eBGDAE1=65442"A todos nos gusta que lo bueno dure siempre22XXXX22XXXX22XX22XXXXpero luego dura lo que tiene que durar…22XXXX22XX312XXXXnormalmente, más de lo debido"12XXXX12XX12XXXX12XXXX12XX424XXXX24XXXX24XX24XXXX24XXXX24XX575XXXX75XXXX75XX75XXXX75XXXX75XX622XXXX22XXXX22XX22XXXX22XXXX22XX712XXXX12XXXX12XX12XXXX12XXXX12XX824XXXX24XXXX24XX24XXXX24XXXX24XX975XXXX75XXXX75XX75XXXX75XXXX75XX1022XXXX22XXXX22XX22XXXX22XXXX22XX1112XXXX12XXXX12XX12XXXX12XXXX12XX1224XXXX24XXXX24XX24XXXX24XXXX24XX1375XXXX75XXXX75XX75XXXX75XXXX75XX1422XXXXTuviste22XXXX22XXque decirme22XXXX22XXXXadiós 22XX1512XXXX12Calles hundidasXXXX12XX12XXa misXX12XXXXpies12XX1624XXXX24XXPara echarte XX24XXen falta24XXXX24XXXXhasta24XX1775XXXXla75XXXXmuerte75XX75XXXX75XXXX75XX1822XXXXY yo bailando22XXXX22XX22XXXX22XXAl ritmoXX22XX1912XXde mis XX12XXXX12zapatos negrosXX12XXXX12XXXX12XX2024XXXXComo una veleta24XXXX24XX24XXXXfiel al24XXXX24XX21viento75XXXX75XXXX75XX75XXXX75XXXX75XX2222XXCorazón de tangoXX22XXXX22XX22XXXXtengo 22XXXX22XX23el cuerpo12XXXX12deXXXX12XXjota12XXXXy12XXsoyXX12XX2424XXXXUn 24XXaprendíz XX24XX24XXdeXXsin 24XXXXvergüenza24XX2575XXXX75XXXX75XX75XXXX75XXXX75XX2622XXXXEn brazos22XXXX22XXde22XXlaXXsoledad22XXXX22XX2712XXXXvendió12XXXXsu12XXalma12XXXXal diablo12XXXX12XX2824XXXXY aquí tu y yo24XXXX24XXbrindando24XXXX24XXXXpor24XX29un7575adíos7575757575757575Vamos a engañarnos75757575757530Y dime mi cielo222222222222222Que esto va a durar12212212212212231siempre244244244244244Perderme en tus brazos 24424424424424432dulce locura222222222222222tu mi droga más12212212212212233dura244244244244244Vamos a engañarnos 24424424424424434y dime mi cielo222222222222222que esto va a durar 12212212212212235siempre244244244244244Perderme en tus brazos 24424424424424436dulce locura 222222222222222tu mi droga más12212212212212237dura2442442442442443822Corazón de tango222222222222tengo22222239El cuerpo de jota 121212121212y soy121212124024Un aprendiz2424242424de 242424sin2441vergüenza757575757575757575754222En brazos22222222de2222la soledad222222431212vendio su alma1212121212al diablo121212442424Y aquí 2424tu y yo242424brindando por24242445un7575adíos7575757575757575Vamos a engañarnos75757575757546Y dime mi cielo222222222222222Que esto va a durar12212212212212247siempre244244244244244Perderme en tus brazos 24424424424424448dulce locura222222222222222tu mi droga más122122122122122493xdura244244244244244Vamos a engañarnos 24424424424424450222222222222222122122122122122513x24424424424424424424424424424452222222222222222122122122122122let ring53244244244244(10)(11)(11)(9)(9)54(10)(11)(11)(9)(9)(9)(9)(11)(11)(9)(7)(7)(9)(9)(7)let ringlet ring5577997(5)(5)(7)(7)(7)(7)(6)(6)(5)(5)(5)56(5)(5)(5)(5)Add annotation1 Add annotationAdd annotation2 Add annotationAdd annotation3 Add annotationAdd annotation4 Add annotationAdd annotation5 Add annotationAdd annotation6 Add annotationAdd annotation7 Add annotationAdd annotation8 Add annotationAdd annotation9 Add annotationAdd annotation10 Add annotationAdd annotation11 Add annotationAdd annotation12 Add annotationAdd annotation13 Add annotationAdd annotation14 Add annotationAdd annotation15 Add annotationAdd annotation16 Add annotationAdd annotation17 Add annotationAdd annotation18 Add annotationAdd annotation19 Add annotationAdd annotation20 Add annotationAdd annotation21 Add annotationAdd annotation22 Add annotationAdd annotation23 Add annotationAdd annotation24 Add annotationAdd annotation25 Add annotationAdd annotation26 Add annotationAdd annotation27 Add annotationAdd annotation28 Add annotationAdd annotation29 Add annotationAdd annotation30 Add annotationAdd annotation31 Add annotationAdd annotation32 Add annotationAdd annotation33 Add annotationAdd annotation34 Add annotationAdd annotation35 Add annotationAdd annotation36 Add annotationAdd annotation37 Add annotationAdd annotation38 Add annotationAdd annotation39 Add annotationAdd annotation40 Add annotationAdd annotation41 Add annotationAdd annotation42 Add annotationAdd annotation43 Add annotationAdd annotation44 Add annotationAdd annotation45 Add annotationAdd annotation46 Add annotationAdd annotation47 Add annotationAdd annotation48 Add annotationAdd annotation49 Add annotationAdd annotation50 Add annotationAdd annotation51 Add annotationAdd annotation52 Add annotationAdd annotation53 Add annotationAdd annotation54 Add annotationAdd annotation55 Add annotationAdd annotation56 Add annotation