eBGDAE1=185442583478567476487496410741164127413641474156416741764186819742064217422642374246425742612827982810829298301183198321,2128331483498351083629837118381,212839148409841108429843118449845108461284714848644950511521,2128535854785558567857585878595860786158621786326412865646667685869707871=677244737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103=18410474105641067410764108=1800007050701090507410970141001207010906411007570507012100507411170109030750236411200070507010905074113701410012070109064114075705070121005074115701090307502364116000705070109050741177014100120701090641180757050701210050741197010903075023641200007050701090507412170141001207010906412207570507012100507412370109030750236412412512611271281,2741296413074131641327413364134741356413674137641387413964140141142114314421451465.48 & 7.01 - Chorus14714814915015115215315415515615715815916016174162641637416464165741666416774168641697417064171741726417317417511761772178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203542046420554206642075420864209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233