You'll need a Plus subscription and a desktop browser to print this page
https://www.songsterr.com/a/wa/plus
eBGDAE1=114442345Rai-2ny2day3and2day267Why2don't2you2cry0mo-0ther0fu-0cker0?0891011121314151617AMi(0)2omi(0)2iwo(2)3dasasu(0)2soka(2)2raze(3)418nato(0)2kio(0)2kuri(2)3zusu(0)2regi(2)219kia(0)2mishi(0)2hamo(2)3nato(0)2nima(2)2kade(3)420isu(0)2oube(0)2tori(2)3shiko(0)2tami(2)221kuhi(0)2moro(0)2noku(2)3sumo(0)2kina(2)2mai(0)422noko(0)2zono(0)2kami(2)3sechi(0)2tawo(2)223kiki(0)2mimi(0)2haha(2)3sui(0)2kotsu(5)2shimo(7)0241su2zu2shi3ge0ni2wa2rat025te2Have(5)2you(5)2e-(9)6ver(9)6seen(10)7to-(12)926mor-(10)7row?(7)027Rai-(5)2ny(5)2day(9)6and(9)6day(10)7yeah(12)92829Go0(10)yeah(0)2my(0)230way0(10)yeah(0)2under(0)231the0(10)sun(0)2to-(0)2day(0)23233Go0(10)yeah(0)2my(0)234way0(10)yeah(0)2under(0)235the0(10)sun(0)2to-(0)2day(0)236372te2ra2shi3te2ru2yeah238A(0)2o(0)2i(2)3da(0)2so(2)2ra(3)439na(0)2ki(0)2ku(2)3zu(0)2re(2)240ki(0)2mi(0)2ha(2)3na(0)2ni(2)2ka(3)441i(0)2ou(0)2to(2)3shi(0)2ta(2)242ku(0)2mo(0)2no(2)3su(0)2ki(2)2ma(0)443no(0)2zo(0)2ka(2)3se(0)2ta(2)244ki(0)2mi(0)2ha(2)3su(0)2ko(5)2shi(7)045su(0)2zu(0)2shi(2)3ge0ni2wa2rat046te2Have(5)2you(5)2e-(9)6ver(9)6seen(10)7to-(12)947mor-(10)7row?(7)048Rai-(5)2ny(5)2day(9)6and(9)6day(10)7yeah(12)949_(10)750Rai-3ny3day0and0day0yeah251yeah3yeah0yeah252Keep3on3shi-0ning0e-0ver253yeah354Go0(10)yeah(0)2my(0)255way0(10)yeah(0)2under(0)256the0(10)sun(0)2to-(0)2day(0)25758Go0(10)yeah(0)2my(0)259way0(10)yeah(0)2under(0)260the0(10)sun(0)2to-(0)2day(0)26162Rai-3ny3day0and0day0yeah263yeah3I3got-3ta3fuck'3in2go0my064way3Rai-3ny3day0and0day0yeah265yeah3I3got-3ta3fuck'3in2go0my066way3Rai-3ny3day0and0day0yeah267yeah3I3got-3ta3fuck'3in2go0my068way3Rai-3ny3day0and0day0yeah269yeah3yeah37071727374757677Change tuning (R)
Get Plus