1=120442=135ShShShShShShShShShShShShShShShSh3ShShShShShShShShShShShShShShShSh4ShShShShShShShShShShShShShShShSh5ShShShShShShShShShShShShShShShSh6ShShShShShShShShShShShShShShShSh7ShShShShShShShShShShShShShShShSh8ShShShShShShShShShShShShShShShSh9ShShShShShShShShShShhaShhaShhaShhaShShShha10ShShShShShShShShShShShShShShShSh11ShShShShShShShShShShShShShShShSh12ShShShShShShShShShShShShShShShSh13ShShShShShShShShShShhaShhaShhaShhaShShShha14ShShShShShShShShShShShShShShShSh15ShShShShShShShShShShShShShShShSh16ShShShShShShShShShShShShShShShSh17ShShShShShShShShShShhaShhaShhaShhaShShShha18ShShShShShShShShShShShShShShShSh19ShShShShShShShShShShShShShShShSh20ShShShShShShShShShShShShShShShSh21ShShShShShShShShShShhaShhaShhaShhaShShShha22ShShShShShShShShShShShShShShShSh23ShShShShShShShShShShShShShShShSh24ShShShShShShShShShShShShShShShSh25ShShShShShShShShShShShShShShShSh26ShShShShShShShShShShShShShShShSh27ShShShShShShShShShShShShShShShSh28ShShShShShShShShShShShShShShShSh29ShShShShShShShShShShShShShShShSh30ShShShShShShShShShShShShShShShSh31ShShShShShShShShShShShShShShShSh32ShShShShShShShShShShShShShShShSh33ShShShShShShShShShShShShShShShSh34ShShShShShShShShShShShShShShShSh35ShShShShShShShShShShShShShShShSh36ShShShShShShShShShShShShShShShSh37ShShShShShShShShShShShShShShShSh38ShShShShShShShShShShShShShShShSh39ShShShShShShShShShShShShShShShSh40ShShShShShShShShShShShShShShShSh41ShShShShShShShShShShShShShShShSh42ShShShShShShShShShShShShShShShSh43ShShShShShShShShShShShShShShShSh44ShShShShShShShShShShShShShShShSh45ShShShShShShShShShShShShShShShSh46ShShShShShShShShShShShShShShShSh47ShShShShShShShShShShShShShShShSh48ShShShShShShShShShShShShShShShSh49ShShShShShShShShShShhaShhaShhaShhaShShShha50ShShShShShShShShShShShShShShShSh51ShShShShShShShShShShShShShShShSh52ShShShShShShShShShShShShShShShSh53ShShShShShShShShShShhaShhaShhaShhaShShShha54ShShShShShShShShShShShShShShShSh55ShShShShShShShShShShShShShShShSh56ShShShShShShShShShShShShShShShSh57ShShShShShShShShShShhaShhaShhaShhaShShShha58ShShShShShShShShShShShShShShShSh59ShShShShShShShShShShShShShShShSh60ShShShShShShShShShShShShShShShSh61ShShShShShShShShShShhaShhaShhaShhaShShShha62ShShShShShShShShShShShShShShShSh63ShShShShShShShShShShShShShShShSh64ShShShShShShShShShShShShShShShSh65ShShShShShShShShShShShShShShShSh66ShShShShShShShShShShShShShShShSh67ShShShShShShShShShShShShShShShSh68ShShShShShShShShShShShShShShShSh69ShShShShShShShShShShShShShShShSh70ShShShShShShShShShShShShShShShSh71ShShShShShShShShShShShShShShShSh72ShShShShShShShShShShShShShShShSh73ShShShShShShShShShShShShShShShSh74ShShShShShShShShShShShShShShShSh75ShShShShShShShShShShShShShShShSh76ShShShShShShShShShShShShShShShSh77ShShShShShShShShShShShShShShShSh78ShShShShShShShShShShShShShShShSh79ShShShShShShShShShShShShShShShSh80ShShShShShShShShShShShShShShShSh81ShShShShShShShShShShShShShShShSh82ShShShShShShShShShShShShShShShSh83ShShShShShShShShShShShShShShShSh84ShShShShShShShShShShShShShShShSh85ShShShShShShShShShShShShShShShSh86ShShShShShShShShShShShShShShShSh87ShShShShShShShShShShShShShShShSh88ShShShShShShShShShShShShShShShSh89ShShShShShShShShShShhaShhaShhaShhaShShShha90ShShShShShShShShShShShShShShShSh91ShShShShShShShShShShShShShShShSh92ShShShShShShShShShShShShShShShSh93ShShShShShShShShShShhaShhaShhaShhaShShShha94ShShShShShShShShShShShShShShShSh95ShShShShShShShShShShShShShShShSh96ShShShShShShShShShShShShShShShSh97ShShShShShShShShShShShShShShShSh98ShShShShShShShShShShShShShShShSh99ShShShShShShShShShShShShShShShSh100ShShShShShShShShShShShShShShShSh101ShShShShShShShShShShShShShShShSh102ShShShShShShShShShShShShShShShSh103ShShShShShShShShShShShShShShShSh104ShShShShShShShShShShShShShShShSh105ShShShShShShShShShShShShShShShSh106ShShShShShShShShShShShShShShShSh107ShShShShShShShShShShShShShShShSh108ShShShShShShShShShShShShShShShSh109ShShShShShShShShShShShShShShShSh110ShShShShShShShShShShShShShShShSh111ShShShShShShShShShShShShShShShSh112ShShShShShShShShShShShShShShShSh113ShShShShShShShShShShShShShShShSh114ShShShShShShShShShShShShShShShSh115ShShShShShShShShShShShShShShShSh116ShShShShShShShShShShShShShShShSh117ShShShShShShShShShShShShShShShSh118ShShShShShShShShShShShShShShShSh119ShShShShShShShShShShShShShShShSh120ShShShShShShShShShShShShShShShSh121ShShShShShShShShShShShShShShShSh122ShShShShShShShShShShShShShShShSh123ShShShShShShShShShShShShShShShSh124ShShShShShShShShShShShShShShShSh125ShShShShShShShShShShShShShShShSh126ShShShShShShShShShShShShShShShSh127ShShShShShShShShShShShShShShShSh128ShShShShShShShShShShShShShShShSh129ShShShShShShShShShShhaShhaShhaShhaShShShha130ShShShShShShShShShShShShShShShSh131ShShShShShShShShShShShShShShShSh132ShShShShShShShShShShShShShShShSh133ShShShShShShShShShShShShShShShSh134ShShShShSh135136137