You'll need a Plus subscription and a desktop browser to print this page
https://www.songsterr.com/a/wa/plus
eBGDAE1Intro=96F#m222442XXXXXX222442222442XXXXXX222442XXXXXX2224422224422224422442442B724242XXXXX2424224242XXXXX24242XXXXX2424224242242422423C#746464XXXXX4646446464XXXXX46464XXXXX4646446464464644644A02220XXXXX0222002220XXXXXE001220XXXXXX00122000122000122012205Instrumental678910111213Verso 1F#m222442XXXXXX222442222442XXXXXX222442XXXXXX22244222244222244222244214222442XXXXXX222442222442XXXXXX222442XXXXXX222442222442222442244215B724242XXXXX2424224242XXXXX24242XXXXX242422424224242242421624242XXXXX2424224242XXXXX24242XXXXX2424224242242422424217F#m222442XXXXXX222442222442XXXXXX222442XXXXXX22244222244222244222244218222442XXXXXX222442222442XXXXXX222442XXXXXX222442222442222442244219B724242XXXXX2424224242XXXXX24242XXXXX242422424224242242422024242XXXXX2424224242XXXXX24242XXXXX2424224242242422424221F#m222442XXXXXX222442222442XXXXXX222442XXXXXX22244222244222244222244222222442XXXXXX222442222442XXXXXX222442XXXXXX222442222442222442244223B724242XXXXX2424224242XXXXX24242XXXXX242422424224242242422424242XXXXX2424224242XXXXX24242XXXXX2424224242242422424225F#m222442XXXXXX222442222442XXXXXX222442XXXXXX22244222244222244222244226222442XXXXXX222442222442XXXXXX222442XXXXXX222442222442222442244227B724242XXXXX2424224242XXXXX24242XXXXX242422424224242242422824242XXXXX2424224242XXXXX24242XXXXX2424224242242422424229Coro 13031323334353637Verso 2F#m222442XXXXXX222442222442XXXXXX222442XXXXXX22244222244222244222244238222442XXXXXX222442222442XXXXXX222442XXXXXX222442222442222442244239B724242XXXXX2424224242XXXXX24242XXXXX242422424224242242424024242XXXXX2424224242XXXXX24242XXXXX2424224242242422424241F#m222442XXXXXX222442222442XXXXXX222442XXXXXX22244222244222244222244242222442XXXXXX222442222442XXXXXX222442XXXXXX222442222442222442244243B724242XXXXX2424224242XXXXX24242XXXXX242422424224242242424424242XXXXX2424224242XXXXX24242XXXXX2424224242242422424245F#m222442XXXXXX222442222442XXXXXX222442XXXXXX22244222244222244222244246222442XXXXXX222442222442XXXXXX222442XXXXXX222442222442222442244247B724242XXXXX2424224242XXXXX24242XXXXX242422424224242242424824242XXXXX2424224242XXXXX24242XXXXX2424224242242422424249F#m222442XXXXXX222442222442XXXXXX222442XXXXXX22244222244222244222244250222442XXXXXX222442222442XXXXXX222442XXXXXX222442222442222442244251B724242XXXXX2424224242XXXXX24242XXXXX242422424224242242425224242XXXXX2424224242XXXXX24242XXXXX2424224242242422424253Coro 25455565758596061Solo de guitarra62636465666768697071727374757677Coro 378798081828384858687888990919293Outro9495969798Fin99100
Change tuning (R)