1=170BDABDESBDABDABDBDBDHTHTBDHTHTHTHTBDMTMTBDMTMTMTMTBDABDCC2CC2BDABDBDABD442BDABDSCBDABDBDABDBDABDBDABDESSCBDABDBDABDBDABDBDABDSCBDABDBDABDBDABDBDABDESSCBDABDBDABDBDABD3BDABDSCBDABDBDABDBDABDBDABDESSCBDABDBDABDBDABDBDABDSCBDABDBDABDBDABDBDABDESSCBDABDBDABDBDABD4BDABDSCBDABDBDABDBDABDBDABDESSCBDABDBDABDBDABDBDABDSCBDABDBDABDBDABDBDABDESSCBDABDBDABDBDABD5BDABDSCBDABDBDABDBDABDBDABDESSCBDABDBDABDBDABDBDABDSCBDABDBDABDBDABDBDABDESSCBDABDBDABDBDABD6BDABDCC2CC2BDABDBDABDBDABDBDABDESSCBDABDBDABDBDABDBDABDSCBDABDBDABDBDABDBDABDESSCBDABDBDABDBDABD7BDABDSCBDABDBDABDBDABDBDABDESSCBDABDBDABDBDABDBDABDSCBDABDBDABDBDABDBDABDESSCBDABDBDABDBDABD8BDABDCC2CC2BDABDBDABDBDABDBDABDESSCBDABDBDABDBDABDBDABDSCBDABDBDABDBDABDBDABDESSCBDABDBDABDBDABD9BDABDASCC2CC2HTHTBDABDASCC1CC1HTHTBDABDAScCcCHTHTHTHTBDABDESBDABDESBDABDESBDABDES10BDABDSCBDABDBDABDBDABDBDABDESSCBDABDBDABDBDABDBDABDSCBDABDBDABDBDABDBDABDESSCBDABDBDABDBDABD11BDABDSCBDABDBDABDBDABDBDABDESSCBDABDBDABDBDABDBDABDSCBDABDBDABDBDABDBDABDESSCBDABDBDABDBDABD12BDABDCC2CC2BDABDBDABDBDABDBDABDESSCBDABDBDABDBDABDBDABDSCBDABDBDABDBDABDBDABDESSCBDABDBDABDBDABD13BDABDSCBDABDBDABDBDABDBDABDESSCBDABDBDABDBDABDBDABDSCBDABDBDABDSCBDABDASBDABDASBDABDASBDABDASBDABDAS14BDABDSCBDABDBDABDBDABDBDABDESSCBDABDBDABDBDABDBDABDSCBDABDBDABDBDABDBDABDESSCBDABDBDABDBDABD15BDABDSCBDABDBDABDBDABDBDABDESSCBDABDBDABDBDABDBDABDSCBDABDBDABDBDABDBDABDESSCBDABDBDABDBDABD16BDABDCC2CC2BDABDBDABDBDABDBDABDESSCBDABDBDABDBDABDBDABDSCBDABDBDABDBDABDBDABDESSCBDABDBDABDBDABD17BDABDASBDABDASABDBDASABDBDASABDBDHTHTABDBDHTHTABDBDHTHTABDBDHTHTABDBDMTMTABDBDMTMTABDBDMTMTABDBDMTMTASAS