1=130442345678SSS9versoxHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSoH10xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSoH11xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSoH12xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSoH13xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSoH14xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSoH15xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSoH16xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSoH17xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSoH18xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSoH19xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSoH20xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSoH21xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSoH22xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSoH23xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSoH24xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSoH25refrãoxHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSoH26xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSoH27xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSoH28xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSoH29xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSoH30xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSoH31xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSoH32xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSoH33xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSoH34versoxHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSoH35xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSoH36xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSoH37xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSoH38xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSoH39xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSoH40xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSoH41xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSoH42refrãoxHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSoH43xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSoH44xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSoH45xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSoH46xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSoH47xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSoH48xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSoH49xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSoH50xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSoH51pontexHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSoH52xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSoH53xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSoH54xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSoH55xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSoH56refrãoxHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSoH57xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSoH58xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSoH59xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSoH60xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSoH61xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSoH62xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSoH63xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSoH64xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSoH65xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSoH66xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSoH6768