212231siempre244244244244244Perderme en tus brazos 24424424424424432dulce locura222222222222222tu mi droga más12212212212212233dura244244244244244Vamos a engañarnos 24424424424424434y dime mi cielo222222222222222que esto va a durar 12212212212212235siempre244244244244244Perderme en tus brazos 24424424424424436dulce locura 222222222222222tu mi droga más12212212212212237dura2442442442442443822Corazón de tango222222222222tengo22222239El cuerpo de jota 121212121212y soy121212124024Un aprendiz2424242424de 242424sin2441vergüenza757575757575757575754222En brazos22222222de2222la soledad222222431212vendio su alma1212121212al diablo121212442424Y aquí 2424tu y yo242424brindando por24242445un7575adíos7575757575757575Vamos a engañarnos75757575757546Y dime mi cielo222222222222222Que esto va a durar12212212212212247siempre244244244244244Perderme en tus brazos 24424424424424448dulce locura222222222222222tu mi droga más122122122122122493xdura244244244244244Vamos a engañarnos 24424424424424450222222222222222122122122122122513x24424424424424424424424424424452222222222222222122122122122122let ring53244244244244(10)(11)(11)(9)(9)54(10)(11)(11)(9)(9)(9)(9)(11)(11)(9)(7)(7)(9)(9)(7)let ringlet ring5577997(5)(5)(7)(7)(7)(7)(6)(6)(5)(5)(5)56(5)(5)(5)(5)Change tuning (R)