1Riff=180ABDABDABDABD442ABDABDABDABD3ABDABDABDABD4ABDABDABDABD5ABDABDABDABD6ABDABDABDABD7ABDABDABDABD8ABDABDxHHFTfHxHHFTfHABD9Verse 1oHBDoHBDoHSLFToHSLFToHBDoHBDoHSLFToHSLFT10oHBDoHBDoHSLFToHSLFToHBDoHBDoHSLFToHSLFT11oHBDoHBDoHSLFToHSLFToHBDoHBDoHSLFToHSLFT12oHBDoHSoHBDoHS13oHBDoHBDoHSLFToHSLFToHBDoHBDoHSLFToHSLFT14oHBDoHBDoHSLFToHSLFToHBDoHBDoHSLFToHSLFT15oHBDoHBDoHSLFToHSLFToHBDoHBDoHSLFToHSLFT16oHBDoHSoHBDoHS17oHBDoHBDoHSLFToHSLFToHBDoHBDoHSLFToHSLFT18oHBDoHBDoHSLFToHSLFToHBDoHBDoHSLFToHSLFT19oHBDoHBDoHSLFToHSLFToHBDoHBDoHSLFToHSLFT20oHBDoHBDoHSLFToHSLFToHBDoHBDoHSLFToHSLFT21oHBDoHBDoHSLFToHSLFToHBDoHBDoHSLFToHSLFT22SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS23ChorusoHBDoHBDoHSLFToHSLFToHBDoHBDoHSLFToHSLFT24oHBDoHBDoHSLFToHSLFToHBDoHBDoHSLFToHSLFT25oHBDoHBDoHSLFToHSLFToHBDoHBDoHSLFToHSLFT26oHBDoHBDoHSLFToHSLFToHBDoHBDoHSLFToHSLFT27oHBDoHBDoHSLFToHSLFToHBDoHBDoHSLFToHSLFT28oHBDoHBDoHSLFToHSLFToHBDoHBDoHSLFToHSLFT29oHBDoHBDoHSLFToHSLFToHBDoHBDoHSLFToHSLFT30oHBDoHBDoHSLFToHSLFToHBDoHBDoHSLFToHSLFT31oHBDoHBDoHSLFToHSLFToHBDoHBDoHSLFToHSLFT32oHBDoHBDoHSLFToHSLFToHBDoHBDoHSLFToHSLFT33oHBDoHBDoHSLFToHSLFToHBDoHBDoHSLFToHSLFT34oHBDoHBDoHSLFToHSLFTHFTHFTHFTHFT35Verse 2oHBDoHBDoHSLFToHSLFToHBDoHBDoHSLFToHSLFT36oHBDoHBDoHSLFToHSLFToHBDoHBDoHSLFToHSLFT37oHBDoHBDoHSLFToHSLFToHBDoHBDoHSLFToHSLFT38oHBDoHSoHBDoHS39oHBDoHBDoHSLFToHSLFToHBDoHBDoHSLFToHSLFT40oHBDoHBDoHSLFToHSLFToHBDoHBDoHSLFToHSLFT41oHBDoHBDoHSLFToHSLFToHBDoHBDoHSLFToHSLFT42oHBDoHSoHBDoHS43oHBDoHBDoHSLFToHSLFToHBDoHBDoHSLFToHSLFT44oHBDoHBDoHSLFToHSLFToHBDoHBDoHSLFToHSLFT45oHBDoHBDoHSLFToHSLFToHBDoHBDoHSLFToHSLFT46oHBDoHBDoHSLFToHSLFToHBDoHBDoHSLFToHSLFT47oHBDoHBDoHSLFToHSLFToHBDoHBDoHSLFToHSLFT48SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS49ChorusoHBDoHBDoHSLFToHSLFToHBDoHBDoHSLFToHSLFT50oHBDoHBDoHSLFToHSLFToHBDoHBDoHSLFToHSLFT51oHBDoHBDoHSLFToHSLFToHBDoHBDoHSLFToHSLFT52oHBDoHBDoHSLFToHSLFToHBDoHBDoHSLFToHSLFT53oHBDoHBDoHSLFToHSLFToHBDoHBDoHSLFToHSLFT54oHBDoHBDoHSLFToHSLFToHBDoHBDoHSLFToHSLFT55oHBDoHBDoHSLFToHSLFToHBDoHBDoHSLFToHSLFT56oHBDoHBDoHSLFToHSLFToHBDoHBDoHSLFToHSLFT57oHBDoHBDoHSLFToHSLFToHBDoHBDoHSLFToHSLFT58oHBDoHBDoHSLFToHSLFToHBDoHBDoHSLFToHSLFT59oHBDoHBDoHSLFToHSLFToHBDoHBDoHSLFToHSLFT60oHBDoHBDoHSLFToHSLFTHFTHFTHFTHFT61SoloABDABDABDABD62ABDABDABDABD63ABDABDABDABD64ABDABDABDABD65ABDABDABDABD66ABDABDABDABD67ABDABDABDABD68ABDABDABDABD69ABDABDABDABD70ABDABDABDABD71ABDABDABDABD72ABDABDABDABD73ABDABDABDABD74ABDABDABDABD75ABDABDABDABD76oHBDoHBDoHSLFToHSLFToHBDoHBDoHSLFToHSLFT77oHBDoHBDoHSLFToHSLFToHBDoHBDoHSLFToHSLFT78oHBDoHBDoHSLFToHSLFToHBDoHBDoHSLFToHSLFT79oHBDoHBDoHSLFToHSLFToHBDoHBDoHSLFToHSLFT80oHBDoHBDoHSLFToHSLFToHBDoHBDoHSLFToHSLFT81oHBDoHBDoHSLFToHSLFToHBDoHBDoHSLFToHSLFT82oHBDoHBDoHSLFToHSLFToHBDoHBDoHSLFToHSLFT83oHBDoHBDoHSLFToHSLFToHBDoHBDoHSLFToHSLFT84SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS85Verse 3oHBDoHBDoHSLFToHSLFToHBDoHBDoHSLFToHSLFT86oHBDoHBDoHSLFToHSLFToHBDoHBDoHSLFToHSLFT87oHBDoHBDoHSLFToHSLFToHBDoHBDoHSLFToHSLFT88oHBDoHSoHBDoHS89oHBDoHBDoHSLFToHSLFToHBDoHBDoHSLFToHSLFT90oHBDoHBDoHSLFToHSLFToHBDoHBDoHSLFToHSLFT91oHBDoHBDoHSLFToHSLFToHBDoHBDoHSLFToHSLFT92oHBDoHSoHBDoHS93oHBDoHBDoHSLFToHSLFToHBDoHBDoHSLFToHSLFT94oHBDoHBDoHSLFToHSLFToHBDoHBDoHSLFToHSLFT95oHBDoHBDoHSLFToHSLFToHBDoHBDoHSLFToHSLFT96oHBDoHSoHBDoHS97oHBDoHBDoHSLFToHSLFToHBDoHBDoHSLFToHSLFT98oHBDoHBDoHSLFToHSLFToHBDoHBDoHSLFToHSLFT99oHBDoHBDoHSLFToHSLFToHBDoHBDoHSLFToHSLFT100oHBDoHSoHBDoHS101oHBDoHBDoHSLFToHSLFToHBDoHBDoHSLFToHSLFT102oHBDoHBDoHSLFToHSLFToHBDoHBDoHSLFToHSLFT103oHBDoHBDoHSLFToHSLFToHBDoHBDoHSLFToHSLFT104oHBDoHBDoHSLFToHSLFToHBDoHBDoHSLFToHSLFT105oHBDoHBDoHSLFToHSLFToHBDoHBDoHSLFToHSLFT106SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS107ChorusoHBDoHBDoHSLFToHSLFToHBDoHBDoHSLFToHSLFT108oHBDoHBDoHSLFToHSLFToHBDoHBDoHSLFToHSLFT109oHBDoHBDoHSLFToHSLFToHBDoHBDoHSLFToHSLFT110oHBDoHBDoHSLFToHSLFToHBDoHBDoHSLFToHSLFT111oHBDoHBDoHSLFToHSLFToHBDoHBDoHSLFToHSLFT112oHBDoHBDoHSLFToHSLFToHBDoHBDoHSLFToHSLFT113oHBDoHBDoHSLFToHSLFToHBDoHBDoHSLFToHSLFT114SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS115ChorusoHBDoHBDoHSLFToHSLFToHBDoHBDoHSLFToHSLFT116oHBDoHBDoHSLFToHSLFToHBDoHBDoHSLFToHSLFT117oHBDoHBDoHSLFToHSLFToHBDoHBDoHSLFToHSLFT118oHBDoHBDoHSLFToHSLFToHBDoHBDoHSLFToHSLFT119oHBDoHBDoHSLFToHSLFToHBDoHBDoHSLFToHSLFT120oHBDoHBDoHSLFToHSLFToHBDoHBDoHSLFToHSLFT121oHBDoHBDoHSLFToHSLFToHBDoHBDoHSLFToHSLFT122oHBDoHBDoHSLFToHSLFToHBDoHBDoHSLFToHSLFT123oHBDoHBDoHSLFToHSLFToHBDoHBDoHSLFToHSLFT124oHBDoHBDoHSLFToHSLFToHBDoHBDoHSLFToHSLFT125oHBDoHBDoHSLFToHSLFToHBDoHBDoHSLFToHSLFT126oHBDoHBDoHSLFToHSLFToHBDoHBDoHSLFToHSLFT127oHBDoHBDoHSLFToHSLFToHBDoHBDoHSLFToHSLFT128oHBDoHBDoHSLFToHSLFToHBDoHBDoHSLFToHSLFT129oHBDoHBDoHSLFToHSLFToHBDoHBDoHSLFToHSLFT130oHBDoHBDoHSLFToHSLFToHBDoHBDoHSLFToHSLFT131oHBDoHBDoHSLFToHSLFToHBDoHBDoHSLFToHSLFT132oHBDoHBDoHSLFToHSLFToHBDoHBDoHSLFToHSLFT133oHBDoHBDoHSLFToHSLFTHFTHFTHFTHFT1343:00HFTHFTBDSLFToHoH135