1Intro=126442345678910111213141516let ring17ChorusxHBDCCxHxHSxHxHBDxHxHSxH18xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH19xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH20xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxHlet ring21xHBDCCxHxHSxHxHBDxHxHSxH22xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxHlet ringlet ring23xHBDCCxHxHSxHxHBDxHxHSxH24xHBDxHxHSxHSSSSSSCC25xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH26xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxHlet ring27xHBDCCxHxHSxHxHBDxHxHSxH28xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH29xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH30xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxHlet ring31xHBDCCxHxHSxHxHBDxHxHSxH32xHBDxHxHSxHSSSS33VerseCC3435let ring36373839404142434445464748CClet ring49ChorusxHBDCCxHxHSxHxHBDxHxHSxH50xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH51xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH52xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxHlet ring53xHBDCCxHxHSxHxHBDxHxHSxH54xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxHlet ringlet ring55xHBDCCxHxHSxHxHBDxHxHSxH56xHBDxHxHSxHSSSSSSCC57xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH58xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxHlet ring59xHBDCCxHxHSxHxHBDxHxHSxH60xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH61xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH62xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxHlet ring63xHBDCCxHxHSxHxHBDxHxHSxH64xHBDxHxHSxHSSSS65Mini SoloxHSxHxHSxHxHSxHxHSxH66xHSxHxHSxHxHSxHxHSxHlet ring67xHSxHxHSxHxHSxHxHSxH68xHSxHxHSxHSSSSSSCC69xHSxHxHSxHxHSxHxHSxH70xHSxHxHSxHxHSxHxHSxH71xHSxHxHSxHxHSxHxHSxH72xHSxHxHSxHxHSxHxHSxH73Verse747576let ring777879808182838485ChorusxHBDCCxHxHSxHxHBDxHxHSxH86xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH87xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxHlet ring88xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH89xHBDCCxHxHSxHxHBDxHxHSxHlet ring90xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH91xHBDCCxHxHSxHxHBDxHxHSxHlet ring92xHBDxHxHSxHSSSSSSCC93xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxHlet ring94xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH95xHBDCCxHxHSxHxHBDxHxHSxH96xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH97xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxHlet ring98xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH99xHBDCCxHxHSxHxHBDxHxHSxH100xHBDxHxHSxHSSSS101OutroxHSxHxHSxHxHSxHxHSxH102xHSxH*SxHxHSxHxHSxH103xHSxHxHSxHxHSxHxHSxH104xHSxHxHSxHxHSxHxHSxH105xHSxHxHSxHxHSxHxHSxH106xHSxHxHSxHxHSxHxHSxH107xHSxHxHSxHxHSxHxHSxHlet ring108xHSxHxHSxHxHSxHxHSxH109CC110111